Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Spridningen av coronaviruset påverkar flera verksamheter inom kommunen. Uppsala kommun håller sig uppdaterade om utvecklingen och samarbetar nära med Region Uppsala för att minska spridningen av viruset.

 2. Det här gör vi nu

  Inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter finns redan goda kunskaper, rutiner och vana att förebygga och hantera smittor av olika slag.

  • Vi arbetar för att säkra bemanning vid sjukfrånvaro bland medarbetarna. Vi har sett över och identifierat särskilt viktiga funktioner för att kunna förstärka internt där resurserna behövs mest.
  • Vi följer rutiner för hur vi hanterar misstanke om och konstaterad smitta.
  • Alla verksamheter har fått påminnelser om vikten av att följa de basala hygienrutinerna och de rutiner som gäller vid misstanke om eller konstaterad smitta
  • Vi informerar brukare och anhöriga om våra hygienrutiner för att hantera smitta.
  • Vi säkerställer tillgång till nödvändigt material genom löpande beställningar.
  • Våra olika verksamheter ser löpande över sina handlingsplaner. En del är att identifiera särskilt sköra personer.
  • Vi samverkar med Region Uppsala kring hälso-och sjukvårdsfrågor.
  • Vi använder skyddsutrustning såsom munskydd och visir i enlighet med gällande hälso- och sjukvårdsrutiner.

  Vi ger samma information till de externa utförare som arbetar på uppdrag av äldrenämnden och/eller omsorgsnämnden.

 3. Anpassningar inom daglig verksamhet

  Inom daglig verksamhet görs anpassningar av hur beslut kan verkställas. Kommunen kommer fortsätta att erbjuda daglig verksamhet, men den kan ske på annat sätt, med annat innehåll och på annan plats.

  Transporterna till och från daglig verksamhet har anpassats så att deltagarna sitter glesare, eller kanske till och med som enda passagerare, i fordonen. Det gäller både de transporter vi kör själva och de som görs via färdtjänst.

  Samtidigt uppmanar vi alla anhöriga och gode män/förvaltare att tillsammans med berörd brukare göra en bedömning av om det är lämpligt att hen deltar i verksamheten. Detta med hänsyn till personens hälsa och till risk för smitta.

  Enligt beslut i omsorgsnämnden kommer habiliteringsersättning att betalas ut till deltagare vid frånvaro kopplat till covid-19.

 4. Deltagare inom daglig verksamhet får behålla sin ersättning

  Uppsala kommun har beslutat att deltagare inom daglig verksamhet får behålla sin habiliteringsersättning även om de är hemma till följd av coronapandemin.

  Den 1 april skärpte Folkhälsomyndigheten sina råd och rekommendationer kring covid-19. Enligt deras föreskrifter och allmänna råd ska "alla verksamheter säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19".

  Omsorgsnämnden har beslutat att deltagare inom daglig verksamhet får behålla sin habiliteringsersättning även om de är hemma på grund av sjukdom eller för att skydda sig mot smitta. Beslutet fattades för att minska risker för smittspridning av coronaviruset. Detta gäller till och med 30 juni 2021. Som vanligt betalas ingen habiliteringsersättning ut under den tid som verksamheten har sommaruppehåll.

  Den enskilde deltagarens ersättning vid coronarelaterad frånvaro baseras på hens tidigare närvaro i verksamhet. Det är för att ingen deltagare ska få en lägre eller högre ersättning än vad hen brukar få. De deltagare som är nya på daglig verksamhet, och som alltså inte har någon närvaro att basera ersättningen på, får 50 procent av en heltidsersättning.

  Ordinarie habiliteringsersättningen i Uppsala kommun är för närvarande 61 kronor för heltid (fem timmar eller mer per dag) och 51 kronor för deltid (mindre än fem timmar per dag). Den är skattefri för deltagaren.

  Läs nyheten gällande beslutet.

 5. Anpassningar inom ledsagarservice och kontaktperson

  Uppsala kommun fortsätter erbjuda insatserna ledsagarservice och kontaktperson. Men insatserna anpassas efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning.

  Så anpassas insatserna

  Aktiviteterna genomförs på ett sätt som gör att brukaren och hens ledsagare eller kontaktperson kan hålla det avstånd till andra som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Det innebär att de undviker platser och situationer där det är många andra människor.

  Vid eventuella resor med kollektivtrafik ska kontaktpersonen eller ledsagaren välja tider när det går att hålla avstånd till andra.

  Förändringarna gäller fram till det kommer nya direktiv från Folkhälsomyndigheten

 6. Regeländring medger enskilda färdtjänstresor

  Resenärer med färdtjänst får nu åka ensamma i bilarna utan extra kostnad. Regeländringen görs för att minska risken för smittspridning av coronaviruset men även för att stötta taxinäringen som drabbats hårt av krisen.

  Uppsala kommuns krisledningsnämnd beslutade den 8 april att ändra regelverket för särskild kollektivtrafik så att enskilda resor möjliggörs utan extra kostnader för de resande. Ändringen är tillfällig och gäller så länge Folkhälsomyndigheten avråder från resor med allmänna färdmedel.

  Anledningen till beslutet är att minska smittorisken och underlätta för de som reser med färdtjänsten. Dock understryks att de som enligt Folkhälsomyndigheten tillhör en riskgrupp även fortsättningsvis bör undvika färdtjänstresor.

  Åtgärden görs även för att hjälpa en bransch som drabbats hårt av coronavirusets följder, och därmed säkerställa att kontrakterade taxibolag ska ha resurser att fortsätta sitt uppdrag både under och efter pågående pandemi.

  Kommunen kommer även att behålla omfattningen av kontrakterade bilar, både personbilar och specialfordon. Det medför ökade kostnader, men eftersom antalet resor totalt minskar bedöms att budgeten kan hållas.

Nyheter om funktionsnedsättning

Se fler nyheter