Interpellation/fråga

Interpellation om hur Sunnerstastugan värnas