Kungörelser

Särskild sammanställning enligt miljöbalken för detaljplanerna kvarteret Vinghästen, med flera och kvarteret Sagan, med flera.

Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 2018-05-28 beslutat att anta detaljplan för

  • Kvarteret Vinghästen med flera (KSN-2016-1552, PBN 2015-2223)
  • Kvarteret Sagan med flera (KSN-2016-1256, PBN 2014-508).

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats för respektive detaljplan och en särskild sammanställning har tagits fram enligt 6 kapitlet 16§ miljöbalken.

Den särskilda sammanställningen och detaljplanens antagandehandlingar finns tillgängliga på stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun, och via www.uppsala.se/ulleraker