Krisberedskap

Vissa händelser kan leda till kriser i samhället och riskerar att störa eller slå ut viktiga samhällsfunktioner. Då måste både kommun och andra aktörer agera snabbt och ge stöd.

Kommunens organisation i händelse av kris

Krishanteringen i Sverige bygger på tre grundprinciper:

  • Ansvarsprincipen innebär att den myndighet som i normala fall ansvarar för en verksamhet även ska göra detta i en krissituation.
  • Likhetsprincipen innebär att en verksamhet vid en kris ska fungera på samma sätt som vid normala förhållanden, så långt det är möjligt.
  • Närhetsprincipen innebär att varje kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Det är i första hand kommun och region som har ansvaret för en händelse som inträffar i deras område.

Vid större kriser, så kallade extraordinära händelser, kan kommunens krisledningsnämnd ta över det politiska ansvaret från andra nämnder om det skulle behövas. 

Läs om vilka lagar och förordningar som gäller vid en kris på krisinformation.se

Läs om vad du själv kan göra vid en olycka eller kris på dinsäkerhet.se.