Interpellation/fråga

Interpellation om fler praktikplatse inom offentligt finansierad verksamhet