Stöd vid funktionsnedsättning – så fungerar det

 1. I korthet


  I denna guide hittar du samlad information om stöd och bistånd till personer med funktionsnedsättning och om kommunens verksamheter inom socialpsykiatri.

  Mer omfattande information finns att läsa i följande broschyr:

  Guide till dig med funktionsnedsättning (PDF, 284 KB)

  Fäll ihop
 2. Sök stöd och kontakta kommunens biståndshandläggare


  Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd från kommunen. Du måste själv ansöka om det stöd du behöver.

  Du kan söka 

  • muntligen eller skriftligen
  • genom en god man eller förvaltare
  • genom din vårdnadshavare, om du är under 18 år.

  Fyll i och skriv ut blankett för att ansöka om stöd (PDF, 200 KB)

  Det är kommunens biståndshandläggare som beslutar om du har rätt till stöd. Först gör handläggaren en utredning och samlar in uppgifter från dig. Handläggaren kan också behöva information från till exempel sjukvården och närstående. Handläggaren behöver ha ditt samtycke för att inhämta informationen. Alla uppgifter dokumenteras och är sekretessbelagda. 

  Om du får ett nej på din ansökan ska handläggaren förklara både skriftligt och muntligt varför du inte får den hjälp du har sökt.

  Lämna samtycke till informationsöverföring

  För att möjliggöra samarbete mellan olika myndigheter och vården har du möjlighet att upphäva hela eller delar av sekretessen. Samtycket gäller endast informationsöverföring som behövs i aktuella ärenden. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
  Lämna samtycke till informationsöverföring (PDF, 1 MB)

  Överklaga ett beslut

  Om du vill överklaga ett beslut så kan din biståndshandläggare hjälpa dig med det. Förvaltningsrätten prövar då kommunens beslut.

  Vill du sedan gå vidare kan du överklaga förvaltningsrättens beslut till kammarrätten. Högsta instans är Högsta förvaltningsdomstolen. Du måste skicka in ditt överklagande inom tre veckor, räknat från den dag du fick beslutet. 

  Fäll ihop
 3. Förskola, skola och utbildning


  Om du eller ditt barn har en funktionsnedsättning som gör det svårt att delta i verksamheten i skolan finns möjligheter till extra stöd eller särskola, beroende på vilken hjälp du behöver. Det gäller såväl barn och unga som vuxna som vill studera vidare.

  Stöd i studier

  Stöd i studier är ett projekt som vänder sig till dig som är 18–35 år och har en psykisk funktionsnedsättning. Genom projektet kan du få stöd att studera och ta dig igenom en utbildning. Stöd i studier bygger på metoden Supported Education.

  Läs mer om Stöd i studier på webbplatsen vardochomsorg.uppsala.se.

  Fäll ihop
 4. Arbete och sysselsättning


  Om du har svårt att klara ett vanligt arbete på grund av din funktionsnedsättning, kan kommunen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan tillsammans hjälpa dig att hitta en sysselsättning anpassad efter dina förutsättningar.

  Läs om vilken hjälp du kan få.

  Fäll ihop
 5. Boende


  Om din funktionsnedsättning gör det svårt för dig att bo i din egen bostad, kan du få hjälp på olika sätt. Vi kan till exempel anpassa ditt hem efter dina behov, eller så kan du få flytta till ett boende där det finns personal som kan hjälpa dig.

  Fäll ihop
 6. Hälsa, sjukvård och rehabilitering


  Om du behöver hälso- och sjukvård, tandvårdsstöd, hemsjukvård eller rehabilitering, kan kommunen eller regionen hjälpa dig. Vem du ska vända dig till beror på dina behov och din situation. 

  Läs mer om vad du kan få hjälp med.

  Fäll ihop
 7. Kultur och fritid


  Alla har rätt till en meningsfull fritid. En funktionsnedsättning kan betyda att du behöver hjälp för att hitta och delta i aktiviteter som passar dig.

  Det finns träffpunkter och fritidsaktiviteter för dig med funktionsnedsättning.

  Fritid för alla är en webbplats där föreningslivet publicerar kultur och fritidsaktiviteter som anordnas för personer med funktionsnedsättning. Finns också som facebook grupp.

  Fäll ihop
 8. Resor


  Om du på grund av din funktionsnedsättning behöver hjälp eller stöd för att kunna resa finns det olika sorters hjälp du kan få: 

  • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade – Du som på grund av rörelsehinder har svårt gå kan söka parkeringstillstånd.
  • Färdtjänst – Du som har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med kollektivtrafik kan ansöka om färdtjänst.
  • Riksfärdtjänst – Du som har ett betydande funktionshinder som varit bestående under minst tolv månader kan ansöka om riksfärdtjänst för resor mellan kommuner i Sverige.  Kraven på riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst. 
  • Bilstöd – Du som har ett funktionshinder kan ansöka om bildstöd för att köpa eller anpassa en bil till dina förutsättningar. I vissa fall kan du också få bilstöd om du har ett barn med funktionsnedsättning. Det är Försäkringskassan som beslutar om bilstöd. 
   Läs om bilstöd på Försäkringskassans webbplats
  Fäll ihop
 9. Stöd i vardagen


  Kommunen kan erbjuda dig olika stödinsatser utifrån ditt behov för att du lättare ska kunna klara vardagen.

