För dig som är god man eller förvaltare

 1. Nyheter


   

  Överförmyndarförvaltningen publicerar regelbundet nyheter och material för dig som är god man.

  Läs nyheter från överförmyndarförvaltningen

  Fäll ihop
 2. Utbildningar och föreläsningar


  Här kan du som är god man eller förvaltare få information om föreläsningar och utbildningar.

  Aktuellt

  Om funktionsnedsättningar

  Vill du veta mer om olika funktionsnedsättningar och vad de kan innebära?
  Du som är god man kan få information om funktionsnedsättningar på Infotekets webbplats. Infoteket är en del av Region Uppsala.
  Läs mer om funktionsnedsättningar på Infoteket.

  Redovisning

  Vill du veta mer om redovisning och vad redovisningsskyldigheten innebär?
  Överförmyndarförvaltningen hade 5 och 12 november 2018 föreläsningar om redovisning för dig som är god man.
  Se presentationen från föreläsningarna. (PDF, 2 MB)

  Fäll ihop
 3. Granskning av årsräkningar


  Överförmyndarförvaltningen har påbörjat granskningen av samtliga inkomna årsräkningar för 2018.  Hittills har 2853 av 2 875 årsräkningar kommit in. Av dessa är 2769 granskade.

  Uppgifterna uppdaterades 23 augusti 2019.

  Fäll ihop
 4. Redovisning


  Anstånd

  Förändrade rutiner kring begäran om anstånd från och med 19 november 2018. Begäran om anstånd ska skickas till nämnden inom föreskriven tid.

  Begäran som skickas efter utgången av föreskriven tid kommer att avslås om det inte finns särskilda skäl, till exempel sjukdom, dödsfall i familjen eller liknande.

  Om du inte kan lämna in din redovisning i tid kontaktar du överförmyndarförvaltningen och ansöker om en förlängd inlämningstid. Din begäran måste ha inkommit före det att sista dagen för inlämnande av redovisning har passerat. Begäran måste göras skriftlig och motiveras.

  Årsräkningar ska vara inlämnad före den 1 mars. Överförmyndarnämnden prövar om begärt anstånd ska medges eller inte. Du kan få anstånd för att du till exempel är sjuk eller har ett dödsfall inom familjen. Varje begäran prövas särskilt. Du får ett skriftligt besked om huruvida du har beviljats anstånd och i så fall hur länge.

  Förteckning och årsräkning

  Som god man eller förvaltare är du enligt lag skyldig att redovisa din huvudmans ekonomi. Inom två månader efter att du utsetts ska du lämna en förteckning över huvudmannens alla tillgångar och skulder till överförmyndarnämnden.

  Du ska också före 1 mars varje år lämna in en årsredovisning – så kallad årsräkning. I den beskriver du hur du skött huvudmannens ekonomi det senaste kalenderåret.

  Om uppdraget upphör ska du inom en månad lämna in en sluträkning till överförmyndarnämnden.

  Löpande bokföring

  För att du ska kunna redovisa på rätt sätt till överförmyndarnämnden är det viktigt att du håller ordning på kvitton, fakturor och andra verifikationer som hör till redovisningen.

  Som god man eller förvaltare behöver du inte ha några förkunskaper i bokföring, det räcker med ordningssinne och vana att sköta en vardagsekonomi. Om du vill kan du köpa ett bokföringsprogram, men du kan också använda: Överförmyndarförvaltningens blankett för utgiftsspecifikation (PDF, 3 MB)

  Vanliga misstag i redovisningen

  Det är vanligt att det blir fel i redovisningen av mindre summor av pengar som den gode mannen ger till huvudmannen eller i redovisningen av huvudmannens skulder. 

  Det finns flera korrekta sätt att redovisa mindre summor och skulder:

  Kontanter

  Om du ger kontanter till din huvudman redovisar du detta under dina utgifter i din redovisning. Du behöver inte i detalj berätta vad pengarna har använts till men du behöver få ett kvitto för överlämningen av pengar. Dessa kvittenser tar du sedan med i årsräkningen.

  Överföring via konto

  Du kan också föra över pengar till din huvudmans konto. Då redovisar du detta som utgifter i din redovisning. För du över pengar via konto, måste du även redovisa din huvudmans konto vid årets början och årets slut. Detta gör du under övriga tillgångar i din årsredovisning.

  Bankkonton privata medel

  Du ska redovisa för alla tillgångar som din huvudman har. Det innebär även konton för privata medel som din huvudman kan ha hos till exempel Ica eller Medmera. Dessa konton redovisar du som bankkonton eller som övriga tillgångar. Du använder saldobesked eller årsbesked som du får från dessa konton i din redovisning.

  Skulder

  Du ska också redovisa de skulder som din huvudman har. Detta är viktigt för att överförmyndarförvaltningen ska kunna få en klar bild över din huvudmans ekonomiska situation.

