Pedagogiska priser

 1. I korthet


  Uppsala kommun delar varje år ut pedagogiska priser till lärare i

  • förskola
  • förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola
  • gymnasieskola och gymnasiesärskola.

  Det finns två former av pedagogiska priser: 

  • Pedagogiska lärarpriset som ges till förskolelärare och lärare.
  • Pedagogiska ledarskapspriset som ges till förskolechefer och rektorer.
  Fäll ihop
 2. Kriterier för pedagogiska lärarpriset


  För att kunna bedöma nomineringarna finns kriterier. Dessa kriterier gäller för det pedagogiska lärarpriset. Där det står ”lärare” menas även förskollärare. Där det står ”elev” menas även förskolebarn. Ett grundläggande krav utöver kriterierna är att den kandidaten har en lärarexamen.

  • Väcka nyfikenhet och engagera
   Läraren får eleven att vilja delta i undervisningen. Läraren har en passion för uppdraget som inspirerar till nyfikenhet och intresse för ämnet eller uppgiften.

  • Skapa ett tryggt klimat för lärande
   Läraren får eleven att våga delta i undervisningen. Läraren skapar en lärmiljö där eleven vågar fråga och säga sin mening. I en sådan miljö finns social trygghet, arbetsro och tolerans för olikheter.

  • Utmana och ge självförtroende
   Läraren får eleven att känna självförtroende och tillit till sin förmåga att lyckas med uppgiften. Läraren följer elevens utveckling och kommunicerar den med eleven och elevens föräldrar. Utifrån detta ställer läraren upp nya utmaningar för eleven.

  • Får skolan att utvecklas
   Läraren inkluderar varje elev i undervisningen utifrån elevens individuella behov och förutsättningar. Läraren är kunnig i sina ämnen och i ämnesdidaktik och lyckas därigenom stimulera varje elev till utveckling. Läraren arbetar också för ett systematiskt kollegialt lärande för att utveckla och höja kvaliteten på undervisningen.
  Fäll ihop
 3. Kriterier för pedagogiska ledarskapspriset


  För att kunna bedöma nomineringarna finns kriterier. Det pedagogiska ledarskapspriset innehåller tre aspekter av ledarskap; processer, målbild och medarbetarskap. 

  • Processer
   Skolledaren har en inre organisationsstruktur där verksamhetens processer har identifierats och implementerats och där en tydlig koppling finns till elevresultat och till kvalitet.
    
  • Målbild
   Skolledaren leder och samordnar arbetet med fokus på de nationella målen samt att ta vara på varje barn och elevs möjlighet till maximal utveckling.

  • Medarbetarskap
   Skolledaren kommunicerar, synliggör och stärker enskilda medarbetare utifrån deras avgörande betydelse för barns och elevers måluppfyllelse.
  Fäll ihop
 4. Pristagare


  Här kan du läsa om vilka som fick Uppsala kommuns pedagogiska priser 2018. Juryn som utser vinnarna består av ordförande och ledamöter i utbildningsnämnden. Pristagarna får 8 000 kronor vardera.

  Pedagogiska lärarpriserna

  Vinnare av förskolepedagogpriset 2018 är Conny Axnér - förskollärare på Malmvågens förskola

  Ur motiveringen från den kollega som ligger till grund för utmärkelsen:

  Conny skapar en trygg lärmiljö för barnen där varje person blir sedd, bemött och respekterad för den unika människa hen är. Genom att vara en lärare som på ett självklart och modigt sätt vågar visa nolltolerans mot alla former av diskriminering och kränkande behandling skapas ett gott socialt klimat där arbetet med värdegrundsfrågor i allra högsta grad blir levande redan för de yngsta i vårt samhälle. Conny har stor erfarenhet av yrket och är samtidigt lyhörd för komplexiteten i lärarrollen som innebär att ständigt utvecklas och lära nytt. Han är en aktiv deltagare i förskolans utvecklingsgrupp och andra forum. Att våga lyfta och stå för sina tankar och samtidigt vara lyhörd och kritiskt granskande av såväl läraruppdraget som verksamheten gör att han är oumbärlig i förskolans utvecklingsarbete.

  Vinnare av grundskolepedagogpriset 2018 är Anette Junebjörk - lärare på Gamla Uppsala skola 

  Ur motiveringen från den vårdnadshavare som ligger till grund för utmärkelsen: 

  Anette skapar ett tryggt klimat för lärande så att alla elever vågar delta i undervisningen. Vi har erfarit detta eftersom hon varit lärare till två av våra barn, som är raka motsatserna. Den ena tar för sig och då är det lättare att undervisa, men hon lyckades även otroligt fint med att engagera och involvera vårt andra barn i undervisningen, trots att det barnet är otroligt blygt och försiktigt. Det har varit underbart att se hur detta barns självförtroende och tillit till sin förmåga att lyckas utvecklades så väldigt positivt. Anette har en fantastisk förmåga att väcka elevernas nyfikenhet, engagemang och vilja att delta i undervisningen. Ett av hennes medel är att låta eleverna göra studiebesök för att knyta ihop lektionerna med verkligheten.

  Vinnare av gymnasiepedagogpriset 2018 är Daniel Andersson - lärare på Sprintgymnasiet

  Ur motiveringen från den elev som ligger till grund för utmärkelsen:

  Daniel är den lärare som jag tycker mest om honom för att han undervisar på ett väldigt bra sätt. Han har lärt oss många saker. Han har lärt mig svenska språket och grammatiken som är väldigt viktig för mig. Han är alltid en positiv person. Han är den bästa lärare som jag har haft i Sverige. Daniel har hjälpt mig fruktansvärt mycket med att utvecklas och nå mina mål. Han har kämpat och slitit hårt för att jag ska kunna klara kursen. Han tar hand om sina elever som sina egna barn.

  Pedagogiska ledarskapspriset

  Vinnare av Skolledarpriset 2018 är Johanna Wallin - rektor på Sverkerskolan

  Ur motiveringen från den medarbetare som ligger till grund för utmärkelsen:

  Johanna är en rektor i ständig rörelse, både bokstavligt och med målet inställt på att hela tiden förbättra och utveckla Sverkerskolan inom alla områden – lärmiljöer, elevers måluppfyllelse och stärkta pedagoger. Vi har under Johannas handlingskraftiga ledning utarbetat arbetssätt som främjar fokus på de nationella målen i arbetet med eleverna. Mycket tid läggs på att systematiskt analysera elevernas resultat, ett arbete som utvärderas kontinuerligt för att de ska kunna nå sin maximala kapacitet samtidigt som vi ökar kvaliteten på undervisningen ytterligare. Arbetet med skolans utbildningsbeskrivning, ett av våra gemensamma skoldokument, har pågått under innevarande läsår – ett levande dokument för att få till likvärdig undervisning och bedömning för alla elever.

  Fäll ihop
 5. Kontakt


  Kontakta utbildningsnämnden

  utbildningsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer utbildningsnämndens arbete.

  Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
  Postadress: Uppsala kommun
  Utbildningsförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Fäll ihop