  Avlösning i hemmet

  Du som vårdar en närstående i hemmet kan ansöka om avlösning. På så sätt får du tid att koppla av eller göra någon egen aktivitet.

  Boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning

  Boendestöd är ett stöd för dig med psykisk funktionsnedsättning, i och utanför din egen bostad. Av boendestödet får du hjälp att själv klara ditt vardagsliv. Målet är att du ska behålla och utveckla dina egna förmågor för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och delta i samhällslivet. Boendestödet kan också förmedla kontakt med arbetsterapeut, sjukgymnast, fysioterapeut och sjuksköterska. Boendestödet är kostnadsfritt.
  Ansök om boendestöd genom att kontakta en biståndshandläggare.

  Kommunens boendestöd finns i tre boendestödsområden: Norra, Södra och Östra. Inom boendestödet finns specialteam:

  • unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (under 25 år).
  • vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (från 25 år och uppåt).
  • "Kom vidare", som är specialteam utformade för personer med emotionell instabil personlighetsstörning, även kallad borderline.

  Läs mer om våra boendestödsområden på webbplatsen vardochomsorg.uppsala.se.

  Hemtjänst

  Hemtjänst är till för dig som bor hemma och behöver hjälp i det dagliga livet.

  Kontaktperson

  En kontaktperson kan hjälpa till med sociala kontakter, delta i fritidsaktiviteter och ge råd och stöd i vardagen.

  Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

  Barnsomsorg för unga över 12 år som omfattas av LSS. Själva barnomsorgen är avgiftsfri men vårnadshavaren betalar för mellanmål och lunch under lovdagar.
  Kontakta en biståndshandläggare för att ansöka om korttidstillsyn.

  Korttidsvistelse

  Tillfällig vistelse på ett korttidshem eller hos en stödfamilj för återhämtning eller miljöombyte. Korttidsvistelse kan även ge anhöriga avlösning och utrymme för avkoppling.
  Kontakta en biståndshandläggare för att ansöka om korttidsvistelse.

  Ledsagarservice

  Du som är 21 år eller äldre och behöver hjälp med att ta dig till olika aktiviteter utanför hemmet, kan ha rätt till en ledsagare. 

  Personlig assistans

  Du som har omfattande funktionsnedsättningar som gör att du behöver stöd och hjälp av personlig karaktär under stora delar av dygnet kan ha rätt till en personlig assistent.
  Läs om personlig assistans.

  Personligt ombud 

  Du som är 18 år eller äldre och har en psykisk funktionsnedsättning kan få ett personligt ombud som hjälper dig i kontakten med myndigheter.
  Läs om personligt ombud.

  Närvårdsteamet NPF

  Närvårdsteamet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en form av stöd till dig över 18 år som har eller tror dig ha ADHD, autismspektrumtillstånd eller liknande.
  Läs mer om Närvårdsteamet NPF på webbplatsen vardochomsorg.uppsala.se.

  Hikikomori

  Verksamheten Hikikomori vänder sig till dig som har isolerat dig hemma under en lång tid på grund av rädsla eller social ångest. Hikikomori ger stöd för att du ska ta dig ur isoleringen.

  Läs om Hikikomori på vardochomsorg.uppsala.se.

  Fäll ihop
 10. Lagar


  LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
  LSS är en rättighetslag som ska garantera dig med omfattande och varaktig funktionsnedsättning goda levnadsvillkor. Du ska få den hjälp du behöver i det dagliga livet och kunna påverka vilket stöd och vilken service du får. Målet är att du ska ha möjlighet att leva som andra.

  Stöd och service enligt SOL, socialtjänstlagen
  Vissa delar av socialtjänstlagen handlar om funktionshinder. Kommunen ska ge personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar och betydande svårigheter stöd så att de får möjlighet att leva som andra.

  Fäll ihop
 11. Synpunkter och klagomål


  Om du inte är nöjd med den hjälp du får eller om du vill lämna andra synpunkter vill vi att du kontaktar oss. 

  Läs om olika kontaktvägar för att lämna synpunkter och klagomål.

  Fäll ihop
 12. Kontakt


  Kontakta biståndshandläggare om du har frågor som gäller din ansökan.

  Kontakta omsorgsförvaltningen om du inte är nöjd med den hjälp du får eller om du vill lämna synpunkter. Ta kontakt via webbformulär, telefon, e-post eller vanlig post. 

  Kontakta kommunens biståndshandläggare

  Biståndshandläggning funktionsnedsättning
  Uppsala kommun
  Omsorgsförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Telefon: 018–727 06 80, måndag–fredag 9.00–11.30. 
  E-post: omsorgsforvaltningen@uppsala.se

  Biståndshandläggning äldreomsorg
  Uppsala kommun
  Äldreförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Telefon: 018–727 65 00, måndag–fredag 9.00–12.00, 13.00–15.00
  E-post: seniorguide@uppsala.se

  Kontakta omsorgsförvaltningen

  Öppettider reception

  Måndag–torsdag 7.45–16.30 och fredag 7.45–16.00.

  Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
  Besöksadress: Fyrisborgsgatan 1 (ledning och avdelningen för systemledning)
  Svartbäcksgatan 44 (biståndshandläggare)
  Postadress: Uppsala kommun, omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop