Kungörelser

Naturreservaten Årike Fyris, Kronparken och Hammarskog

Kommunfullmäktige i Uppsala kommun har 28 maj 2018 (§ 88-90)
beslutat om att bilda och meddela föreskrifter för tre naturreservat.
_______________________________________________________________

  • Naturreservatet Årike Fyris §88
    Naturreservatet omfattar del av fastigheterna Hovstallängen 1:1, Kronåsen 1:16, 1:17, 1:20, 1:25, Kungsängen 37:1, Lilla Djurgården 1:1, Nåntuna 1:2, 1:3, 15:1, 2:19, 2:2, 3:1, Sunnersta 51:22, 51:26,51:97, Sävja 1:55, 12:1, 2:1, 5:1, 7:1, 8:1, Ultuna 2:1 i Uppsala kommun.

_______________________________________________________________

  • Naturreservatet Kronparken §89
    Naturreservatet omfattar del av fastigheterna Kåbo 1:18, Kronåsen 1:25 i Uppsala kommun.

_______________________________________________________________

  • Naturreservatet Hammarskog §90Naturreservatet omfattar del av fastigheterna Hammarskog 1:1 samt Vreta 3:2 och 3:3 i Uppsala kommun.

_______________________________________________________________

Protokollsjusteringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens digitala anslagstavla 8 juni 2018.
www.uppsala.se/organisation-och-styrning/anslagstavla

De fullständiga underlagen och protokollet finns tillgängliga på
kommunens websida www.uppsala.se och i kommuninformationen på
Stationsgatan 12 i Uppsala.


Beslutet kan överklagas till:
Uppsala Kommun, Kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala.
För att överklagandet skall kunna prövas ska skrivelsen inkommit
senast 29 juni 2018.


Upplysningar lämnas av Jan Franzén, 018- 727 03 45,
jan.franzen@uppsala.se


Uppsala 8 juni 2018
Kommunfullmäktige