Stöd vid funktionsnedsättning – så fungerar det

 1. I korthet


  I denna guide hittar du samlad information om stöd och bistånd till personer med funktionsnedsättning och om kommunens verksamheter inom socialpsykiatri.

  Fäll ihop
 2. Sök stöd och kontakta kommunens biståndshandläggare


  Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd från kommunen. Du måste själv ansöka om det stöd du behöver.

  Du kan söka 

  • muntligen eller skriftligen
  • genom en god man eller förvaltare
  • genom din vårdnadshavare, om du är under 18 år.

  Fyll i och skriv ut blankett för att ansöka om stöd (PDF, 197 KB)

  Det är kommunens biståndshandläggare som beslutar om du har rätt till stöd. Först gör handläggaren en utredning och samlar in uppgifter från dig. Handläggaren kan också behöva information från till exempel sjukvården och närstående. Handläggaren behöver ha ditt samtycke för att hämta in informationen. Alla uppgifter dokumenteras och är sekretessbelagda. 

  Om du får ett nej på din ansökan ska handläggaren förklara både skriftligt och muntligt varför du inte får den hjälp du har sökt.

  Fullmakt för ombud

  Du kan ta hjälp av någon person du litar på i dina kontakter med kommunen. Det kan till exempel vara en anhörig eller en vän. Som ombud har personen fullmakt att representera dig. Du har alltid rätt att ha ett ombud.

  Fyll i och skriv ut blanketten Fullmakt för ombud i ärenden hos omsorgsförvaltningen (PDF, 84 KB)

  Lämna samtycke till informationsöverföring

  För att möjliggöra samarbete mellan olika myndigheter och vården har du möjlighet att upphäva hela eller delar av sekretessen. Samtycket gäller endast informationsöverföring som behövs i aktuella ärenden. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
  Lämna samtycke till informationsöverföring (PDF, 154 KB)

  Överklaga ett beslut

  Om du vill överklaga ett beslut kan din biståndshandläggare hjälpa dig med det. Förvaltningsrätten prövar då kommunens beslut.

  Vill du sedan gå vidare kan du överklaga förvaltningsrättens beslut till kammarrätten. Högsta instans är Högsta förvaltningsdomstolen. Du måste skicka in ditt överklagande inom tre veckor, räknat från den dag du fick beslutet. 

  Fäll ihop
 3. Förskola, skola och utbildning


  Om du eller ditt barn har en funktionsnedsättning som gör det svårt att delta i verksamheten i skolan finns möjligheter till extra stöd eller särskola, beroende på vilken hjälp du behöver. Det gäller såväl barn och unga som vuxna som vill studera vidare.

  Stöd i studier

  Stöd i studier är ett projekt som vänder sig till dig som är 18–35 år och har en psykisk funktionsnedsättning. Genom projektet kan du få stöd att studera och ta dig igenom en utbildning. Stöd i studier bygger på metoden Supported Education.

  Läs mer om Stöd i studier på webbplatsen vardochomsorg.uppsala.se.

  Fäll ihop
 4. Arbete och sysselsättning


  Om du har svårt att klara ett vanligt arbete på grund av din funktionsnedsättning, kan kommunen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan tillsammans hjälpa dig att hitta en sysselsättning anpassad efter dina förutsättningar.

  Läs om vilken hjälp du kan få.

  Fäll ihop
 5. Boende


  Om din funktionsnedsättning gör det svårt för dig att bo i din egen bostad, kan du få hjälp på olika sätt. Vi kan till exempel anpassa ditt hem efter dina behov, eller så kan du få flytta till ett boende där det finns personal som kan hjälpa dig.

  Fäll ihop
 6. Hälsa, sjukvård och rehabilitering


  Om du behöver hälso- och sjukvård, tandvårdsstöd, hemsjukvård eller rehabilitering, kan kommunen eller regionen hjälpa dig. Vem du ska vända dig till beror på dina behov och din situation. 

  Läs mer om vad du kan få hjälp med.

  Fäll ihop
 7. Kultur och fritid


  Alla har rätt till en meningsfull fritid. En funktionsnedsättning kan betyda att du behöver hjälp för att hitta och delta i aktiviteter som passar dig.

  Det finns träffpunkter och fritidsaktiviteter för dig med funktionsnedsättning.

  Fritid för alla är en webbplats där föreningslivet publicerar kultur- och fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Finns också som facebookgrupp.

  Fäll ihop
 8. Resor


  Om du på grund av din funktionsnedsättning behöver hjälp eller stöd för att kunna resa finns det olika sorters hjälp du kan få: 

  • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade – Du som på grund av rörelsehinder har svårt gå kan söka parkeringstillstånd.
  • Färdtjänst – Du som har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med kollektivtrafik kan ansöka om färdtjänst.
  • Riksfärdtjänst – Du som har ett betydande funktionshinder som varit bestående under minst tolv månader kan ansöka om riksfärdtjänst för resor mellan kommuner i Sverige.  Kraven på riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst. 
  • Bilstöd – Du som har ett funktionshinder kan ansöka om bilstöd för att köpa eller anpassa en bil efter dina förutsättningar. I vissa fall kan du också få bilstöd om du har ett barn med funktionsnedsättning. Det är Försäkringskassan som beslutar om bilstöd. 
   Läs om bilstöd på Försäkringskassans webbplats
  Fäll ihop
 9. Stöd i vardagen


  Kommunen kan erbjuda dig olika stödinsatser utifrån ditt behov för att du lättare ska kunna klara vardagen.

  Här hittar du all information om stöd i vardagen

  Fäll ihop
 10. Lagar


  LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
  LSS är en rättighetslag som ska garantera dig med omfattande och varaktig funktionsnedsättning goda levnadsvillkor. Du ska få den hjälp du behöver i det dagliga livet och kunna påverka vilket stöd och vilken service du får. Målet är att du ska ha möjlighet att leva som andra.

  Stöd och service enligt SOL, socialtjänstlagen
  Vissa delar av socialtjänstlagen handlar om funktionshinder. Kommunen ska ge personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar och betydande svårigheter stöd så att de får möjlighet att leva som andra.

  Fäll ihop
 11. Synpunkter och klagomål


  Om du inte är nöjd med den hjälp du får eller om du vill lämna andra synpunkter vill vi att du kontaktar oss. 

  Läs om olika kontaktvägar för att lämna synpunkter och klagomål.

  Fäll ihop
 12. Kontakt


  Kontakta biståndshandläggare om du har frågor som gäller din ansökan.

  Kontakta omsorgsförvaltningen om du inte är nöjd med den hjälp du får eller om du vill lämna synpunkter. Ta kontakt via webbformulär, telefon, e-post eller vanlig post. 

  Kontakta kommunens biståndshandläggare

  Biståndshandläggning funktionsnedsättning
  Uppsala kommun
  Omsorgsförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Telefon: 018–727 06 80, måndag–fredag 9.00–11.30. 
  E-post: OMFMottagningsenheten@uppsala.se
  Besöksadress: Svartbäcksgatan 44
  Vi tar endast emot bokade besök.

  Biståndshandläggning äldreomsorg
  Uppsala kommun
  Äldreförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Telefon: 018–727 65 00, måndag–fredag 9.00–12.00, 13.00–16.00
  E-post: seniorguide@uppsala.se
  Besöksadress: Svartbäcksgatan 44
  Vi tar endast emot bokade besök.

  Kontakta omsorgsförvaltningen

  Telefon (kommunens kontaktcenter): 018-727 00 00
  Besöksadress: Fyrisborgsgatan 1 (ledning och avdelningen för systemledning)
  Öppettider reception, Måndag–torsdag 7.45–16.00 , Fredag 7.45–15.00 , Dag före helgdag 7.45–12.00,
  Svartbäcksgatan 44 (biståndshandläggare)
  Öppettider reception, Måndag–torsdag 8.00–16.30 , Fredag 8.00–16.00 
  Postadress: Uppsala kommun, omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop