Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Spridningen av coronaviruset påverkar flera verksamheter inom kommunen. Uppsala kommun håller sig uppdaterade om utvecklingen och samarbetar nära med Region Uppsala för att minska spridningen av viruset.

  Bekräftat antal inom egen och privat äldreomsorg 19 januari

  Antal smittade inom hemtjänst/hemsjukvård:

  5 personer av 2 159 brukare (0,23 %) inom 3 av 26 (11,5 %) verksamheter.

  Antal smittade inom särskilt boende (inklusive korttidsverksamhet):

  29 personer av 1 776 brukare (1,63 %) inom 7 av 39 (17,9 %) verksamheter.

  Statistiken uppdaterad 2021-01-19.

 2. Det här gör vi nu

  Inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter finns redan goda kunskaper, rutiner och vana att förebygga och hantera smittor av olika slag.

  Sammanfattning av vad vi gör nu

  • Vi samverkar med Region Uppsala kring hälso- och sjukvårdsfrågor.
  • Vi följer rutiner för hur vi hanterar misstanke om och konstaterad smitta.
  • Alla verksamheter får påminnelser om vikten av att följa de basala hygienrutinerna och de rutiner som gäller vid misstanke om eller konstaterad smitta.
  • Vi använder skyddsutrustning såsom munskydd och visir i enlighet med gällande hälso- och sjukvårdsrutiner.
  • Vi säkerställer tillgång till nödvändigt material genom löpande beställningar.
  • Vi arbetar för att säkra bemanning vid sjukfrånvaro bland medarbetarna. Vi har sett över och identifierat särskilt viktiga funktioner för att kunna förstärka internt där resurserna behövs mest.
  • Våra olika verksamheter ser löpande över sina handlingsplaner. En del är att identifiera särskilt sköra personer.
  • Rutiner för matinköp anpassas för att minimera antalet besök från personal inom hemtjänst.
  • Vi inrättar särskilda hemvårdsteam inom hemtjänsten och hemsjukvården.
  • Vi personcentrerar vården av brukare med demenssjukdom genom extra bemanning.
  • Vi informerar brukare och anhöriga om våra hygienrutiner för att hantera smitta.
  • Vi ger information till de externa utförare som arbetar på uppdrag av äldrenämnden och/eller omsorgsnämnden.
 3. Vaccinering mot covid-19

  Det är med glädje vi kan informera om att vi nu i samarbete med Region Uppsala är igång med vaccinering mot covid-19. Medarbetare och brukare inom särskilt boende för äldre erbjuds vaccinering först, därefter medarbetare och brukare inom hemvård med insats från hemsjukvård och medarbetare inom joursjukvård.

  Vaccinationen är gratis. För medarbetare kommer vaccinationen att genomföras på arbetsplatsen av personal från Region Uppsala och vaccinationsbyråer. Brukare vaccineras av kommunens sjuksköterskor.

  Folkhälsomyndigheten har fastställt en särskild ordning för vaccinering av Sveriges befolkning. De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först. Det är följande personer:

  • de som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemsjukvård och hemtjänst
  • de som arbetar nära människor som har stort behov av skydd mot sjukdomen
  • den som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemsjukvård och hemtjänst
  • övriga personer som är 70 år eller äldre
  • övrig personal inom vården och omsorgen som arbetar nära de som har stort behov av skydd
  • övriga personer som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka
  • resten av befolkningen som är 18 år och äldre.

  Enligt Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala är ett väl fungerande vaccination det mest effektiva sättet att förebygga att människor blir sjuka och avlider vid en pandemi. De vacciner som används mot covid-19 har genomgått testning och är godkända enligt rådande regelverk.

  Mer information om vaccin mot covid-19

  Folkhälsomyndighetens webbplats

  Vårdguiden 1177, webbplats

  Svenska myndigheters krisinformations webbplats

 4. Ändrade rekommendationer för personer som är 70+

  Folkhälsomyndigheten beslutade i höstas att ta bort rekommendationerna för personer som är 70 år och äldre. Orsaken var bland annat att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa.

  Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19. Nu omfattas med andra ord alla personer i Sverige av samma allmänna råd.

  • Alkoholförsäljning är förbjuden från och med klockan 20.00 på serveringsställen. Detta gäller sedan den 24 december.
  • Folkhälsomyndigheten har sänkt maxantalet i ett sällskap på restaurang från åtta till fyra personer. Detta gäller sedan den 24 december.
  • Folkhälsomyndigheten har gett besked om att köpcentrum, butiker och gym ska sätta ett maxantal för hur många som får vistas där på en och samma gång. Trängsel får inte förekomma.
  • Folkhälsomyndigheten har förlängt den rekommendation om att gymnasieskolor ska bedriva fjärr- eller distansundervisning till och med den 24 januari 2021.
  • Kommuner och regioner bör omedelbart stänga all verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig. Detta gäller fram till och med den 24 januari. Det kan till exempel handla om idrottsanläggningar, badhus, mötesplatser, öppna förskolor och museer.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att munskydd ska användas i kollektivtrafik under rusningstrafik. Ikraftträdande den 7 januari.
  • Alla som kan jobba hemma ska jobba hemma. Regeringen kommer att ge ett särskilt uppdrag till alla statliga myndigheter för att säkerställa att all icke nödvändig personal ska arbeta hemma.
 5. Särskilda team och enheter

  Äldrenämnden beslutade den 23 april om ytterligare förberedelser för att snabbt kunna anpassa verksamheten i händelse av en ökad smittspridning av covid-19.

  Kommunen inrättar beredskap för särskilda hemvårdsteam inom hemtjänsten och hemsjukvården, samt en personcentrerade särskild bemanning för vård av brukare med demenssjukdom som smittas av covid-19. Verksamheterna ska kunna aktiveras inom 48 timmar utifrån behov. Även rutiner för matinköp förbereds på ett sätt som minimerar antalet besök från personal inom hemtjänst.

  Tanken bakom särskilda hemvårdsteam inom hemtjänst och hemsjukvård, liksom alternativa sätt att genomföra matinköp och personcentrerad särskild bemanning, är att ytterligare begränsa antalet personer som ger vård och omsorg till brukare med misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 för att på så vis minimera smittspridning. En ytterligare tanke bakom åtgärden är att i händelse av ökad smittspridning av covid-19 ytterligare säkerställa tillgång på personal, skyddsutrustning och effektivitet i kontakter med regionen.

  Läs mer om beslutet.

 6. Seniorresterauranger håller tillfälligt stängt

  För att undvika spridning av coronavirus till utsatta och känsliga grupper har Uppsala kommun bestämt att tills vidare stänga kommunens sju seniorrestauranger.

  Uppsala kommuns vård- och omsorgsverksamheter följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 7. Träffpunkt 65+

  Äldrenämnden i Uppsala kommun har i samråd med smittskyddsenheten vid Region Uppsala gjort bedömningen att en successiv återöppning av träffpunkterna kan ske, om verksamheten anpassas utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  Sedan juni 2020 bedriver Träffpunkter 65+ verksamhet utomhus. Föranmälan krävs för att delta. Deltagarantalet är begränsat och följer myndigheternas rekommendationer.

  För mer information, se Träffpunkter 65+ på webben.

  Följ facebooksidan Träffpunkter 65+ i Uppsala kommun. Här kan du hålla kontakt med träffpunkterna. Välkommen!

  Facebook: Träffpunkter 65+ i Uppsala kommun .

 8. Rutiner vid besök på vård- och omsorgsboenden, platser för växelvård och korttidsvård

  Från och med 1 oktober 2020 tillåts besök på vård-och omsorgsboenden, platser för växelvård och korttidsvård. Särskilda rutiner gäller vid besök.

  Meddela ditt besök

  Ta kontakt med aktuellt boende för information om vilka särskilda rutiner som gäller för det specifika boendet. Meddela i förväg när du planerar ett besök. Tänk på att inte komma för många samtidigt. Detta för att ni ska kunna hålla avstånd inne i lägenheten.

  Var fullt frisk

  I samband med besök får du inte ha några förkylningssymtom som huvudvärk, halsont, feber, hosta eller snuva.

  Följ hygienrutinerna

  Sprita händerna vid boendets entré och när du lämnar lägenheten. Ha på dig visir under besöket. Det är särskilt viktigt om du kommer närmare än 1,5 meter. Ta med dig visiret hem för att kunna använda det under nästa besök. Fråga gärna personalen om råd kring visiren.

  Vistas i den boendes lägenhet

  Vistas i den boendes lägenhet och inte i de gemensamma utrymmen. Tänk på att hålla avstånd om du möter någon på vägen. Vistas gärna utomhus så långt det är möjligt.

  Ge endast eget fika till den du besöker

  Det är endast tillåtet att ta med eget fika till den du besöker och inte till övriga boende på avdelningen.

 9. Plexiglasskydd för möten med närstående

  I skydd av ett plexiglas kan vi erbjuda dig att också besöka din närstående utomhus vid kommunens vård- och omsorgsboenden. Tid för besöket bokas via boendet.

  Regler vid mötena

  Högst två personer över 15 år får komma till mötet. Även ett spädbarn får följa med. Besökarna uppmanas att alltid följa personalens instruktioner och anvisningar.

  • Alla som är med på mötet ska vara fullt friska och får inte ha några förkylningssymtom.
  • Fysisk kontakt är inte tillåtenDet är inte tillåtet att gå över till andra sidan av plexiglaset.
  • Fikabröd eller annat som tas med ska serveras på skilda fat på varsin sida om skärmen. Personalen kan hjälpa er med det.
 10. Anpassning av dagverksamhet 65+

  Den 7 september startade dagverksamheterna med anpassning för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att antalet besökare i dagverksamheten blir färre. Som deltagare kan du därför troligtvis inte besöka dagverksamheten i samma omfattning som det står i ditt biståndsbeslut. Alla deltagare blir kontaktade av sin dagverksamhet för att komma överens om dagar för besök i verksamheten. 

  Vi följer noga utvecklingen av coronaviruset och agerar enligt rekommendationer från ansvariga myndigheter, som Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala.

 11. Surfplattor på kommunens äldreboenden

  Äldre som bor på kommunens vård- och omsorgsboenden kan ha långt till anhöriga och känna ensamhet. För att motverka ensamhet hos äldre genomför kommunen en satsning på digital teknik för att öka möjligheterna för boende och närstående att hålla kontakt med varandra. Ett 90-tal surfplattor har köpts in till kommunens vård- och omsorgsboenden.

  Målet är att underlätta kontakter med närstående. Socialt umgänge bidrar till god folkhälsa och livskvalitet. Båda är viktiga för ett hållbart Uppsala.

  Genom att skapa ett enkelt digitalt upplägg med både digitala lösningar och personalresurser vill vi bidra till glädje för både boende och närstående. Vi vill även skapa möjligheter och utrymme för alternativa aktiviteter som kan ge boende mental, social och fysisk stimulans.

 12. Stöd för dig som är äldre

  Om du behöver stöd finns flera organisationer att vända sig till. Du kan till exempel få samtalsstöd och hjälp med praktiska saker som att handla mat eller rasta hunden.

  Se kontaktvägar för dig som behöver stöd.

  Pandemin har gjort oss påminda om att digitala färdigheter blir allt viktigare.

  Få tips för att komma igång med din mobil, surfplatta eller dator.

 13. Enskilda resor med färdtjänst

  Nu får du som har färdtjänst åka ensam i bilen utan extra kostnad. Det är för att minska risken för smittspridning av coronaviruset och för att stötta taxinäringen som drabbats hårt av krisen.

  Ändringen är tillfällig och gäller så länge Folkhälsomyndigheten avråder från resor med allmänna färdmedel.

  Läs om regeländringen för färdtjänstresor.

 14. Trygghetskamera

  För dig som har tillsyn på natten i ditt biståndsbeslut finns möjlighet att testa digital tillsyn. Istället för att du besöks av hemtjänstpersonal får du tillsyn genom trygghetskameror.

  Läs mer om trygghetskameror.

Nyheter om äldreomsorg och senior

 • Skolsköterskor vaccinerar på äldreboenden

  Margaretha Lernström Larsson är en av 25 skolsköterskor som stöttar äldreförvaltningen med att vaccinera mot covid-19 på äldreboenden. Skolsköterskornas insatser bidrar till att vaccinationerna kommer igång i snabb takt och sjuksköterskorna på äldreboendena kan fokusera på verksamheten och de boende.

 • Uppsala kommun får en äldrevägledare för teckenspråkiga

  Uppsala kommun tillsätter en äldrevägledare för personer som använder det svenska teckenspråket i sin kommunikation. Äldrevägledaren kan bland annat förmedla kontakten mellan döva personer och tjänstepersoner i kommunen.

 • Vaccination mot covid-19

  Den 27 december startade vaccinationerna mot covid-19 i Uppsala län. Region Uppsala är ansvarig för att vaccinationerna genomförs. Just nu pågår vaccinationer på kommunens äldreboenden.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Cykling utan ålder

  Uppsala kommun samarbetar med föreningen Cykling utan ålder, en ideell verksamhet där volontärer tar med personer vid äldreboenden eller personer med funktionsnedsättning på cykelturer i elassisterade cyklar. Cyklarna har plats för en cykelförare och ett passagerarsäte för två. Idén kommer ursprungligen från Danmark och finns nu i mer än 40 länder och många svenska kommuner. Såväl Uppsala kommun som Cykling utan ålder och Röda Korset erbjuder turer till de som inte kan cykla själva, men som ändå vill komma ut och känna vinden i håret.

Så arbetar vi med äldreomsorg och senior

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.