Hemsjukvård

 1. I korthet


  Du som är sjuk eller behöver rehabilitering ska i första hand vända dig till din husläkare eller vårdcentral. Om du behöver sjukvårdsinsatser i mer än 14 dagar, har fyllt 17 år och inte kan ta dig till din vårdcentral kan du ha rätt till hemsjukvård. Det gäller både om du bor hemma eller på ett vårdboende.

  För att få hemsjukvård gör vårdcentralen först en bedömning av dina behov och sedan en samordnad vårdplanering tillsammans med den kommunala hemsjukvården.

  Fäll ihop
 2. Vad du kan få hjälp med


  I den kommunala hemsjukvården kan du få hjälp av legitimerad sjuksköterska, sjukgymnast, fysioterapeut eller arbetsterapeut i hemmet. De kan också hjälpa dig om du behöver hjälpmedel som underlättar ditt dagliga liv. Du har även rätt till en fast vårdkontakt som hjälper dig att samordna dina insatser i hemsjukvården.

  I kommunens hälso- och sjukvård ingår inte läkare. Region Uppsala (landstinget) ansvarar för läkarinsatser.

  Hjälp kvällar och nätter

  Du kan få hemsjukvård dygnet runt om du har behov av det. Det ska framgå i den samordnade vårdplanen.

  Kvällar och nätter når du hemsjukvården via din hemvårdsutförare eller via Trygghetsjouren.

  Trygghetsjouren

  Trygghetsjouren bevakar alla trygghetslarm dygnet runt och skickar personal om du larmar eller ringer.

  Läs om trygghetsjouren på webbplatsen vardochomsorg.uppsala.se.

  Trygghetsjouren telefon: 018-727 51 70

  Hjälpmedel och rehabilitering 

  Om du har en funktionsnedsättning eller är 65 år eller äldre och är i behov av hjälpmedel för att klara din vardag kan du få det förskrivet av kommunen.

  Läs mer om hjälpmedel för dig som är 65 år och äldre 

  Läs mer om hjälpmedel för dig med en funktionsnedsättning. 

   

  Fäll ihop
 3. Vem som kan få hemsjukvård


  Du kan få hemsjukvård i kommunen om du

  • har fyllt 17 år
  • är i behov av vård i mer än 14 dagar
  • inte kan ta dig till sjukvården på egen hand eller med assistans.

  Prata med din läkare, hemtjänstutförare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast om du behöver hemsjukvård.

  Fäll ihop
 4. Hur du får hemsjukvård


  Om du är under 65 år

  Det är omsorgsförvaltningens hälso- och sjukvårdsavdelning som utför hälso- och sjukvården för dig som är under 65 år.

  För behov av sjuksköterska:
  Telefon: 018-727 84 90
  E-post: sjukskoterska@uppsala.se

  För behov av arbetsterapeut, sjukgymnast eller fysioterapeut:
  Telefon: 018-727 99 55
  E-post: rehabilitering@uppsala.se

  Om du är 65 år eller äldre

  Om du har beslut om hemsjukvård och är 65 år eller äldre väljer du själv vilken utförare som ska utföra den.

  Läs om utförare i katalogen (PDF, 264 KB)

  Om du inte kan eller vill välja utförare finns det ett så kallat "ickevals-alternativ".
  Om du är i omedelbart behov av hjälp kan du få en tillfällig utförare fram till att du har gjort ditt val. Det gäller till dess att ditt eget val hinner träda i kraft.

  Kontakta Seniorguide Uppsala för mer information om att välja utförare:
  Telefon: 018-727 65 00
  E-post: seniorguide@uppsala.se

  Fäll ihop
 5. Vad hemsjukvård kostar


  För besök av kommunal sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast eller fysioterapeut samt för delegerad insats i hemmet, t.ex. hjälp med ordinerade stödstrumpor eller medicin tas en avgift ut. Kostnaden är 200 kronor per besök och du får en faktura varje månad. I och med kommunens maxtaxa blir summan för hemsjukvårdsinsatser högst 400 kronor per kalendermånad. För dig som är 85 år eller äldre är hemsjukvård avgiftsfritt.

  Avgiften ingår även i maxtaxan för hemtjänst. Så har du både hemtjänst och hemsjukvård betalar du som mest 2 125 kronor per kalendermånad.

  Anmäl din inkomst

  För att kommunen ska kunna beräkna din vård- och omsorgsavgift måste du lämna in en inkomstanmälan med uppgifter om dina inkomster och kostnader.

  Lämna inkomstanmälan

  Om dina inkomster eller utgifter ändras ska du meddela det till kommunen genom att göra en ny inkomstanmälan.

  Fäll ihop
 6. Patientjournal


  Personalen inom hemsjukvården måste dokumentera sina insatser i din patientjournal. De kan även behöva ta del av vissa uppgifter från den utförare du valt eller IT-portalen Nationell Patientöversikt (NPÖ) där Region Uppsala registrerar sina journaler.

  Du måste lämna ditt samtycke för att detta ska bli möjligt.

  Sammanhållen journal i Uppsala kommun

  Uppsala kommun har avtal med flera utförare inom vård- och omsorgsområdet. Den utförare som utför hemsjukvården hos dig eller vid korttidsplats kan behöva uppgifter från din patientjournal när du växlar mellan eller byter utförare. 

  Du kommer då att tillfrågas om samtycke för att utföraren ska kunna ta del av informationen.

  Journaluppgifter i Nationell Patientöversikt (NPÖ)

  I NPÖ syns de uppgifter i din patientjournal som Region Uppsala beslutat att göra tillgängliga för andra vårdgivare i Uppsala län. Den utförare du valt i kommunen som utför hemsjukvården hos dig kan behöva uppgifter från din patientjournal hos Region Uppsala för att ge dig rätt vård.

  Du kommer då att tillfrågas om samtycke för detta.

  Möjlighet att spärra uppgifter

  Patientdatalagen ger dig möjlighet att spärra din journal för åtkomst från annan vårdgivare. Endast du själv kan låta spärra eller häva spärren i din patientjournal. Din begäran registreras och en markering i din patientjournal visar sedan tydligt att det finns spärrade uppgifter.

  Om du behöver vård och har spärrat din journal ansvarar du själv för att ge vårdpersonalen information så att du kan få god och säker vård.

  Akuta händelser

  Uppstår en nödsituation i ditt hälsotillstånd som gör att vårdpersonal behöver omedelbar tillgång till din elektroniska patientjournal kan spärren hävas tillfälligt utan ditt samtycke, så kallad nödöppning.

  Mer information

  Mer information kan du få av den utförare som utför din hemsjukvård.

  Fäll ihop
 7. Om du inte är nöjd


  Om du inte är nöjd med din vård kan du lämna synpunkter och klagomål till verksamhetsansvarig hos din utförare eller till ansvarig förvaltning.

  Om du är 65 år eller äldre lämnar du dina synpunkter till äldreförvaltningen.

  Lämna synpunkter och klagomål till äldreförvaltningen.

  Om du är yngre än 65 år lämnar du dina synpunkter till omsorgsförvaltningen.

  Lämna synpunkter och klagomål till omsorgsförvaltningen.

  Fäll ihop
 8. Kontakt


  Kontakta kommunens biståndshandläggare

  Biståndshandläggning funktionsnedsättning
  Uppsala kommun
  Omsorgsförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Telefon: 018–727 06 80, måndag–fredag 9.00–11.30. 
  E-post: OMFMottagningsenheten@uppsala.se
  Besöksadress: Svartbäcksgatan 44
  Vi tar endast emot bokade besök.

  Biståndshandläggning äldreomsorg
  Uppsala kommun
  Äldreförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Telefon: 018–727 65 00, måndag–fredag 9.00–12.00, 13.00–16.00
  E-post: seniorguide@uppsala.se
  Besöksadress: Svartbäcksgatan 44
  Vi tar endast emot bokade besök.

  Fäll ihop