Stöd enligt socialtjänstlagen

Stöd enligt socialtjänstlagen, SoL kallas för bistånd. Målsättningen med biståndet är att det ska göra det lättare för dig att leva ett självständigt liv. Lagen ger möjlighet att utforma stödet på ett sätt som passar just dig eller din familj.

Det finns flera former av stöd som du kan ansöka om: 

  • Försörjningsstöd som är ett ekonomiskt stöd kallades tidigare för socialbidrag. I socialtjänstlagen står det vilka kostnader du kan få hjälp med. Biståndet ska garantera att du har en skälig levnadsnivå.
    Ansök om ekonomiskt stöd.
  • Andra former av stöd. De vanligaste formerna av bistånd som beviljas med stöd av socialtjänstlagen är hemtjänst, boendestöd, ledsagning, kontaktperson, avlösare för barn och unga, korttidsboende och bostad med särskild service.

Vem kan ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen

Du som inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen. Alla invånare i en kommun omfattas av socialtjänstlagen men den uppmärksammar särskilt vissa grupper, till exempel barn, unga och personer med funktionshinder.

Ansök om stöd enligt socialtjänstlagen

Kontakta kommunens biståndshandläggare.

Ladda ner blankett för att ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen. (PDF, 125 KB) 

Samordnad individuell plan (SIP)

När du behöver stöd från både socialtjänst och hälso- och sjukvård är det viktigt att hjälpen är samordnad, annars fungerar hjälpen ofta dåligt. Till exempel kan hjälpinsatser ges i fel ordning om verksamheterna inte pratar med varandra. 

Sedan 2010 har du laglig rätt att få en samordnad inviduell plan, enligt SoL 2 kap.7§ och HSL 3f§. Lagen gäller alla åldrar och alla typer av behov. 

Syftet med planen är att du ska få ett samordnat stöd och den vård du behöver.

I planen ska framgå

  • vilka insatser som ska göras
  • vem som ska ansvara för insatserna
  • om kommunen eller regionen (tidigare landstinget) ska ha det övergripande ansvaret
  • hur planen ska följas upp.

Hur du får en SIP

Det är personalen inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården som ska ta initiativ till att upprätta en SIP om stödet behöver samordnas. Du kan också själv önska att en SIP tas fram, prata med din kontakt inom kommunen eller regionen. 

Informationsfilm om SIP

Filmen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kontakta kommunens biståndshandläggare

Biståndshandläggning funktionsnedsättning
Uppsala kommun
Omsorgsförvaltningen
753 75 Uppsala
Telefon: 018–727 06 80, måndag–fredag 9.00–11.30. 
E-post: omsorgsforvaltningen@uppsala.se

Biståndshandläggning äldreomsorg
Uppsala kommun
Äldreförvaltningen
753 75 Uppsala
Telefon: 018–727 65 00, måndag–fredag 9.00–12.00, 13.00–16.00
E-post: seniorguide@uppsala.se