Stöd vid funktionsnedsättning – så fungerar det

 1. I korthet


  I denna guide hittar du samlad information om stöd och bistånd till personer med funktionsnedsättning och om kommunens verksamheter inom socialpsykiatri.

  Mer omfattande information finns att läsa i följande broschyr:

  Guide till dig med funktionsnedsättning (PDF, 284 KB)

  Fäll ihop
 2. Sök stöd och kontakta kommunens biståndshandläggare


  Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd från kommunen. Du måste själv ansöka om det stöd du behöver.

  Du kan söka 

  • muntligen eller skriftligen
  • genom en god man eller förvaltare
  • genom din vårdnadshavare, om du är under 18 år.

  Fyll i och skriv ut blankett för att ansöka om stöd (PDF, 125 KB)

  Det är kommunens biståndshandläggare som beslutar om du har rätt till stöd. Först gör handläggaren en utredning och samlar in uppgifter från dig, dina närstående och sjukvården. Alla uppgifter dokumenteras och är sekretessbelagda. 

  Om du får ett nej på din ansökan ska handläggaren förklara både skriftligt och muntligt varför du inte får den hjälp du har sökt.

  Lämna samtycke till informationsöverföring

  För att möjliggöra samarbete mellan olika myndigheter och vården har du möjlighet att upphäva hela eller delar av sekretessen. Samtycket gäller endast informationsöverföring som behövs i aktuella ärenden. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
  Lämna samtycke till informationsöverföring (PDF, 1 MB)

  Överklaga ett beslut

  Om du vill överklaga ett beslut så kan din biståndshandläggare hjälpa dig med det. Förvaltningsrätten prövar då kommunens beslut.

  Vill du sedan gå vidare kan du överklaga förvaltningsrättens beslut till kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen. Du måste skicka in din överklagan inom tre veckor, räknat från den dag du fick beslutet. 

  Fäll ihop
 3. Förskola, skola och utbildning


  Om du eller ditt barn har en funktionsnedsättning som gör det svårt att delta i verksamheten i förskola eller skola finns möjligheter till extra stöd eller särskola, beroende på vilken hjälp du behöver. Det gäller såväl barn och unga som vuxna som vill studera vidare.

  Fäll ihop
 4. Arbete och sysselsättning


  Om du har svårt att klara ett vanligt arbete på grund av din funktionsnedsättning, kan kommunen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan tillsammans hjälpa dig att hitta en sysselsättning anpassad efter dina förutsättningar.

  Kommunen kan hjälpa dig med:

  Arbetsförmedlingen och försäkringskassan hjälper dig med bedömning av arbetsförmåga, praktikplatser, arbetshjälpmedel och anpassning av arbetsplatsen.

  Läs om arbetsförmedlingens stöd till personer med funktionsnedsättning

  Läs om försäkringskassans stöd till personer med funktionsnedsättning

  IPS-arbetscoach

  Du som har en psykisk funktionsnedsättning och som vill få ett arbete kan få stöttning i det av en IPS-arbetscoach. Genom individanpassat stöd ute på arbetsplatsen kan coachen stötta dig i att hitta, få och behålla ett arbete. 
  Läs om IPS-arbetscoach på webbplatsen vardochomsorg.uppsala.se.

  Fäll ihop
 5. Boende


  Om din funktionsnedsättning gör det svårt för dig att bo i din egen bostad, kan du få hjälp på olika sätt. Vi kan till exempel anpassa ditt hem efter dina behov, eller så kan du få flytta till ett boende där det finns personal som kan hjälpa dig.

  Fäll ihop
 6. Hälsa


  Om du behöver hälso- och sjukvård eller rehabilitering, kan kommunen eller landstinget hjälpa dig. Vem du ska vända dig till beror på dina behov och din situation.

  Hos kommunen kan du få hjälp av följande yrkesgrupper:

  • Arbetsterapeut – hjälper dig med rehabilitering eller hjälpmedel. Det är också arbetsterapeuten som bedömer ditt behov av bostadsanpassning. 
  • Sjukgymnast – hjälper dig med gånghjälpmedel eller träning under längre tid.
  • Sjuksköterska – hjälper dig som behöver sjukvård i hemmet under längre tid.