  Övergång mellan år eller period

  Ett annat vanligt fel är att din huvudmans tillgångar vid en ny periods början – ofta årets början – skiljer sig från det belopp som redovisades vid föregående periods slut. Du måste därför vara noggrann och se till att de tillgångar som finns hos din huvudman vid början av varje period stämmer överens med vad som redovisades i slutet av den föregående perioden.

  Blanketter och informationsmaterial

  Ta blanketter, mallar och anvisningar till hjälp när du redovisar huvudmannens ekonomi.

  För hanteringen av fickpengar finns en mall för överlämnande av kontanter till huvudmannen eller boendepersonal. Det finns också ett självsummerande pdf-blankettsystem som underlättar för dig vid redovisningen.

  Blankettsystemet är tänkt att fungera som en löpande kassabok under året. Vid årets slut skriver du ut filen, skriver under den och skickar den till överförmyndarförvaltningen.

  Fäll ihop
 5. Ditt arvode


  Arvode för uppdraget och ersättning för utgifter

  Du har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget. Du har också rätt att få ersättning för nödvändiga utgifter för uppdraget.

  Ett normalarvode är ungefär 20 procent av gällande prisbasbelopp per år. För 2018 är prisbasbeloppet 45 500 kronor. Det betyder att normalarvodet är cirka 9 000 kronor före skatt per uppdrag.

  Överförmyndarnämnden gör alltid en individuell prövning där de tar hänsyn till uppdragets svårighetsgrad. Arvodet kan då hamna både lägre och högre än ett normalarvode. Nära anhöriga som utsetts till god man eller förvaltare har rätt till arvode men brukar ofta avstå från sin rätt.

  Arvodet bestäms årsvis när nämnden har granskat årsräkningen.

  Anmäl vilket konto du vill att arvodesutbetalningen ska sättas in på till Nordeas kontoregister.

  Arvodet betalas normalt av huvudmannen

  Huvudmannen betalar ditt arvode om

  • huvudmannens tillgångar överstiger två prisbasbelopp, alltså 91 000 kronor år 2018.
  • huvudmannens inkomst före skatt är högre än 2,65 prisbasbelopp, alltså 120 575 kronor år 2018.

  I övriga fall betalar kommunen arvodet. Om det finns särskilda skäl kan det göras undantag.

  Läs riktlinjerna för överförmyndarnämndens arvodesbeslut 

  Skatt och arbetsgivaravgifter

  Om huvudmannen ska betala arvodet ska du betala in skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket. Du ska också lämna in en förenklad deklaration för varje huvudman du får arvode från.

  Läs om skatt och arbetsgivaravgifter på Skatteverkets webbplats

  Om huvudmannen har små marginaler

  Även om huvudmannen har inkomster som överstiger gällande beloppsgräns så kan det ibland vara svårt för dig att få ut arvodet. Det kan bero på att huvudmannen är skuldsatt och har löpande utmätning, lever under skuldsanering eller att huvudmannen har större utgifter än vad ekonomin tillåter.

  För att skapa större utrymme för betalning av arvodet kan du:

  Göra en budget

  Kommunens budget- och skuldrådgivning kan ge stöd och rådgivning i hur huvudmannens ekonomi kan förbättras, hjälpa till att göra en budget samt hjälp med skuldsanering.

  Ansöka om handikappersättning

  Huvudmannen kan i vissa fall få handikappersättning för de extra levnadsomkostnaderna som arvodet till god man medför. Försäkringskassan beslutar om handikappersättning.

  Begära att kronofogden förbehåller arvodet

  Vid utmätning eller skuldsanering kan kronofogden besluta om att det arvode som ska betalas till god man eller förvaltare ska förbehållas vid utmätningen. På detta sätt får huvudmannen mer pengar över att betala arvodet med.

  Fäll ihop
 6. Uppdraget upphör


  Om din huvudman dör upphör ditt uppdrag som god man eller förvaltare. Tingsrätten kan också upphäva godmanskapet eller förvaltarskapet. 

  Vid dödsfall

  Inom en månad efter dödsfallet ska du lämna in en sluträkning till överförmyndarnämnden. Om du måste betala räkningar eller göra uttag från den avlidnes konto måste du ha en fullmakt från dödsboet.

  Sluträkningen granskas av överförmyndarnämnden. När den blir godkänd skickar de samtliga redovisningshandlingar till en av dödsbodelägarna.

  Skulle det finnas kritik mot redovisningshandlingarna kan dödsboet inom tre år väcka talan mot dig.

  Om huvudmannen saknar anhöriga

  Om huvudmannen saknar anhöriga eller arvingar tar socialtjänsten hand om dödsboet. De ordnar begravning och bouppteckning. Kontakta din kontaktperson så snart som möjligt efter att dödsfallet inträffat.

  Kontaktperson i din kommun

  Uppsala 
  Karin Wälivaara Ramstedt 
  Telefon: 076-772 18 91 

  Tierp 
  Monica Mattsson 
  Telefon: 0293-21 81 61 måndag, onsdag, fredag 9.00-10.00. 

  Älvkarleby
  Stina Möller och Annette Carlsson
  Telefon: 026-83210

  Heby 
  Nils-Ove Lindblom
  Telefon: 0224-361 30

  Sofia Holm 
  Telefon: 0224-361 01

  Östhammar 
  Annelie Kraft
  Telefon: 0173-862 15 

  Knivsta 
  Kontaktcenter Knivsta
  Telefon: 018-34 70 00

  Om godmanskapet eller förvaltarskapet upphävs av tingsrätten

  Inom en månad efter att godmanskapet eller förvaltarskapet har blivit upphävt ska du lämna in en sluträkning till överförmyndarnämnden.

  Sluträkningen granskas av överförmyndarnämnden och när den blir godkänd skickar de samtliga redovisningshandlingar till huvudmannen. 

  Skulle det finnas kritik mot handlingarna kan huvudmannen inom tre år väcka talan mot dig.

  Om du själv vill avsluta ett uppdrag som god man eller förvaltare

  Vill du av någon anledning avsluta ditt uppdrag som god man eller förvaltare ska du kontakta överförmyndarförvaltningen.

  Fäll ihop
 7. Formulär, blanketter och anvisningar


  Här hittar du information samt formulär och blanketter som du kan behöva i ditt uppdrag som god man eller förvaltare.

  För att kunna öppna PDF-filer behöver du ha installerat programmet Acrobat reader. Hämta gratisprogrammet Acrobat reader. En del nyare webbläsare har inbyggt stöd för att visa PDF-filer men du kan i vissa fall få problem med att fylla i blanketten direkt på skärmen.

  Ansökan om god man eller förvaltare

  Ansökan om god man eller förvaltare med instruktioner (PDF, 610 KB)

  Ansökan/anmälan om god man vid jävssituationer  (PDF, 355 KB)

  Information till ansökan om god man vid jävsituationer (PDF, 642 KB)

  Åtagande- och samtyckesblanketter  (PDF, 482 KB)

  Ansökan om överförmyndarnämndens tillstånd m.m.

  Du kan ansöka antingen via blankett eller via formulär. Ansöker du via formulär behöver du ha BankID. Läs mer om BankID.

  Ansökan om uttag

  Ansökan om köp eller försäljning av bostad

  Ansök om arvskifte eller bodelning

  Ansök om placering av värdepapper

  Begäran om anstånd med inlämnande av redovisning

  Ansök om lån eller ingå skuldförbindelse

  Ansökan om tillstånd för omyndig att bedriva näring (PDF, 465 KB)

  Ansökan om samtycke att bedriva rörelse för vuxna (PDF, 491 KB)

  Redovisningsblanketter

  Anvisningar till års/sluträkning (PDF, 563 KB)

  Ladda ner årsräkningsblanketten till din dator innan du börjar fylla i den, annars kan autosummeringen bli fel och du riskerar att förlora det du skrivit.

  Års- /sluträkning ifyllbar med specifikationer (PDF, 652 KB)

  Använder du den här blanketten kommer summorna som du skriver i specifikationerna för inkomster, utgifter och skulder automatiskt flyttas över till de motsvarande fälten i årsräkningen.
  Summorna för tillgångarna i början och i slutet av året summeras också automatiskt. OBS! Gör inga mellanslag eller punkter i summorna du skriver in. Det kan göra att blanketten inte funkar som den ska. Du kan använda dig av punkt eller kommatecken om du ska redovisa ören (till exempel 1234.56 eller 1234,56).

  Års- /sluträkning (utan specifikationer) (PDF, 185 KB)

  Års- /sluträkning barn (PDF, 142 KB)

  Specifikation av inkomster (PDF, 205 KB)

  Specifikationer av utgifter (PDF, 233 KB)

  Specifikation av skulder (PDF, 177 KB)

  Mall för kvittenser på överlämnade kontanter (PDF, 264 KB)

  Redogörelse (PDF, 176 KB)

  Redogörelse för särskild förordnad vårdnadshavare (PDF, 215 KB)

  Körjournal (PDF, 98 KB)

  Förteckning över tillgångar och skulder (PDF, 462 KB)

  Redovisningsblanketter – ensamkommande barn

  Redovisa och begär arvode via e-tjänst eller blankett

  Övriga blanketter och information 

  Information för föräldrar - förmyndare  (PDF, 636 KB)

  Om godmanskapt/förvaltarskapet upphör (PDF, 595 KB)

  God man och förvaltare - en vägledning (PDF, 614 KB)

  Fäll ihop
 8. Kontakt


  Kontakta överförmyndarförvaltningen

  Ring oss under våra telefontider om du vill boka ett besök.

  Telefon: 018-727 24 60 Telefontider: måndag–tisdag, torsdag–fredag 10.00–12.00
  Fax: 018-727 24 66
  Besöksadress: Fyrisborgsgatan 1
  Vi tar endast emot bokade besök.
  Postadress: Uppsala kommun, Överförmyndarförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop