Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Det kan till exempel handla om stormar, översvämningar, större bränder, omfattande el- och värmeavbrott, störningar i datakommunikation eller förorenat dricksvatten. Krisen uppstår ofta oväntat och utan förvarning och det är därför viktigt att vara förberedd på att hantera krisen. 

  Här kan du läsa om hur du får hjälp och information vid en kris, vad du kan göra för att förbereda dig och hur kommunen arbetar med sin krisberedskap.

 2. Hur du förbereder dig för en krissituation

  Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon störning eller kris i samhället behöver du vara beredd att själv ordna vatten, värme och något att äta. Packa en krislåda med saker som är bra att ha. Planera för att kunna klara dig på din egen mat och ditt eget vatten i minst 72 timmar och uppåt en vecka.

  På webbplatsen MSB - förbered dig för kris  finns information om risker och säkerhet för dig som privatperson. Där finns checklistor, instruktionsfilmer, poddradio och generella råd och tips på hur du kan förbereda dig för en samhällskris.

  Se gärna Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps filmer med tips för att skaffa en beredskap för hushållet inom olika områden.

  Se filmer om hemberedskap från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 3. Håll dig informerad under krisen

   Vid en kris i Uppsala kommun kan du hämta information i dessa kanaler:

  • Sveriges Radio P4
  • krisinformation.se – sammanställer och förmedlar myndigheters information om till exempel elavbrott, extremt väder, naturolyckor och hot mot livsmedelsförsörjningen.
  • Ring 113 13 – det nationella informationsnumret. Du kan ringa 113 13 för att både få och lämna information om allvarliga kriser. Numret är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar.
  • uppsala.se
  • Uppsala kommuns officiella Facebooksida
  • Kontaktcenter, Stadshusgatan 2

  Viktigt meddelande till allmänheten – VMA

  När det inträffar en stor olycka eller en allvarlig störning som myndigheterna behöver informera om, används utomhussirener som sänder ut signalen viktigt meddelande till allmänheten.

  När du hör sirenerna är det viktigt att du:

  • Går inomhus
  • Stänger fönster, dörrar och ventilation
  • Lyssnar på Sveriges Radio P4 för mer information om vad du ska göra

  Du kan också söka mer information genom att du:

  • Ringer telefonnummer 113 13, där du kan få information om vad som står på eller själv komma med upplysningar.
  • Besöker webbsidan www.krisinformation.se.
  • Läser på text-tv – sidan 599.

  Så låter larmet

  Signalen hörs i 7 sekunder i taget med 14 sekunders tystnad emellan. Detta upprepas 6 gånger. När faran är över hörs en annan ihållande signal i 30 sekunder. Signalerna provas 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov får du också information via radio.

  På krisinformation.se kan du läsa mer om VMA

 4. Samhällets krisberedskap

  Samhällets krisberedskap går ut på att arbeta förebyggande för att minska riskerna och att förbereda sig för att kunna hantera det som ändå inträffar.

  Om viktiga funktioner skulle slås ut av till exempel en naturkatastrof, terrorattack eller IT-attack utsätts samhället för påfrestningar som påverkar många människors vardag.

  För att klara av stora påfrestningar behöver vi kunna använda alla resurser i samhället och göra alla delaktiga i att förebygga och hantera kriser. Myndigheter, kommuner, landsting, näringsliv, organisationer och privatpersoner har alla ett ansvar.

  Krishantering i Sverige

  Krishanteringen i Sverige bygger på tre grundprinciper:

  1. Ansvarsprincipen innebär att den myndighet som i normala fall ansvarar för en verksamhet ska göra det också i en krissituation.
  2. Likhetsprincipen innebär att en verksamhet vid en kris ska fungera på samma sätt som vid normala förhållanden, så långt det är möjligt.
  3. Närhetsprincipen innebär att varje kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Det är i första hand kommun och region som har ansvaret när något inträffar i deras område.

  Läs mer på krisinformation.se om vad olika delar av samhället gör vid en kris.

  Läs om vilka lagar och förordningar som gäller vid en kris på krisinformation.se.  

  Kommunens krisberedskap

  Uppsala kommun samverkar med lokala, regionala och centrala aktörer för att skapa ett tryggt och säkert samhälle.

  Som kommun har vi ett geografiskt områdesansvar. Det innebär att vi ska samordna planerings-, förberedelse- och krishanteringsarbetet inom kommunens gränser. Vi ska också samordna information till allmänheten.

  Vid större kriser, så kallade extraordinära händelser, kan kommunens krisledningsnämnd ta över det politiska ansvaret från andra nämnder om det skulle behövas. 

  Risk- och sårbarhetsanalyser

  Grunden för krishanteringsplanerna utgörs av risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) som genomförs såväl övergripande för kommunen, som för respektive förvaltning och bolag. Detta arbete syftar till att kontinuerligt ta fram åtgärder för att minska risken och sårbarheten för kriser och extraordinära händelser.

 5. Lokala risker

  Kommunen arbetar med risk- och sårbarhetsanalyser för att minska sårbarheten i samhället och öka förmågan att hantera kriser. Vi ska vara förberedda om det inträffar en olycka eller kris. Här kan du läsa om några av de lokala riskerna. 

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram kartor som visar hur Uppsala kan drabbas av höga vattenflöden i Fyrisån.
  Se kartor över riskområden på msb.se.

  Fastighetsägarens ansvar vid en översvämning

  Om du har lokaler i ett riskområde nära vatten är det viktigt att vara förberedd för eventuella höjningar av vattennivån. I Länsstyrelsens broschyr om översvämningar kan du läsa om vilket ansvar du har och få råd och tips om vad du kan göra vid en eventuell översvämning.
  Läs länsstyrelsens broschyr om fastighetsägarens ansvar vid översvämningar

  Håll koll på nederbördsmängder, prognoser och förhöjda vattenflöden via SMHI:s vattenwebb.

  Kommunens ansvar

  Uppsala kommun ansvarar för att minska konsekvenserna vid höga vattennivåer i och längs med Fyrisån. Det innebär att vi förbereder insatser för att minska risken för översvämning av Fyrisån, till exempel med hjälp av barriärer. 

  Om du drabbas av översvämning

  Om du drabbas av en akut översvämning kan du vända dig till brandförsvaret. De gör i första hand räddningsinsatser när det finns fara för liv eller när det är risk för stora skador på egendom. Det är inte säkert att de rycker ut om det bara är ett eller några hus som riskerar vattenskador.

  På uppsalavatten.se kan du läsa om vad du ska göra om din fastighet blir översvämmad

  Dagvattenhantering och kommunalt dricksvatten och avlopp kan också påverkas vid en översvämning. 

  Nödvattenplanering är en del av samhällets krisberedskap och för att minimera konsekvenserna vid en eventuell störning i dricksvattenförsörjningen krävs planering och samverkan. Uppsala kommun och Uppsala Vatten och Avfall har tillsammans tagit fram en plan för nödvattenförsörjning.

  Om det inträffar något som gör att kommunens dricksvattenförsörjning inte fungerar kan Uppsala Vatten och Avfall placera ut tillfälligt vatten eller nödvatten. Det kan även hända att du behöver koka ditt dricksvatten.

  På uppsalavatten.se kan du läsa om vad du ska göra vid en störning i dricksvattenförsörjningen.

  Uppsala vatten  –  Information om störning av dricksvattenförsörjning

  Det finns vissa industrier i Uppsala kommun som hanterar brandfarliga, giftiga och explosiva ämnen. De omfattas av reglerna i den så kallade sevesolagstiftningen. Lagen innebär att verksamheterna måste arbeta förebyggande med att begränsa följderna om det skulle ske en allvarlig kemikalieolycka i form av kemikalieutsläpp, brand eller explosion.

  Se vilka farliga verksamheter (sevesoverksamheter) som finns på uppsalabrandforsvar.se.

  Läs om sevesolagstiftningen på msb.se.

  Om det inträffar en olycka vid någon av verksamheterna ska det gå ut en varning till allmänheten genom VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten)

   

  Kärnenergiberedskap

  Enligt lag ska de län där det finns ett kärnkraftverk arbeta med kärnenergiberedskap. I arbetet ingår bland annat att arbeta fram beredskapsplaner och att ha en beredskapsorganisation för att hantera en olycka med utsläpp av radioaktivitet eller med risk för utsläpp. 

  Länsstyrelsen i Uppsala län har ett huvudansvar vid en olycka hos Forsmarks kärnkraftverk. Från den 1 juli 2022 ingår Uppsala kommun i den nya planeringszonen för Forsmark, en beredskapsåtgärd som beslutats av regeringen för verksamheter med joniserad strålning.  

  Beslutet innebär att det ska finnas en planering för utrymning som bygger på underlag från strålningsmätning av markbeläggningen, en planering för inomhusvistelse och en planering för begränsad extrautdelning av jodtabletter, åtgärder som Länsstyrelsen ansvarar för. 
   
  Tillsammans med den nya planeringzonen uppdateras den inre och en yttre beredskapszonen, med en ungefärlig utsträckning om 5, 25 respektive 100 kilometer. Förändringen är viktig för att förbättra möjligheterna att genomföra effektiva skyddsåtgärder i samband med en kärnkraftsolycka.  
   
  Vid en kärnteknisk olycka där utsläppet har en sådan omfattning att det kräver särskilda åtgärder är det Länsstyrelsen som tar över ansvaret för den kommunala räddningstjänsten. Länsstyrelsen ansvarar också för att skydda allmänheten. Bland annat genom information om hälsoskyddsåtgärder för befolkningen som till exempel att dela ut jodtabletter i områden som drabbats av radioaktivt nedfall.  

   Räddningstjänsten inom Uppsala kommun ska bistå länsstyrelsen i arbetet med strålningsmätning och rapportering av mätresultat genom att ställa personal och nödvändig egendom till förfogande. Kommunen stöttar även Länsstyrelsen i planeringsåtgärder såsom inomhusvistelse, eventuell utdelning av jodtabletter och mottagande av evakuerade från angränsande län.   

   Läs mer:  

  Beredskaps- och planeringszoner - Strålsäkerhetsmyndigheten (stralsakerhetsmyndigheten.se) 

  Kärnenergiberedskap | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se)   

  Kärntekniska olyckor - Krisinformation.se  

Nyheter om trygghet, kris och säkerhet

 • Stärkt stöd till personer som lever i prostitution

  Människor som lever i prostitution och människohandel lever ofta under väldigt svåra förhållanden. Utnyttjandet kan handla om sex, tiggeri, tvångsarbete och att få människor att begå kriminella handlingar. Nu stärker Uppsala kommun arbetet för att ge stöd till utsatta personer.

 • Fler hjärtstartare på Uppsala kommuns landsbygder

  Röda korset i Uppsala kommun har sedan Alla hjärtans dag 14 februari 2022 drivit projektet Uppdrag hjärtat. Det går ut på att förse Uppsalas landsbygder med fler hjärtstartare, och sprida kunskap om hur man använder dem och hur man kan rädda liv.

 • Delta i nattvandring under kulturnatten

  10 september är det dags igen för Kulturnatten i Uppsala. En dag då många ungdomar befinner sig ute runt om i Uppsala. Tillsammans kan vi skapa trygghet genom att nattvandra.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Uppsala uppmärksammas

  Uppsala har höga ambitioner och mål i alla sina verksamheter, vilket har uppmärksammats och resulterat i flera priser som vi är glada, tacksamma och stolta över. Här kan du läsa mer om dessa priser. Förhoppningsvis fylls listan på med fler snart igen.

 • Krisberedskapsveckan

  Krisberedskapsveckan är en årlig nationell kampanj som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Målet med veckan är att fler människor ska vara förberedda inför en eventuell kris. Den genomförs alltid vecka 39.

Så arbetar vi med trygghet, kris och säkerhet

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.

 • Så arbetar vi med:

  Gränby och Kvarngärdet

  Gränby och Kvarngärdet är viktiga fokusområden för Uppsala kommun. Här kan du se vad kommunen gör tillsammans med alla som bor och arbetar i området för att skapa en trygg och trivsam miljö.

 • Så arbetar vi med:

  Trygghet och säkerhet

  I Uppsala ska trygghet vara en rättighet för alla - inte ett privilegium för några få. För att Uppsala ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och vistas i behöver vi arbeta förebyggande med trygghet och säkerhet.