Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Om introduktionsprogrammen

  För dig som saknar fullständiga betyg från grundskolan och därmed är obehörig till nationella program finns fyra introduktionsprogram som du kan välja mellan:

  • individuellt alternativ, IMA
  • programinriktat alternativ, IMV
  • språkintroduktion, IMS
  • yrkesintroduktion, IMY

  På introduktionsprogrammet förbereder du dig för vidare studier på gymnasiet, annan utbildning eller för att söka arbete.

 2. Individuellt alternativ, IMA

  En utbildning för dig som har stora kunskapsbrister, svag motivation eller vill ha en allmänt inriktad utbildning som förberedelse för annan utbildning. Du kan också söka om du gått grundsärskola.

  Utbildningen utformas efter dina behov och kan innehålla grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasiekurser. Den kan innehålla praktik och motivationsinsatser.

  Individuellt alternativ leder vidare till yrkesintroduktion, annan utbildning eller till att du ska kunna söka arbete.

  Uppsala

  Ellen Fries gymnasium

  Lundellska skolan (Resursenheten/AST)

  Magelungens gymnasium

  Rosendalsgymnasiet

  Uppsala estetiska gymnasium

  Uppsala yrkesgymnasium Jälla (Resursenheten/AST), mot naturbruk

  Knivsta

  Sjögrenska gymnasiet

  Tierp

  Högbergsskolan

  Östhammar

  Bruksgymnasiet

   

  Individuellt alternativ på Ellen Fries gymnasium, hus 2

  Behörighet

  Individuellt alternativ på Ellen Fries gymnasium står öppet för ungdomar som har färre än sex godkända betyg från grundskolan dvs inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga skäl, får ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot på individuellt alternativ.

  Hemkommunen ansvarar för att elever från grundsärskolan erbjuds individuellt alternativ. Däremot behöver hemkommunen inte erbjuda sådan utbildning om det med hänsyn till elevens bästa finns synnerliga skäl att inte göra det.

  Syftet

  Syftet med individuellt alternativ är att eleverna ska kunna gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller börja arbeta. Individuellt alternativ präglas av en hög grad av individualisering och utformas utifrån den enskilde elevens förutsättningar och behov.
  För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan.

  Den individuella studieplanen är viktig för att kunna planera och kontinuerligt följa upp elevens kunskapsutveckling. Det är i studieplanen som utbildningens innehåll ska konkretiseras och tydliggöras med utgångspunkt i elevens behov och förutsättningar.
  Skolans mål är att varje elev utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering samt att varje elev medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning utifrån sina samlade erfarenheter och kunskaper. Dessa mål är särskilt angelägna på individuellt alternativ.

  Före utbildningsstart

  Rektor för introduktionsprogrammen vid gymnasieskolan, eller den persona som rektor utser, samt studie- och yrkesvägledare vid den berörda grundskolan träffar under maj eller juni samtliga elever som har gjort en intresseanmälan, tillsammans med deras vårdnadshavare. 

  Svenska språket

  Eleven ska vara klar med studierna i svenska som andraspråk motsvarande nivå 3 på språkintroduktion.

  Struktur och upplägg

  Alla elever kartläggs vid skolstart och en individuell studieplan upprättas där det framgår vilka ämnen och kurser eleven ska läsa. Elevhälsa och studie- och yrkesvägledare deltar tillsammans med elev och mentor i kartläggning och upprättande av den individuella studieplanen.

  Eleven har en mentor under hela sin utbildningstid. Elev och mentor träffas varje vecka för samtal. Vid varje samtal ägnas särskild uppmärksamhet åt att tydliggöra elevens mål med sin utbildning. Uppföljning av studieplanen görs minst två gånger per termin.

  Innehåll

  Innehållet i den enskilde elevens utbildning styrs av elevens mål med sin utbildning och dennes förutsättningar.

  Skolan erbjuder möjlighet att studera följande grundskoleämnen:

  • Svenska/Svenska som andraspråk
  • Matematik
  • Engelska
  • Modersmål
  • Bild
  • Idrott och hälsa
  • Samhällsorienterande ämnen såsom Re, Hi, Ge, Sh

  Skolan erbjuder följande insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling:

  • Modul vägledning och hälsa (ex. studie- och yrkesvägledning, studiebesök, söka jobb, hjärt- och lungräddning (HLR), friluftsliv, sex & samlevnad, konsumentkunskap)
  • Studiehandledning
  • Studiebesök och kort praktik för att eleven ska få prova på olika branscher och yrken.

  Utbildningens uppföljning

  Vid det individuella utvecklingssamtalet följs elevens utbildning upp. Stor tyngdvikt läggs vid varje samtal på elevens mål med sin utbildning. Det kan då bli aktuellt att eleven övergår till ett annat introduktionsprogram: programinriktat val eller yrkesintroduktion.

  Platsen för utbildningen

  Utbildningen förläggs till Ellen Fries gymnasium.

  Individuellt alternativ på Ellen Fries gymnasium, villan

  Behörighet

  Individuellt alternativ står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga skäl, får ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot på individuellt alternativ.

  Hemkommunen ansvarar för att elever från grundsärskolan erbjuds individuellt alternativ. Däremot behöver hemkommunen inte erbjuda sådan utbildning om det med hänsyn till elevens bästa finns synnerliga skäl att inte göra det.

  Syftet

  Syftet med individuellt alternativ är att eleverna ska kunna gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller börja arbeta. Individuellt alternativ präglas av en hög grad av individualisering och utformas utifrån den enskilda elevens förutsättningar och behov.

  För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan. Den individuella studieplanen är viktig för att kunna planera och kontinuerligt följa upp elevens kunskapsutveckling. Det är i studieplanen som utbildningens innehåll ska konkretiseras och tydliggöras med utgångspunkt i elevens behov och förutsättningar.

  Skolans mål är att varje elev utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering samt att varje elev medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning utifrån sina samlade erfarenheter och kunskaper. Dessa mål är särskilt angelägna på individuellt alternativ.

  Före utbildningsstart

  Rektorn för introduktionsprogrammen vid gymnasieskolan, eller den person som rektor utser, samt studie­ och yrkesvägledaren vid den berörda grundskolan träffar under maj eller juni samtliga elever som har gjort en intresseanmälan, tillsammans med deras vårdnadshavare.

  Svenska språket

  Inga särskilda krav ställs.

  Struktur och upplägg

  Alla elever kartläggs vid skolstart och en individuell studieplan upprättas där det framgår vilka ämnen och kurser eleven ska läsa. Elevhälsa och studie- och yrkesvägledare deltar tillsammans med elev och mentor i kartläggning och upprättande av den individuella studieplanen.

  Eleven har en mentor under hela sin utbildningstid. Elev och mentor träffas varje vecka för samtal. Vid varje samtal ägnas särskild uppmärksamhet åt att tydliggöra elevens mål med sin utbildning. Uppföljning av studieplanen görs minst två gånger per termin.

  Innehåll

  Innehållet i den enskilde elevens utbildning styrs av elevens mål med sin utbildning och dennes förutsättningar.

  Skolan erbjuder möjlighet att studera följande grundskoleämnen:

  • Svenska/Svenska som andraspråk
  • Matematik
  • Engelska
  • Modersmål
  • Bild
  • Idrott och hälsa
  • Samhällsorienterande ämnen såsom Re, Hi, Ge, Sh
  • Naturorienterande ämnen såsom Bi, Fy, Ke

  Skolan erbjuder följande insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling:

  • studiehandledning
  • praktik

  Utbildningens uppföljning

  Vid det individuella utvecklingssamtalet följs elevens utbildning upp. Stor tyngdvikt läggs vid varje samtal på elevens mål med sin utbildning. Det kan då bli aktuellt att eleven övergår till ett nationellt program eller ett annat introduktionsprogram: programinriktat val eller yrkesintroduktion.

  Platsen för utbildningen

  Utbildningen förläggs till Ellen Fries gymnasium.

  Individuellt alternativ på Uppsala yrkesgymnasium Jälla – naturbruk

  Behörighet

  Individuellt alternativ på Uppsala yrkesgymnasium Jälla står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga skäl, får ungdomar som fyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot på individuellt alternativ. Hemkommunen ansvarar för att elever från grundsärskolan erbjuds individuellt alternativ däremot behöver hemkommunen inte erbjuda sådan utbildning om det med hänsyn till elevens bästa finns synnerliga skäl att inte göra det.

  Utbildningen på Uppsala yrkesgymnasium Jälla individuellt alternativ har ett särskilt anpassat stöd för elever med diagnosticerad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), till exempel ADHD, ADD eller inom autismspektrum.

  Syftet

  Individuellt alternativ präglas av en hög grad av individualisering och utformas utifrån den enskilde elevens förutsättningar och behov. För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan. Den individuella studieplanen är viktig för att kunna planera och kontinuerligt följa upp elevens kunskapsutveckling. Det är i studieplanen som utbildningens innehåll ska konkretiseras och tydliggöras med utgångspunkt i elevens behov och förutsättningar. Skolans mål är att varje elev utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering samt att varje elev medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning utifrån sina samlade erfarenheter och kunskaper. Dessa mål är särskilt angelägna på individuellt alternativ.

  Före utbildningsstart

  För elever som är intresserade av programmet följs följande rutin:

  • Rektorn för introduktionsprogrammen vid gymnasieskolan, eller den person rektorn utser, samt studie­ och yrkesvägledaren vid den berörda grundskolan träffar under maj eller juni samtliga elever som har gjort en intresseanmälan, tillsammans med deras vårdnadshavare.
  • Rektorn samråder med personalen som arbetar på programmet individuellt alternativ om vilka elever som ska erbjudas plats på programmet.
  • Rektorn fattar senast den 1 juli beslut om vilka elever som ska erbjudas plats på programmet och meddelar därefter eleven, dess vårdnadshavare och den berörda grundskolans studie­ och yrkesvägledare.

