Interpellation/fråga

Interpellation om bostadsrätter i park