Hemtjänst – så fungerar det

 1. I korthet


  Du som bor hemma och behöver hjälp i det dagliga livet kan ansöka om hemtjänst. För att få hemtjänst ska du göra en ansökan. En biståndshandläggare utreder dina behov och beslutar om du har rätt till hemtjänst och i så fall vad du kan få hjälp med.

  Fäll ihop
 2. Vad du kan få hjälp med


  Hemtjänsten kan hjälpa dig med servicetjänster som till exempel

  • inköp och ärenden
  • tvätt
  • städning
  • hemkörning av matlåda
  • social aktivitet som samvaro eller promenad. 

  Du kan också få hjälp med personlig omvårdnad som till exempel

  • hjälp med på- och avklädning
  • tillsyn
  • hjälp med toalettbesök
  • dusch och annan hygien.

  Bland utförarna av hemtjänst finns de som endast utför servicetjänster och de som utför både servicetjänster och hemsjukvård. Hemsjukvård är medicinsk omvårdnad som till exempel att ge insulin eller stöd vid träning. Det är alltid en sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut som delegerar den medicinska omvårdnaden till personalen inom hemsjukvården.

  Hemsjukvård

  Om du har behov av hemsjukvård så är den ofta integrerad med hemtjänsten. Läs om hemsjukvård.

  Trygghetslarm och trygghetsjour

  Du som har trygghetslarm och behöver nå personal vid ett akut behov kan kontakta Trygghetsjouren. De bevakar alla trygghetslarm och skickar personal om du larmar eller ringer.

  Trygghetsjouren telefon: 018-727 51 70

  Om du blir akut sjuk - ring alltid SOS Alarm, telefon: 112

  Läs mer om hur trygghetslarm fungerar.

  Läs mer om trygghetslarm och trygghetsjouren på vardochomsorg.uppsala.se.

  Fäll ihop
 3. Vad hemtjänst kostar


  Gör en preliminär beräkning av din avgift för hemtjänst 

  Så beräknas din avgift

  Hur mycket du ska betala för hemtjänsten beror på:

  • din inkomst
  • din hyra
  • ett minimibelopp
  • antalet timmar som du får hjälp av hemtjänsten

  Minimibelopp

  Minibeloppet ska täcka dina normala levnadskostnader för till exempel livsmedel, kläder och sjukvård. Det är bestämt enligt lagen och följer prisbasbeloppet som regeringen beslutar om varje år. När vi beräknar din avgift för omvårdnad räknar vi först bort din hyra och minimibeloppet. För 2019 är minimibeloppet:

  • 5 249 kronor per månad för dig som är ensamstående och över 65 år
  • 4 435 kronor per månad om du lever tillsammans med en partner och är över 65 år.

  Är du under 65 år är minimibeloppet något högre. Det blir också högre om du har barn under 19 år eller gymnasieelever upp till 21 år som bor hemma. Hur mycket högre det blir beror på barnets ålder. 

  För ett gift par räknas inkomster och utgifter ihop vilket ger samma avgiftsutrymme för båda.

  Exempel på hur utrymmet beräknas för Ester som är ensamstående över 65 år

  Inkomster och utgifter per månad Belopp
  Inkomst efter skatt   11 000 kr
  Inkomst av kapital   150 kr
  Bostadstillägg    1 000 kr
  Hyra - 6 500 kr
  Minimibelopp - 5 249 kr
  Esters avgiftsutrymme  = 401 kr

  Enligt exemplet i tabellen blir avgiftsutrymmet för Ester 401 kronor. Det betyder att det är den högsta avgift hon kan få betala för sin hemtjänst.

  En timme hemtjänst kostar 275 kronor. Om Ester får hemtjänst 10 timmar per kalendermånad blir kostnaden 2 750 kronor per månad. Men hon behöver bara betala 401 kronor eftersom det är hennes avgiftsutrymme.

  Men för detta krävs att en inkomstblankett är inlämnad och en individuell beräkning kan göras. Annars blir kostnaden enligt maxtaxan 2 089 kronor per månad.

  Maxtaxa är den högsta avgiften

  Maxtaxan är 2 089 kronor per kalendermånad från 1 januari 2019. Det betyder att du aldrig behöver betala mer än 2 089 kronor i omvårdnadsavgift, oavsett vilken inkomst du har eller hur många timmars hemtjänst eller annan omvårdnad du får under en kalendermånad.

  Har du enbart kommunal hemsjukvård är avgiften 150 kronor per besök, med en maxtaxa på 450 kronor per kalendermånad. För dig som är 85 år eller äldre är kommunal hemsjukvård avgiftsfritt. 

  Ska du betala för både vård- och omsorg samt för kommunal hemsjukvård är maxtaxan totalt 2 089 kronor. Du betalar aldrig mer än den kommunala maxtaxan oavsett antal timmar inom hemtjänst och antal besök av den kommunala hemsjukvården.

  Läs mer i Avgifter inom omsorgerna för äldre och personer med funktionsnedsättning.

  Andra kostnader inom hemtjänst

  Matdistribution: 58 kronor per matportion

  Trygghetslarm: 209 kronor per månad

  Anmäl din inkomst

  När du får beslutet om hemtjänst får du också en blankett för inkomstanmälan. Den måste du fylla i och skicka tillbaka till oss för att vi ska kunna beräkna din avgift. Du kan också lämna en inkomstanmälan via webben.
  Lämna inkomstanmälan

  Till dess vi får din inkomstanmälan betalar du maxtaxan 2 089 kronor. Vi gör en ny beräkning av avgiften den månad vi tar emot din inkomstanmälan.

  Om dina inkomster eller utgifter ändras ska du göra en ny inkomstanmälan. 

  Betala via autogiro

  Autogiro innebär att pengarna dras från ditt konto automatiskt. Det är ett enkelt sätt att betala dina räkningar. Du får en avi där det står hur mycket du ska betala och vilken dag banken gör betalningen. Du behöver bara se till att du har tillräckligt med pengar på ditt konto.

  Blankett för autogiromedgivande (PDF, 660 KB)

  • Tänk på att skriva personnumret med tolv siffror (ÅÅÅÅMMDD-NNNN).
  • Kom ihåg att underteckna din ansökan.
  • Skriv ”frisvar” på kuvertet, så slipper du portot.
  Fäll ihop
 4. Val av utförare för din hemtjänst


  Du som har beslut om hemtjänst kan själv välja vem som ska utföra den.
  Läs om utförare i katalogen (PDF, 322 KB)

  Om du inte kan eller vill välja finns det ett så kallat ”ickevals-alternativ”. 

  Om du är i omedelbart behov av hjälp kan du få en tillfällig utförare fram till att du har gjort ditt val. Det gäller till dess att ditt eget val hinner träda i kraft.

  Seniorguide Uppsala kan också ge dig mer information om utförare och vägleda dig i ditt val.

  Fäll ihop
 5. Ansök om hemtjänst


  Du kan söka hemtjänst genom att fylla i en blankett som du skickar till kommunen. Du kan också ansöka genom att boka möte med en biståndshandläggare.

  Ansök om hemtjänst och annan äldreomsorg

  Fäll ihop
 6. Beslut och överklagan


  Om du får ett avslag på din ansökan ska det tydligt stå varför du fick ett avslag. Du kan överklaga ett beslut du inte är nöjd med.

  Läs mer om beslut och hur du kan överklaga.

  Fäll ihop
 7. Uppföljning och rättigheter


  Uppföljning av din hemtjänst

  Biståndshandläggaren följer upp din hemtjänst regelbundet. Kommunen vill vara säker på att du får den hjälp du behöver och att du är nöjd med kvaliteten på tjänsterna.

  Uppföljningen sker tillsammans med dig, antingen genom hembesök eller per telefon. Om du vill kan även dina anhöriga eller andra närstående vara med vid uppföljningen.

  Värdighetsgarantier för dig över 65 år

  I Uppsala finns det värdighetsgarantier inom kommunens äldreomsorg. Utöver de kvalitetskrav som ställs på alla utförare lyfter de lokala värdighetsgarantierna fram några områden som vi följer upp extra noga.

  Värdighetsgarantierna innebär att du har rätt att

  • få veta vilken personal som ska utföra tjänsterna i ditt hem
  • bli kontaktad i förväg om någon annan personal än den förväntade ska komma
  • bli kontaktad om personalen blir försenad
  • påverka tidpunkten för promenad eller annan utevistelse, om sådan ingår i hemtjänsten
  • få inskrivet i din genomförandeplan hur och när utevistelsen ska ske
  • få en årlig läkemedelsgenomgång, om du får hjälp av hemsjukvården med läkemedel.

  Värdighetsgarantierna gäller dig över 65 år. Kommunen följer tillsammans med dig upp att garantierna blir uppfyllda.

  Du som är under 65 år har samma rättigheter och får lika bra hemtjänst som personer över 65 år. Skillnaden är att du inte omfattas av värdighetsgarantierna som har sitt ursprung i den nationella värdegrunden för äldreomsorgen.

  Fäll ihop
 8. Om du inte är nöjd


  Din utförare av hemtjänsten ska informera dig om vem du kan vända dig till om du inte är nöjd eller inte tycker att värdighetsgarantierna uppfylls. Du kan lämna synpunkter och förbättringsförslag skriftligt eller muntligt. Om du inte tycker att det blir någon förbättring kan du kontakta din biståndshandläggare.

  Läs om hur du kan lämna synpunkter och förbättringsförslag på hemtjänsten

  Du har alltid rätt att byta utförare av din hemtjänst. Kontakta din biståndshandläggare om du vill byta.

  Fäll ihop
 9. Kontakt


  Kontakta kommunens biståndshandläggare

  Biståndshandläggning funktionsnedsättning
  Uppsala kommun
  Omsorgsförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Telefon: 018–727 06 80, måndag–fredag 9.00–11.30. 
  E-post: omsorgsforvaltningen@uppsala.se

  Biståndshandläggning äldreomsorg
  Uppsala kommun
  Äldreförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Telefon: 018–727 65 00, måndag–fredag 9.00–12.00, 13.00–16.00
  E-post: seniorguide@uppsala.se

  Fäll ihop