  Struktur och upplägg

  Under hela sin utbildning har eleven en mentor på skolan. Mentorn kallar eleven och dennes vårdnadshavare till utvecklingssamtal regelbundet där man gemensamt identifierar elevens styrkor och intressen. Grundat på detta samtal bestäms elevens individuella studieplan. Den omfattar bland annat elevens mål med sin utbildning. Vid avstämningar minst två gånger/termin utvärderas studieplanen och nya delmål sätts upp.

  Innehåll

  Innehållet i den enskildes utbildning styrs av elevens mål med sin utbildning och dennes förutsättningar. Det är elevens mål i den individuella studieplan som avgör vilka delar av kurserna eller vilka kurser som kommer att utgöra utbildningens innehåll. Ingen elev läser alla kurser som finns angivna nedan utan kurserna är det kursutbud som används vid utformning av studieplanerna.

  Skolan erbjuder möjlighet att studera hel kurs eller delar av följande grundskoleämnen:

  • svenska eller svenska som andraspråk
  • engelska 
  • matematik

  Skolan erbjuder möjlighet att studera hel kurs eller delar av följande gymnasiegemensamma ämnen:

  • svenska 1/svenska som andraspråk 1, 100p
  • engelska 5, 100p
  • matematik 1a, 100p
  • samhällskunskap 1a1, 50p
  • religion 1a1, 50p
  • historia 1a1, 50p
  • idrott och hälsa 1, 100p

  Skolan erbjuder möjlighet att studera hel kurs eller delar av följande yrkeskurser:

  • naturbruk, 200p
  • sällskapsdjur 1, 100p
  • sällskapsdjur 2, 100p
  • hundkunskap 1, 100p
  • hundkunskap 2, 100p
  • träning av hund, 100p
  • djurhållning, 100p
  • djuren i naturbruket, 100p
  • fastighetsservice – byggnader, 100p
  • fastighetsservice – ytor, 100p
  • fordon och redskap, 100p
  • material och miljö, 100p
  • byggnadsunderhåll, 100p

  Skolan erbjuder följande insatser som är gynnsamma för elevernas kunskapsutveckling:

  • utökat vuxenstöd
  • anpassad skoldag
  • nivåanpassad undervisning
  • speciallärare
  • alternativa lärverktyg
  • lugn och trygg skolmiljö
  • studiebesök
  • elevhälsan

  Uppföljning av elevens utbildning

  Huvudmannen har en systematisk plan för att följa upp elevernas utbildning. Uppföljning av elevens utbildning sker genom kontinuerlig uppföljning av den individuella studieplanen samt utvecklingssamtal en gång per läsår.

  Platsen för utbildningen

  Utbildningen förläggs till gymnasieskolan Uppsala yrkesgymnasium Jälla. Studiebesök samt andra aktiviteter utanför skolan förekommer frekvent.

   

   

  Individuellt alternativ på Lundellska skolan

  Behörighet

  Individuellt alternativ står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga skäl, får ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot på individuellt alternativ. Utbildningen riktar sig till elever som har diagnos eller problematik inom autismspektrat.

  Syftet

  Syftet med individuellt alternativ är att eleverna ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller börja arbeta.

  Individuellt alternativ präglas av en hög grad av individualisering och utformas utifrån den enskilde elevens förutsättningar och behov. För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan. Den individuella studieplanen är viktig för att kunna planera och kontinuerligt följa upp elevens kunskapsutveckling. Det är i studieplanen som utbildningens innehåll ska konkretiseras och tydliggöras med utgångspunkt i elevens behov och förutsättningar.

  Skolans mål är att varje elev utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering samt att varje elev medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning utifrån sina samlade erfarenheter och kunskaper. Dessa mål är särskilt angelägna på individuellt alternativ.

  Före utbildningsstart

  Alla elever som önskar gå på Lundellska skolans resursenhet ska besöka skolan innan ansökan sker. Kontakta verksamhetsledare Anneli Jungward, verksamhetsledare och specialpedagog, för mer information.

  Telefon: 072–593 63 35
  Epost: anneli.jungward@skrapan.uppsala.se

  Svenska språket

  Inga särskilda krav ställs.

  Struktur och upplägg

  Alla elever kartläggs vid läsårsstart och en individuell studieplan upprättas där det framgår vilka ämnen och kurser eleven ska läsa. Studieplanen revideras kontinuerligt under läsåret men minst två gånger/läsår i samband med utvecklingssamtalen. Eleven blir tilldelad en mentor som följer eleven under läsåret.

  Skoldagen varar mellan 8:30-14:00 men individuella upplägg görs efter elevens behov.

  Innehåll

  Innehållet i den enskilde elevens utbildning styrs av elevens mål med sin utbildning och dennes förutsättningar.

  Skolan erbjuder kurser i karaktärsämnen från följande program:

  • samhällsvetenskapligt program.
  • skolan erbjuder vid behov vissa kurser i gymnasiegemensamma ämnen.

