Samarbetssamtal vid skilsmässor och separationer

Samarbetssamtal kan hjälpa er som separerade föräldrar att hitta former för hur ni vill lösa umgänget, vårdnaden, boendet och samarbetet om barnen. Även om ni inte längre lever ihop har ni kvar ett gemensamt ansvar för era barn.

Förutsättningen för att samarbetssamtal ska kunna äga rum är att ni båda vill delta.

Samtalen registreras inte. De är kostnadsfria och sker under sekretess.

Boka samarbetssamtal

Vänd dig till familjerätten för att boka samarbetssamtal.

Boka samarbetssamtal via blankett (PDF, 226 KB)

Målen med samarbetssamtalen

De viktigaste målen med samarbetssamtal är

  • att barnet får tillgång till båda sina föräldrar
  • att ni ska kunna samarbeta och planera utifrån barnets bästa
  • att barnet får behålla kontakten med sin släkt och sina vänner
  • att ni själva tar ansvar för de beslut som fattas kring barnet och försöker undvika tvister.

Hur ett samarbetssamtal går till

Samtalen inleds med att ni var för sig träffar en familjerättssekreterare för ett enskilt samtal. Antalet gemensamma samtal varierar. Det kan vara allt från ett enstaka samtal till en kortare serie. De kan också pågå glest under en längre tid.

På Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds webbplats www.mfof.se finns en folder som beskriver hur samarbetssamtal går till. Den kan laddas ned som pdf.

Underhållsstöd och underhållsbidrag

Samtalen kan också handla om hur ni båda ska bidra till barnens försörjning. Ni kan till exempel använda Försäkringskassans beräkningsverktyg för att komma fram till ett rättvist underhållsbidrag. Underhållsbidrag är pengar som den ena föräldern betalar till den andra föräldern. 
Läs om underhållsstöd och underhållsbidrag på Försäkringskassans webbplats 

Överenskommelser och avtal

Ni kan välja att skriva ner vad ni kommit överens om under samarbetssamtalet. En sådan överenskommelse kan inte användas rättsligt, men anses vara moraliskt bindande.

Om ni vill att överenskommelsen ska vara juridiskt bindande kan familjerätten hjälpa er att skriva ett avtal om vårdnad, boende och umgänge. Avtalet kan vara tidsbegränsat eller gälla tillsvidare.

Ytterligare stöd för familjer

Om du vill ha stöd förutom samarbetssamtalen kan du vända dig till Trappan. De ger stöd till dig som är 5–20 år och som har bekymmer i familjen. De stöttar också dig som förälder och samarbetar med andra som arbetar med barn och ungdomar. 
Läs mer på Trappans webbplats

Kontakta en familjerättssekreterare för rådgivning

Telefon: 018-727 15 00, måndag, tisdag, torsdag och fredag 9.00–10.00. Även torsdag 15.00–16.00.