  Hjälpmedel

  Om du är över 21 år och har en kognitiv funktionsnedsättning eller är rörelsehindrad kan du få låna en mängd olika hjälpmedel från kommunen. Hör dig för med en arbetsterapeut eller sjukgymnast.

  För att låna hjälpmedel till barn och unga som ännu inte fyllt 21 år vänder du dig till landstinget. Det gör du också för att låna syn-, hörsel-, tal- och kommunikationshjälpmedel för barn och vuxna.
  Landstinget i Uppsala läns information om stöd vid funktionshinder

  Tandvårdsstöd

  Om du är berättigad till insatser enligt LSS eller har en omfattande psykisk funktionsnedsättning kan du få stöd för tandvård. Du får då ett intyg som gör att kostnaderna för tandvården blir lägre och du har möjlighet att utan kostnad få hembesök av en tandhygienist en gång om året.

  Kommunens biståndshandläggare gör bedömningen om du har rätt till tandvårdsstöd. Stödet får du sedan av landstinget.

  Kontakta din biståndshandläggare för en bedömning 

  Läs om tandvårdstöd på 1177 Vårdguiden

  Fäll ihop
 7. Kultur och fritid


  Alla har rätt till en meningsfull fritid. En funktionsnedsättning kan betyda att du behöver hjälp för att hitta och delta i aktiviteter som passar dig.

  Det finns träffpunkter för dig med funktionsnedsättning.

  Nätverket fritid för alla anordnar aktiviteter för personer med olika funktionsnedsättningar.

  Fäll ihop
 8. Resor


  Om du på grund av din funktionsnedsättning behöver hjälp eller stöd för att kunna resa finns det olika sorters hjälp du kan få: 

  • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade – Du som på grund av rörelsehinder har svårt gå kan söka parkeringstillstånd.
  • Färdtjänst – Du som har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med kollektivtrafik kan ansöka om färdtjänst.
  • Riksfärdtjänst – Du som har ett betydande funktionshinder som varit bestående under minst tolv månader kan ansöka om riksfärdtjänst för resor mellan kommuner i Sverige.  Kraven på riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst. 
  • Bilstöd – Du som har ett funktionshinder kan ansöka om bildstöd för att köpa eller anpassa en bil till dina förutsättningar. I vissa fall kan du också få bilstöd om du har ett barn med funktionsnedsättning. Det är Försäkringskassan som beslutar om bilstöd. 
   Läs om bilstöd på Försäkringskassans webbplats
  Fäll ihop
 9. Stöd i vardagen


  Kommunen kan erbjuda dig olika stödinsatser utifrån ditt behov för att du lättare ska kunna klara vardagen.

  Avlösning i hemmet

  Du som vårdar en närstående i hemmet kan ansöka om avlösning. På så sätt får du tid att koppla av eller göra någon egen aktivitet.

  Boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning

  Boendestöd är ett stöd för dig med psykisk funktionsnedsättning, i och utanför din egen bostad. Av boendestödet får du hjälp att själv klara ditt vardagsliv. Målet är att du ska behålla och utveckla dina egna förmågor för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och delta i samhällslivet. Boendestödet kan också förmedla kontakt med arbetsterapeut, sjukgymnast, fysioterapeut och sjuksköterska. Boendestödet är kostnadsfritt.
  Ansök om boendestöd genom att kontakta en biståndshandläggare.

  Kommunens boendestöd finns i tre boendestödsområden: Norra, Södra och Östra. Inom boendestödet finns specialteam:

  • unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (under 25 år).
  • vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (från 25 år och uppåt).
  • "Kom vidare", som är specialteam utformade för personer med emotionell instabil personlighetsstörning, även kallad borderline.

  Läs mer om våra boendestödsområden på webbplatsen vardochomsorg.uppsala.se.

