Interpellation/fråga

198. Svar på interpellation om minskad statlig ersättning