Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Anmälningsskyldighet

  Alla som i sitt arbete möter barn och ungdomar har enligt lag, en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om oro uppstår kring ett barn. Det kan vara oro om barnet men också oro om barnets hemsituation.

  Anmälningsskyldigheten regleras i socialtjänstlagen 14 kap. 1 §. Skyldigheten är individuell och kan inte delegeras till andra. Om du är orolig för ett barn ska du i första hand vända dig till socialtjänsten i den kommun där barnet bor.

  Rådgivning

  Om du i ditt arbete möter barn och ungdomar som du vet eller befarar har utsatts för brott har du möjlighet att vända dig till Barnahus i Uppsala län för konsultation och rådgivning. Det gäller oavsett om ett barn har en pågående kontakt med någon myndighet eller inte. Du kan arbeta inom socialtjänsten, förskola eller skola, elevhälsovård, barn och ungdomspsykiatrin med mera.

 2. Bemötande av barn vid berättelser om utsatthet

  När ett barn berättar om sin utsatthet eller något som föranleder oro hos den som lyssnar är det viktigt att den vuxne låter barnet få berätta. Den vuxne ska bemöta barnet på ett bekräftande sätt. Det är inte alltid så enkelt, men du som vuxen måste kunna ta emot barnets berättelse och veta vad du ska göra med informationen. 

  Bekräfta barnet

  Bekräfta barnet genom att uttrycka i ord de saker som vi anser barnet gör. Det kan exempelvis vara: ”Vad modig du är som berättar detta för mig”. Det är också viktigt att om barnet berättar om exempelvis våld, att barnet får veta att den informationen som barnet gett måste föras vidare till socialtjänsten.

  Det är då viktigt att formulera sig på ett sätt som för barnet inte uppfattas som skrämmande. Ett exempel kan vara att benämna socialtjänsten som ”dem som arbetar för att barn ska ha det bra hemma”. Med ett bra bemötande visar vi barnet att vi som vuxna vill lyssna på barnets berättelse och ta berättelsen på allvar.

  Öppna frågor

  Ställ också öppna frågor till barnet. Frågor som börjar med När? Vad? Hur? Var? Vem? De frågorna underlättar för barnet och anpassas till barnets nivå. För att inte oroa barnet mer än nödvändigt, ställ bara frågor som du behöver för att du ska kunna göra ditt arbete. Överlåt utredande samtal till polisen eller socialtjänsten.

  Det går alltid att ringa till samordnare på Barnahus och konsultera anonymt i frågor som gäller barn som berättar om våld eller utsatthet.

 3. Ska föräldrar underättas att orosanmälan gjorts?

  Misstänkt brott

  Barnahus i Uppsala län rekommenderar att inte informera föräldrarna om att en orosanmälan gjorts till socialtjänsten, om det handlar om man misstänker att barnet blivit utsatt för ett brott. Det kan exempelvis vara fysiskt våld eller sexuella övergrepp. Rekommendationen syftar till att om det misstänkta brottet ska utredas av polisen vill man inte att barnet ska påverkas innan eventuellt förhör. I en brottsutredning ska barnets berättelse komma från barnet utan påverkan av någon annan.

  Misstänkt försummelse

  Vid orosanmälan om försummelse rekommenderar Barnahus i Uppsala län att det är bra att föräldrar får information om att en orosanmälan är gjord. Eftersom syftet med socialtjänstens utredning då främst handlar om stödinsatser och hjälp till att familjer ska fungera bättre.

  Det finns ingen lagstadgad skyldighet att informera föräldrar om att en anmälan görs. Föräldrar har däremot rätt att veta vem som upprättat orosanmälan.

 4. Var gör jag orosanmälan till socialtjänsten?

Nyheter om socialt stöd till barn, unga och familj

 • Uppsala deltar på FN-möte om hållbar utveckling

  Uppsala är en av fyra svenska städer som gjort en frivillig lokal uppföljning av sitt arbete med de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030. Rapporten, Uppsalas Voluntary Local Review, presenteras i samband med ett FN-möte om hållbar utveckling som inleds idag.

 • Så ska Uppsala kommun kraftsamla för psykisk hälsa framöver

  Utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kring psykisk hälsa i alla skolformer, ta fram uppsökande metoder för att nå barn och unga som idag inte deltar i fritidsaktiviteter och återkommande följa upp effekten av olika insatser som görs. Det är några av medskicken från den nya rapporten ”Barn och ungas psykiska hälsa i Uppsala 2021”, som idag godkändes av kommunstyrelsen.

 • Förslaget: Fler socialarbetare och sommarjobb i Gottsunda

  Ytterligare socialarbetare i skolorna och projekt som utforskar hur lågstadiet och socialtjänsten kan samarbeta närmare. Det är några av förslagen på hur det nya statsbidraget från Socialstyrelsen ska fördelas.

Se fler nyheter

Kampanjer