Interpellation/fråga

Fråga om hur målsättningar i översiktsplan 2010 tillvaratas