  Hemtjänst

  Hemtjänst är till för dig som bor hemma och behöver hjälp i det dagliga livet.

  Kontaktperson

  En kontaktperson kan hjälpa till med sociala kontakter, delta i fritidsaktiviteter och ge råd och stöd i vardagen.

  Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

  Barnsomsorg för unga över 12 år som omfattas av LSS. Själva barnomsorgen är avgiftsfri men vårnadshavaren betalar för mellanmål och lunch under lovdagar.
  Kontakta en biståndshandläggare för att ansöka om korttidstillsyn.

  Korttidsvistelse

  Tillfällig vistelse på ett korttidshem eller hos en stödfamilj för återhämtning eller miljöombyte. Korttidsvistelse kan även ge anhöriga avlösning och utrymme för avkoppling.
  Kontakta en biståndshandläggare för att ansöka om korttidsvistelse.

  Ledsagarservice

  Du som är 21 år eller äldre och behöver hjälp med att ta dig till olika aktiviteter utanför hemmet, kan ha rätt till en ledsagare. 

  Personlig assistans

  Du som har omfattande funktionsnedsättningar som gör att du behöver stöd och hjälp av personlig karaktär under stora delar av dygnet kan ha rätt till en personlig assistent.
  Läs om personlig assistans.

  Personligt ombud 

  Du som är 18 år eller äldre och har en psykisk funktionsnedsättning kan få ett personligt ombud som hjälper dig i kontakten med myndigheter.
  Läs om personligt ombud.

  Närvårdsteamet NPF

  Närvårdsteamet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en form av stöd till dig över 18 år som har eller tror dig ha ADHD, autismspektrumtillstånd eller liknande.
  Läs mer om Närvårdsteamet NPF på webbplatsen vardochomsorg.uppsala.se.

  Hikikomori – stöd till personer som drar sig undan

  Om du eller någon du känner isolerat sig hemma under en längre tid, finns det stöd att få genom projektet Hikikomori. Du får hjälp med att bryta isolering, rädslor och få en fungerande vardag. Det är frivilligt och kostnadsfritt.
  Läs om Hikikomori på vardochomsorg.uppsala.se.

  Fäll ihop
 10. Lagar


  LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
  LSS är en rättighetslag som ska garantera dig med omfattande och varaktig funktionsnedsättning goda levnadsvillkor. Du ska få den hjälp du behöver i det dagliga livet och kunna påverka vilket stöd och vilken service du får. Målet är att du ska ha möjlighet att leva som andra.

  Stöd och service enligt SOL, socialtjänstlagen
  Vissa delar av socialtjänstlagen handlar om funktionshinder. Kommunen ska ge personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar och betydande svårigheter stöd så att de får möjlighet att leva som andra.

  Fäll ihop
 11. Synpunkter och klagomål


  Om du inte är nöjd med den hjälp du får eller om du vill lämna andra synpunkter vill vi att du kontaktar oss. Det kan du göra på flera sätt:

  Fäll ihop
 12. Kontakt


  Kontakta biståndshandläggare om du har frågor som gäller din ansökan.

  Kontakta omsorgsförvaltningen om du inte är nöjd med den hjälp du får eller om du vill lämna synpunkter. Ta kontakt via webbformulär, telefon, e-post eller vanlig post. 

  Kontakta kommunens biståndshandläggare

  Biståndshandläggning funktionsnedsättning
  Telefon: 018–727 06 80, måndag–fredag 9.00–11.30 och 13.00–15.00
  E-post: omsorgsforvaltningen@uppsala.se

  Biståndshandläggning äldreomsorg
  Seniorguide Uppsala
  Telefon: 018–727 65 00, måndag–fredag 8.00–12.00, 13.00–16.00
  E-post: seniorguide@uppsala.se

  Kontakta omsorgsförvaltningen

  Öppettider reception
  Måndag–torsdag 7.45–17.00 och fredag 7.45–16.00.

  Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
  Besöksadress: Ulleråkersvägen 36 A
  Postadress: Uppsala kommun, omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop