Trygg hemgång

 1. I korthet


  Det är vanligt att du som har varit inlagd på sjukhus behöver fortsatt vård och omsorg även när du har skrivits ut. Genom insatsen Trygg hemgång får du åka hem så snart som möjligt och behöver inte vistas på sjukhus fler dagar än nödvändigt. Du får istället stöd av ett team i din hemmiljö för att kunna återgå till vardagen på ett tryggt sätt. 

  Kommunens biståndshandläggare fattar beslut om vem som kan få hjälp hemma efter en sjukhusvistelse.

  Hjälpen kan vara aktuell om du

  • behöver hjälp i hemmet och tycker det känns otryggt att åka hem från sjukhuset
  • har ett stort och föränderligt behov av hjälp efter att du lämnat sjukhuset
  • behöver tillfälligt extra stöd och träning
  • behöver intensiv och kortare hjälp
  • uppfyller kriterierna för att få korttidsvård men hellre vill åka hem.
   Läs om kriterierna för att få korttidsvård.
  Fäll ihop
 2. När du skrivs in på sjukhus


  Redan när du skrivs in på sjukhuset får kommunen information om vilken dag du förväntas åka hem. Det är vi i kommunen som har hand om stödinsatser som du kan tänkas behöva efter att du har skrivits ut. Om du tillåter får vi också information om varför du vårdas på sjukhus.

  Fäll ihop
 3. När du skrivs ut från sjukhus


  När du skrivs ut får du skriftlig information som sammanfattar

  • orsaken till din vård
  • vad som har hänt under din tid på sjukhuset
  • en plan för hur tiden efter din sjukhusvistelse ska se ut.

  Som vårdtagare får du också en kontakt från kommunen för att stämma av dina behov efter sjukhusvistelsen. Det gäller även dig som redan idag har insatser som exempelvis hemtjänst.

  Fäll ihop
 4. Planering efter tiden på sjukhus


  Om det finns behov av att samordna insatserna från fler vårdgivare efter din utskrivning erbjuds du en samordnad individuell plan (SIP). Samordnad individuell plan är en plan som beskriver din fortsatta vård.

  Syftet med planen är att du ska få det samordnade stöd och vård som du har rätt till och behöver. Planen utgår från vad som är viktigt för dig. Du är med och bestämmer målet för den fortsatta behandlingen och vägen dit.

  Planen kan göras på sjukhuset, men det är oftast bäst att vara i sin hemmiljö. Du bestämmer själv om du vill ha med anhöriga och närstående. Om tolk behövs så ordnar vi det.

  Planen ska innehålla information om

  • vilka insatser du ska få
  • vem som ansvarar för insatserna
  • hur planen följs upp
  • vad du och dina anhöriga och närstående kan göra.

  Avslutningsvis får du en skriftlig sammanfattning av det vi har kommit överens om. Efter några veckor har vi ett uppföljningsmöte.

  Fäll ihop
 5. Vid behov av samordnat stöd i hemmet


  Du som behöver vård och omsorg under en kortare period efter din sjukhusvistelse får stöd i hemmet av ett team. Det gäller under förutsättning att du bor i ett eget boende. Teamet består av exempelvis sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och undersköterska, vilka arbetar med riktade insatser för att ge dig hjälp att återgå till vardagen. Denna insats ges under ungefär 1-2 veckor och börjar direkt efter din sjukhusvistelse.

  Fäll ihop
 6. Insatsen följs upp


  I samband med att vi har ett uppföljningsmöte av det stöd du har fått hemma gör vi en bedömning om du behöver fortsatt stöd. Det fortsatta stödet är ofta i form av hemtjänst eller hemsjukvård, och det är i så fall en biståndshandläggare som fattar beslut om detta.

  Om det är aktuellt med fortsatt stöd får du information om hur du väljer utförare av hemtjänst eller hemsjukvård. Vi informerar den utförare du har valt om dig och ditt behov. Slutligen går vi gemensamt igenom ditt fortsatta behov av stöd under ett möte tillsammans.

  Läs mer om hemtjänst

  Läs mer om hemsjukvård

  Fäll ihop
 7. Kontakt


  Kontakta kommunens biståndshandläggare

  Biståndshandläggning funktionsnedsättning
  Uppsala kommun
  Omsorgsförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Telefon: 018–727 06 80, måndag–fredag 9.00–11.30. 
  E-post: omsorgsforvaltningen@uppsala.se

  Biståndshandläggning äldreomsorg
  Uppsala kommun
  Äldreförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Telefon: 018–727 65 00, måndag–fredag 9.00–12.00, 13.00–15.00
  E-post: seniorguide@uppsala.se

  Fäll ihop