Integration och flyktingmottagande

 1. Aktuell situation


  De senaste tre åren har närmare 300 000 personer sökt uppehållstillstånd i Sverige. De personer som beviljas uppehållstillstånd och anvisas till Uppsala behöver hjälp att bosätta och etablera sig i vår kommun och sitt nya hemland.

  Det övergripande målet är att underlätta och skapa förutsättningar för en snabb integration för alla nyanlända. Varje person har olika förutsättningar och kan behöva mer eller mindre stöd med till exempel svenskundervisning, boende och arbetsintroduktion. 

  Fäll ihop
 2. Vad du kan göra


  Många invånare hör av sig till kommunen med frågor om hur de kan hjälpa våra nyanlända. Det finns flera saker du kan göra

  Bli familjehem, jourhem eller god man

  Det behövs fler familjehem eller jourhem och personer som kan vara god man för ensamkommande barn.
  Läs om att bli familjehem eller jourhem
  Läs om att bli god man för ensamkommande barn 
  Läs om att bli kontaktperson

  Bli vänfamilj

  Du kan också anmäla ditt intresse för att bli vänfamilj. Det innebär att du eller din familj hjälper nyanlända med uppehållstillstånd att lära sig svenska och förstå det svenska samhället. 
  Läs om att bli vänfamilj

  Fäll ihop
 3. Hjälporganisationer och ideellt arbete


  Det finns många lokala organisationer, kyrkor och föreningar som gör insatser av olika slag för asylsökande, nyanlända med uppehållstillstånd och ensamkommande barn i Uppsala. 

  Se lista över lokala stödorganisationer (DOCX, 18 KB)

  Vill du arbeta ideellt som volontär, finns många organisationer som söker personer som vill hjälpa.
  Läs om ideellt arbete

  Fäll ihop
 4. Så fungerar flyktingmottagandet


  Så här fungerar flyktingmottagandet:

  1. Flyktingar anländer till Sverige och söker asyl

  2. Inskrivna hos Migrationsverket under asyltiden
   Flyktingarna bor i något av Migrationsverkets boenden eller i eget boende (exempelvis via släktingar eller vänner).

  3. Migrationsverket beviljar uppehållstillstånd
   Länsstyrelserna träffar överenskommelser med kommunerna om hur många personer med uppehållstillstånd som kan anvisas till varje kommun och därmed ska få hjälp med bostad och andra former av stöd.

  4. Arbetsförmedlingen har uppdraget att samordna
   En individuell etableringsplan görs för att underlätta och påskynda den nyanländas etablering i samhället.

  5. Uppsala kommuns ansvar i etableringsplanen
   Kommunen ska erbjuda SFI, samhällsorientering och vid behov andra insatser i kommunens regi. Barnen ska erbjudas plats i förskola och skola. 

  6. Samma rättigheter och skyldigheter
   Nyanlända med uppehållstillstånd har samma rättigheter och skyldigheter som övriga medborgare.
  Fäll ihop
 5. Olika myndigheters ansvar


  Sveriges kommuner

  Kommunerna i Sverige ansvarar för

  • mottagande av nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd i Sverige
  • praktisk hjälp i samband med bosättning
  • undervisning i svenska för invandrare samt samhällsorientering
  • utbetalning av försörjningsstöd innan eller som komplement till etableringsersättning
  • förskola, skola och fritidshem
  • socialt stöd och service.

  Vad Uppsala kommun har åtagit sig att göra 

  Enligt det kommuntal för mottagande av nyanlända som regeringen har fastställt ska Uppsala kommun ta emot 331 nyanlända personer under 2018. För 2017 var motsvarande siffra 561 personer och för 2016 616 personer. 

  Hur många personer en kommun ska ta emot beror bland annat på kommunens storlek, arbetsmarknadsläget och hur många nyanlända och ensamkommande man tidigare tagit emot.

  Från det att migrationsverket fattat ett beslut om anvisning har kommunen två månader på sig att ordna en bostad och ta emot den nyanlände. Kommunen får bland annat en viss andel bostäder från bostadsbolag i Uppsala. 

  Uppsala kommun arbetar för att integrationssatser kommer igång så snabbt som möjligt och håller en god kvalitet, så att språkinlärning och kunskap om det svenska samhället underlättar en tidig etablering i arbetsliv och samhällsliv. Kommunen har också ett brett samarbete med ideella organisationer som stödjer integration och etablering i kommunen.

  Migrationsverket

  Migrationsverket ansvarar för

  • uppehälle och boende för flyktingar som kommer till Sverige och söker asyl.

  Läs mer på Migrationsverkets webbplats. Här finns bland annat statistik och allmän information om den aktuella flyktingsituationen i Sverige.

  Arbetsförmedlingen

  Arbetsförmedlingen ansvarar för att

  • samordna de insatser till vuxna som behövs för att de ska kunna etablera sig i landet
  • ta beslut om etableringsersättning till den nyanlände.

  Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats 

  Fäll ihop
 6. Ensamkommande asylsökande barn


  Så här fungerar mottagandet av ensamkommande barn: 

  1. Ett ensamt flyktingbarn anländer till Uppsala
   Via någon av Migrationsverkets mottagningsenheter, eller på egen hand.

  2. Uppsala kommun ansvarar för att ta hand om barnet
   Socialtjänstens enhet för ensamkommande barn möter och registrerar barnet.

  3. Socialtjänsten ordnar boende och praktisk hjälp
   Socialtjänsten ser till att ge barnet trygghet genom att ordna tillfälligt boende t ex i ett HVB-hem, mat, hjälp med praktiska saker och myndighetskontakter.

  4. Barnet väljer att söka asyl i Sverige
   Socialtjänsten hjälper till med kontakterna med Migrationsverket.

  5. Migrationsverket registrerar och startar asylprocessen
   Efter några dagar bestämmer Migrationsverket vilken kommun barnet ska bo i. Små barn får alltid bo i ett familjehem.

  6. Om barnet ska bo i Uppsala kommun
   Barnets behov utreds och placeras därefter i ett godkänt boende, antingen i Uppsala eller i någon närliggande kommun där boenden finns. Uppsala kommun ordnar med god man, barnsomsorg/skola etc. och har uppföljningsansvar.

  Kommunernas ansvar

  Sveriges kommuner ansvarar för ensamkommande barns mottagande, omsorg och boende. Ansvaret gäller både asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige. Vid årsskiftet 2016-2017 hade Uppsala kommun drygt 800 asylsökande barn och unga som kommit till Sverige utan vårdnadshavare.

  Kommunen ska sörja för god kvalitet i boenden – både i familjehem och hem för vård eller boende. Det är viktigt att barnen och ungdomarna tas väl om hand och får ett gott liv i gemenskap med andra. Även asylsökande barn och ungdomar har rätt att gå i förskola, grundskola och gymnasieskola.  Viktiga faktorer för att främja integrering och god hälsa är att snabbt få del av skolundervisning, introduktion i det omkringliggande samhället och hjälp att komma igång med fritidssysselsättningar.

  Läs om introduktion för flyktingbarn, flyktingar och invandrare.

  Kontakta socialförvaltningen.

  Läs om ensamkommande barn och ungdomar på Migrationsverkets webbplats. 

  Fäll ihop
 7. Introduktion i skola och förskola


  Du som är nyanländ och vill söka plats på skola eller förskola ska vända dig till mottagningen för nyanlända.

  Läs om hur det går till att börja i skolan och förskolan.

  Fäll ihop
 8. Vanliga ord och begrepp


  Anläggningsboende (ABO) – boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden.

  Arbetstillstånd, (AT) – tillstånd som vanligen krävs för att få arbeta i Sverige om du inte är medborgare i länder som tillhör EU/EES-området.

  Asylsökande – asylsökande är den som tar sig till Sverige och ansöker om skydd (asyl) här, men som ännu inte har fått svar på sin ansökan om asyl.

  Eget boende (EBO) – under väntetiden kan en asylsökande välja att ordna boendet på egen hand. Exempelvis hos släkt eller vänner.

  Ensamkommande barn (EKB) – asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare.

  Flykting –  person som har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse i sitt hemland på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp.

  Kvotflykting – utländsk medborgare som fått uppehållstillstånd innan de kommer till Sverige inom den flyktingkvot som regeringen fastställt.

  Nyanländ – en person som har fått uppehållstillstånd i Sverige, blivit placerad i en kommun och fått svenskt personnummer. Personen ses som nyanländ i två år från att uppehållstillstånd beviljats och hen kan ansöka om etableringsersättning.

  Permanent uppehållstillstånd (PUT) – en utländsk medborgare som har beviljats ett permanent uppehållstillstånd och har tillstånd att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Tillståndet gäller så länge personen är bosatt i Sverige.

  Tidsbegränsat uppehållstillstånd (TUT) – ett uppehållstillstånd som bara gäller för en viss tid.

  Fäll ihop