  Skolan erbjuder möjlighet att studera följande grundskoleämnen:

  • svenska
  • engelska
  • matematik
  • samhällskunskap
  • historia
  • religion
  • geografi
  • biologi
  • idrott
  • bild
  • textilslöjd

  Skolan erbjuder följande insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling:

  • Anpassad skoldag.
  • Vi samarbetar med andra aktörer för att göra övergången till meningsfull sysselsättning efter skolan, till exempel daglig verksamhet, så smidig som möjligt (vilket kan innebära praktik).

  Utbildningens uppföljning

  Uppföljning av elevens utbildning sker genom studiesamtal med mentor samt utvecklingssamtal två gånger per läsår där vårdnadshavare bjuds in för omyndig elev.

  Platsen för utbildningen

  Utbildningen förläggs till gymnasieskolan Lundellska skolans resursenhet.

  Individuellt alternativ, fler än fem betyg, på Rosendalsgymnasiet

  Behörighet

  Individuellt alternativ på Rosendalsgymnasiet är ett introduktionsprogram som står öppet för ungdomar som ännu inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till yrkesprogram eller högskoleförberedande program men som har med sig betyg från tidigare studier som motsvarar minst fem godkända betyg från ämnen åk 9.

  Syftet

  Syftet med individuellt alternativ (fler än fem betyg) är att eleven ska få behörighet att söka till yrkesförberedande eller högskoleförberedande program på gymnasiet. Individuellt alternativ präglas av en hög grad av individualisering och utformas utifrån den enskilde elevens förutsättningar och behov.

  För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan. Den individuella studieplanen är viktig för att kunna planera och kontinuerligt följa upp elevens kunskapsutveckling. Det är i studieplanen som utbildningens innehåll ska konkretiseras och tydliggöras med utgångspunkt i elevens behov och förutsättningar.

  Skolans mål är att varje elev utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering samt att varje elev medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning utifrån sina samlade erfarenheter och kunskaper. Dessa mål är särskilt angelägna på individuellt alternativ.

  Före utbildningsstart

  Rosendalsgymnasiet kommer under vårterminen ta emot de elever och vårdnadshavare som önskar besöka skolan för att få mer information om utbildningen. Även studie- och yrkesvägledare från grundskolan välkomnas till skolan med elever för att göra studiebesök och få mer information.

  För elever som är intresserade av utbildningen och som i dagsläget går på UVEN kommer tillsammans med vårdnadshavare att bjudas in under vårterminen. Överlämning mellan skolorna kommer även att genomföras.

  Svenska språket

  För att kunna tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt är rekommenderas att elevens språkkunskaper bedöms att motsvara steg 4 utifrån Skolverkets material Bygga svenska.

  Struktur och upplägg

  Utbildningens första vecka är skolförlagd. Då presenteras skolans erbjudande av utbildningens innehåll avseende grundskoleämnen samt i vissa fall kurser inom gymnasieämnen. I slutet av denna vecka äger ett utvecklingssamtal rum med eleven, dennes vårdnadshavare och elevens mentor. Då identifieras elevens styrkor och intressen. Grundat på detta samtal bestäms elevens individuella studieplan. Den omfattar elevens mål med sin utbildning och dess innehåll, som kan vara både kort- och långsiktigt.

  Eleven har en mentor under hela sin utbildningstid. Mentorn kallar eleven och dennes vårdnadshavare till utvecklingssamtal alldeles i början på utbildningen. Varje månad därefter äger ett utvecklingssamtal rum och den individuella studieplanen revideras vid behov. Vid varje samtal ägnas särskild uppmärksamhet åt att tydliggöra elevens mål med sin utbildning. Varje vecka träffas mentor och elev på mentorstid.

  Innehåll

  Innehållet i den enskilde elevens utbildning styrs av elevens mål med sin utbildning och dennes förutsättningar. 

  Skolan erbjuder möjlighet att studera följande grundskoleämnen:

  • matematik
  • svenska/svenska som andraspråk
  • engelska
  • idrott
  • biologi
  • kemi
  • fysik
  • samhällskunskap
  • geografi
  • religion
  • historia
  • musik
  • bild 
  • modersmål

  Skolan erbjuder följande insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling:

  • Livskunskap - vägledning och hälsa (till exempel studie- och yrkesvägledning, studiebesök, söka jobb, hjärt- och lungräddning friluftsliv, sex och samlevnad, konsumentkunskap).
  • Studietid med handledning.
  • Utifrån elevens behov och framtida studieplaner kan eleven erbjudas att läsa kurser inom ramen för gymnasieämnen.

  Utbildningens uppföljning

  Vid det individuella utvecklingssamtalet följs elevens utbildning upp. Stor vikt läggs vid varje samtal på elevens mål med sin utbildning.

  Platsen för utbildningen

  Utbildningen förläggs till Rosendalsgymnasiet.

  Individuellt alternativ på Uppsala estetiska gymnasium

  Behörighet

  Individuellt alternativ står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program och är intresserade av de estetiska ämnena. Om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga skäl, får ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot på individuellt alternativ.

  Hemkommunen ansvarar för att elever från grundsärskolan erbjuds individuellt alternativ. Däremot behöver hemkommunen inte erbjuda sådan utbildning om det med hänsyn till elevens bästa finns synnerliga skäl att inte göra det.

  Syftet

  Syftet med individuellt alternativ är att eleverna ska kunna gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller börja arbeta.

  Individuellt alternativ präglas av en hög grad av individualisering och utformas utifrån den enskilde elevens förutsättningar och behov.

  För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan. Den individuella studieplanen är viktig för att kunna planera och kontinuerligt följa upp elevens kunskapsutveckling. Det är i studieplanen som utbildningens innehåll ska konkretiseras och tydliggöras med utgångspunkt i elevens behov och förutsättningar.

  Skolans mål är att varje elev utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering samt att varje elev medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning utifrån sina samlade erfarenheter och kunskaper. Dessa mål är särskilt angelägna på individuellt alternativ.

  Före utbildningsstart

  Rektorn för introduktionsprogrammen vid gymnasieskolan, eller den person som rektor utser, samt studie-­ och yrkesvägledaren vid den berörda grundskolan träffar under maj eller juni samtliga elever som har gjort en intresseanmälan, tillsammans med deras vårdnadshavare. Samarbete görs också med personalen som arbetar med kommunens uppföljningsansvar (KAA).

  Svenska språket

  Inga särskilda krav ställs.

  Struktur och upplägg

  Alla elever kartläggs vid skolstart och en individuell studieplan upprättas där det framgår vilka ämnen och kurser eleven ska läsa. Elevhälsa och studie- och yrkesvägledare deltar tillsammans med elev och mentor i kartläggning och upprättande av den individuella studieplanen.

  Eleven har en mentor under hela sin utbildningstid. Elev och mentor träffas varje vecka för samtal. Vid varje samtal ägnas särskild uppmärksamhet åt att tydliggöra elevens mål med sin utbildning. Uppföljning av studieplanen görs minst två gånger per termin.

  Innehåll

  Innehållet i den enskilde elevens utbildning styrs av elevens mål med sin utbildning och dennes förutsättningar.

  Skolan erbjuder möjlighet att studera följande ämnen:

  • svenska eller svenska som andraspråk
  • matematik
  • karaktärsämnen på estetiska programmet

  Skolan erbjuder följande insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling:

  • studiehandledning

  Uppföljning av elevens utbildning

  Vid det individuella utvecklingssamtalet följs elevens utbildning upp. Stor tyngdvikt läggs vid varje samtal på elevens mål med sin utbildning. Det kan då bli aktuellt att eleven övergår till ett annat introduktionsprogram: programinriktat val eller yrkesintroduktion.

  Platsen för utbildningen

  Utbildningen förläggs till Uppsala estetiska gymnasium.

   

   

 3. Programinriktat val, IMV

  En utbildning för dig som saknar behörighet till ett högskoleförberedande program eller till ett yrkesprogram.

  Du kan söka om du har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska eller matematik och minst fyra andra ämnen. Du kan också söka om du har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska och minst tre andra ämnen.

  Efter utbildningen kan du söka till ett nationellt program.

  Uppsala

  Cultus gymnasium

  • vård- och omsorgsprogrammet

  Ellen Fries gymnasium

  • ekonomiprogrammet
  • handels- och administrationsprogrammet
  • samhällsvetenskapsprogrammet

  Fyrisskolan

  • naturvetenskapsprogrammet
  • teknikprogrammet

  Grillska gymnasiet

  • el- och energiprogrammet
  • barn- och fritidsprogrammet
  • hantverksprogrammet
  • estetiska programmet
  • samhällsvetenskapsprogrammet
  • teknikprogrammet

  Drottning Blankas Gymnasieskola Uppsala (före detta Hagströmska gymnasiet)

  • estetiska programmet
  • hantverksprogrammet

  Internationella gymnasiet

  • humanistiska programmet
  • samhällsvetenskapsprogrammet

  Katedralskolan

  • barn- och fritidsprogrammet

  Lundellska skolan

  • samhällsvetenskapsprogrammet (Resursenheten/AST)
  • vård- och omsorgsprogrammet

  Magelungen

  • samhällsvetenskapsprogrammet

  Praktiska gymnasiet

  • bygg- och anläggningsprogrammet
  • fordons- och transportprogrammet
  • handels- och administrationsprogrammet
  • hantverksprogrammet
  • industritekniska programmet
  • VVS- och fastighetsprogrammet

  Realgymnasiet

  • hantverksprogrammet
  • naturbruksprogrammet

  Uppsala estetiska gymnasium

  • estetiska programmet

  Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

  • barn- och fritidsprogrammet (lärling)
  • bygg- och anläggningsprogrammet (lärling)
  • fordons- och transportprogrammet (lärling)
  • handels- och administrationsprogrammet (lärling)
  • hantverksprogrammet (lärling)
  • hotell- och turismprogrammet (finns även som lärling)
  • restaurang- och livsmedelsprogrammet (finns även som lärling)
  • VVS- och fastighetsprogrammet (lärling)

  Uppsala yrkesgymnasium Jälla

  • bygg- och anläggningsprogrammet
  • fordons- och transportprogrammet
  • naturbruksprogrammet
  • VVS- och fastighetsprogrammet

  Yrkesgymnasiet

  • bygg- och anläggningsprogrammet (lärling)
  • handels- och administrationsprogrammet (lärling)
  • hantverksprogrammet (lärling)
  • fordons- och transportprogrammet (lärling)
  • VVS- och fastighetsprogrammet (lärling)
  • vård- och omsorgsprogrammet (lärling)

  Yrkesplugget

  • bygg- och anläggningsprogrammet
  • fordons- och transportprogrammet

  Knivsta

  Sjögrenska gymnasiet

  • barn- och fritidsprogrammet (lärling)
  • fordons- och transportprogrammet (lärling)
  • handels- och administrationsprogrammet (lärling)
  • vård- och omsorgsprogrammet (lärling)

  Tierp

  Högbergsskolan

  • mot högskoleförberedande program
  • barn- och fritidsprogrammet
  • bygg- och anläggningsprogrammet
  • el- och energiprogrammet
  • fordons- och transportprogrammet
  • industritekniska programmet
  • vård- och omsorgsprogrammet

  Östhammar

  Bruksgymnasiet

  • ekonomiprogrammet
  • el- och energiprogrammet
  • estetiska programmet
  • fordons- och transportprogrammet
  • handels- och administrationsprogrammet
  • naturvetenskapsprogrammet
  • restaurang- och livsmedelsprogrammet
  • samhällsvetenskapsprogrammet
  • vård- och omsorgsprogrammet

  Programinriktat val med inriktning mot barn- och fritidsprogrammet på Katedralskolan

  Behörighet

  Programinriktat val riktar sig till ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program men från grundskolan har godkända betyg i:

  • svenska eller svenska som andraspråk och
  • engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller
  • engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

  Syftet

  Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot ett yrkesprogram eller högskoleförberedande program och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det programmet.

  Utbildningens inriktning

  Utbildningen är inriktad mot barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogiskt arbete. Yrkesutgångar på det nationella programmet är barnskötare och elevassistent. Skolans programfördjupningsval öppnar även upp för yrkesutgångarna personlig assistent och stöd- och service inom funktionsnedsättningsområdet. I utbildningen ingår 17 veckors arbetsplatsförlagt lärande.

  Struktur och upplägg

  Elever som går programinriktat val på Katedralskolan läser integrerat med elever som går det nationella barn- och fritidsprogrammet.

  Innehåll

  De grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till barn- och fritidsprogrammet organiseras på ett sådant sätt att eleven senast vid läsårets slut når behörighet till nationellt yrkesprogram. De ämnen som eleven erbjuds läsa upp grundskolebetyg i är engelska, matematik, historia, samhällskunskap och idrott och hälsa.

  En elev som inte har godkänt betyg i engelska, matematik, historia, samhällskunskap och/eller idrott och hälsa från grundskolan deltar i gymnasieskolans ordinarie undervisningen i dessa ämnen tillsammans med de elever som läser barn och fritidsprogrammet. Eleven läser in grundskolans kurser parallellt med gymnasiets kurser för att vara i fas med programmet till åk 2.

  Uppföljning av elevens utbildning

  Eleven förväntas bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att antas till barn- och fritidsprogrammet senast vid läsårets slut. Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål att bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs, genomförs ett uppföljande samtal med eleven och dennes vårdnadshavare.

  Samtalet syftar till att eleven ska föreslås övergå till yrkesintroduktion mot barn- och fritid och i och med det sätta upp nya utbildningsmål och revidera studieplanen. Det sker i slutet på första läsåret. Eleven och vårdnadshavare har även under höstterminen haft möjlighet att följa upp elevens utbildning.

  Platsen för utbildningen

  Utbildningen förläggs till gymnasieskolan Katedralskolan och den aktuella arbetsplatsen för det arbetsplatsförlagda lärandet.

  Programinriktat val bygg- och anläggningsprogrammet på Uppsala yrkesgymnasium Jälla 

  Behörighet

  Programinriktat val mot bygg- och anläggningsprogrammet på Jälla riktar sig till ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program, men från grundskolan har godkända betyg i:

  • svenska eller svenska som andraspråk och
  • engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller
  • engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

  Syftet

  Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt gymnasieprogram och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det programmet.

  Utbildningens inriktning

  Utbildningen är inriktad mot bygg- och anläggningsprogrammet.

  Struktur och upplägg

  Den grupp av elever som läser programmet erbjuds läsa upp de grundskoleämnen som saknas för behörighet till ett nationellt program. Eleverna läser tillsammans med bygg- och anläggningsprogrammets elever.

  Innehåll

  De elever som inte har godkänt betyg från grundskolan deltar i undervisningen i detta ämne tillsammans med andra elever som går programinriktat val eller nationellt program. Alla gymnasiekurser i karaktärsämnen läser eleven tillsammans med elever som går bygg- och anläggningsprogrammet.

  Uppföljning av elevens utbildning

  Kontinuerligt under läsåret sker återkoppling med undervisande lärare med fokus på måluppfyllelsen i grundskoleämnena. Om det framkommer att eleven riskerar att inte nå målen kommer skolan erbjuda fler och andra insatser för att öka elevens chanser till att nå godkänt betyg, till exempel resurstid eller lovskola. I och med dessa samtal sätts nya utbildningsmål och studieplanen revideras.

  Om eleven efter ett läsår inte har uppnått utbildningens mål med att bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till det nationella programmet föreslås eleven att övergå till annat introduktionsprogram. Det sker i slutet på första läsåret.

  Platsen för utbildningen

  Utbildningen förläggs till gymnasieskolan Uppsala yrkesgymnasium Jälla.

  Programinriktat val mot estetiska programmet på Uppsala estetiska gymnasium

  Behörighet

  Programinriktat val mot estetiska programmet på Uppsala estetiska gymnasium riktar sig till ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program, men från grundskolan har godkända betyg i:

  • svenska eller svenska som andraspråk och
  • engelska eller matematik samt i minst åtta andra ämnen, eller
  • engelska och matematik samt i minst sju andra ämnen.

  Syftet

  Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det programmet.

  Utbildningens inriktning

  Utbildningen är inriktad mot Estetiska programmet.

  Struktur och upplägg

  Elever som går programmet läser integrerat med elever som går ett nationellt program. Eleverna läser grundskoleämnen i egen grupp och alla gymnasiekurser tillsammans med elever i nationellt program.

  Innehåll

  De ämnen som eleven saknar för att nå behörighet till nationellt program läser eleven utöver samtliga gymnasiekurser under första läsåret tillsammans med andra elever på skolan som saknar ämnet.

  Uppföljning av elevens utbildning

  Eleven förväntas bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till det estetiska programmet senast då andra läsåret börjar.

  Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål att bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till det estetiska programmet, genomförs ett uppföljande samtal med eleven och dennes vårdnadshavare om möjliga orsaker. Samtalet syftar till att komma fram till om eleven ska föreslås söka till annat introduktionsprogram eller vara kvar på samma program.

  Platsen för utbildningen


  Utbildningen förläggs till gymnasieskolan Uppsala Estetiska gymnasium.

  Programinriktat val med inriktning mot fordons- och transportprogrammet Uppsala yrkesgymnasium Jälla

  Behörighet

  Programinriktat val mot fordons- och transportprogrammet på Jälla riktar sig till ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program, men från grundskolan har godkända betyg i:

  • svenska eller svenska som andraspråk och
  • engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller
  • engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

  Syftet

  Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot fordons- och transportprogrammet och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det programmet.

  Utbildningens inriktning

  Utbildningen är inriktad mot fordons- och transportprogrammet.

  Struktur och upplägg

  Den grupp av elever som läser programmet erbjuds att läsa upp de grundskoleämnen som saknas för behörighet till nationellt program. Eleverna läser tillsammans med fordons- och transportprogrammets elever.

  Innehåll

  De elever som inte har godkänt betyg från grundskolan deltar i undervisningen i detta ämne tillsammans med andra elever som går programinriktat val eller nationellt program. Alla gymnasiekurser i karaktärsämnen läser eleven tillsammans med elever som går fordons- och transportprogrammet.

  Uppföljning av elevens utbildning

  Kontinuerligt under läsåret sker återkoppling med undervisande lärare med fokus på måluppfyllelsen i grundskoleämnena. Om det framkommer att eleven riskerar att inte nå målen kommer skolan erbjuda fler och andra insatser för att öka elevens chanser till att nå godkänt betyg, tex resurstid eller lovskola. I och med dessa samtal sätts nya utbildningsmål och studieplanen revideras.

  Om eleven efter ett läsår inte har uppnått utbildningens mål med att bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till det nationella programmet föreslås eleven att övergå till annat introduktionsprogram. Det sker i slutet på första läsåret.

  Platsen för utbildningen

  Utbildningen förläggs till gymnasieskolan Uppsala yrkesgymnasium Jälla.

  Programinriktat val mot handels- och administrationsprogrammet, ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet på Ellen Fries gymnasium

  1. Behörighet för programinriktat val mot handelsprogrammet

  Programinriktat val riktar sig till ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program, men från grundskolan har godkända betyg i:

  • svenska eller svenska som andraspråk 
  • matematik
  • samt i minst fyra andra ämnen

  2. Behörighet för programinriktat val mot ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet

  Programinriktat val riktar sig till ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program, men från grundskolan har godkända betyg i:

  • svenska eller svenska som andraspråk 
  • matematik
  • samt i minst åtta andra ämnen

  Syftet

  Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det programmet.

  Utbildningens inriktning

  1. Utbildningen är inriktad mot handels- och administrationsprogrammet.
  2. Utbildningen är inriktad mot ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet.

  Struktur och upplägg

  Elever som går programmet läser integrerat med elever som går ett nationellt program. Eleverna läser grundskoleämnen i egen grupp och alla gymnasiekurser i karaktärsämnen tillsammans med elever i nationellt program.

  Innehåll

  De grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt program schemaläggs och organiseras på ett sådant sätt att eleven senast vid början på andra läsåret når behörighet till nationellt program.

  En elev som inte har godkänt betyg i matematik eller engelska från grundskolan deltar i undervisningen i detta ämne tillsammans med övriga elever som går introduktionsprogram.

  De ämnen som eleven saknar för att nå behörighet till nationellt program läser eleven som utökad kurs under första läsåret tillsammans med andra elever på skolan som saknar ämnet.

  Uppföljning av elevens utbildning

  Eleven förväntas bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till det önskade nationella programmet senast då andra läsåret börjar.

  Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål att bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett yrkesprogram, genomförs ett uppföljande samtal med eleven och dennes vårdnadshavare om möjliga orsaker. Samtalet syftar till att komma fram till om eleven ska föreslås söka till annat introduktionsprogram eller vara kvar på samma program.

  Platsen för utbildningen

  Utbildningen förläggs till gymnasieskolan Ellen Fries gymnasium.

  Programinriktat val med inriktning mot hotell- och turismprogrammet på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

  Behörighet

  Programinriktat val mot hotell- och turismprogrammet på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby riktar sig till ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram, men från grundskolan har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska samt minst fem andra ämnen.

  Syftet

  Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning
  som är inriktad mot ett nationellt hotell- och turismprogram och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det programmet.

  Utbildningens inriktning

  Utbildningen är inriktad mot hotell- och turismprogrammet.

  Struktur och upplägg

  Skolan erbjuder elever att läsa upp grundskolebetyget i ämnet matematik. Den grupp elever som läser programmet kommer att läsa detta grundskoleämne tillsammans med elever som på skolan läser programinriktat val.

  Eleverna läser alla gymnasiekurser inom hotell- och turismprogrammet tillsammans med andra elever som läser programinriktat val eller hotell- och turismprogrammet. Grundskoleämnet matematik läses parallellt med gymnasiekursen matematik 1a.

  Innehåll

  En elev som inte har godkänt betyg i matematik från grundskolan deltar i undervisningen i detta ämne tillsammans med de elever som går programinriktat val eller nationellt program.

  Uppföljning av elevens utbildning

  Eleven förväntas bli godkänd i det grundskoleämne som behövs för att kunna antas till ett nationellt yrkesprogram efter ett läsår.

  Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål att bli godkänd i det grundskoleämne som behövs för att kunna antas till ett nationellt hotell- och turismprogram, genomförs ett uppföljande samtal med eleven och dennes vårdnadshavare kring alternativa studievägar.

  Platsen för utbildningen

  Utbildningen förläggs till Uppsala yrkesgymnasium Ekeby. Studiebesök samt andra aktiviteter utanför skolan förekommer.

  Programinriktat val med inriktning mot lärlingsutbildningen på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

  Behörighet

  Programinriktat val riktar sig till ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt yrkesprogram, men från grundskolan har godkända betyg i:

  • svenska eller svenska som andraspråk och
  • engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller
  • engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

  Syftet

  Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det programmet.

  Utbildningens inriktning

  Utbildningen är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram inom lärlingsutbildningen.

  Struktur och upplägg

  Skolan erbjuder elever att läsa upp grundskolebetyget i ämnet engelska eller matematik. Den grupp elever som läser programmet kommer att läsa detta grundskoleämne tillsammans med elever som på skolan läser programinriktat val.
  Eleverna läser alla gymnasiekurser på lärlingsutbildningen tillsammans med andra elever som läser programinriktat val eller nationellt yrkesprogram. Grundskoleämnet engelska eller matematik läses parallellt med gymnasiekurserna.

  På följande program erbjuds eleven läsa upp sin behörighet:

  • BA inriktning mark och anläggning – engelska
  • BF – engelska eller matematik
  • FT – engelska
  • HA - matematik
  • HT - matematik
  • HV – engelska eller matematik
  • RL – engelska
  • VF – engelska eller matematik

  Innehåll

  En elev som inte har godkänt betyg i engelska eller matematik från grundskolan deltar i undervisningen i detta ämne tillsammans med de elever som går programinriktat val eller nationellt yrkesprogram.

  Uppföljning av elevens utbildning

  Eleven förväntas bli godkänd i det grundskoleämne som behövs för att kunna antas till ett nationellt yrkesprogram efter ett läsår.
  Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål att bli godkänd i det grundskoleämne som behövs för att kunna antas till ett nationellt yrkesprogram, genomförs ett uppföljande samtal med eleven och dennes vårdnadshavare kring alternativa studievägar.

  Platsen för utbildningen

  Utbildningen förläggs till gymnasieskolan Uppsala yrkesgymnasium Ekeby. Studiebesök samt andra aktiviteter utanför skolan förekommer.

  Programinriktat val mot naturbruksprogrammet på Uppsala yrkesgymnasium Jälla

  Behörighet

  Programinriktat val mot naturbruksprogrammet på Jälla riktar sig till ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program, men från grundskolan har godkända betyg i:

  • svenska eller svenska som andraspråk och
  • engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller
  • engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen

  Syftet

  Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot naturbruksprogrammet och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det programmet.

  Utbildningens inriktning

  Utbildningen är inriktad mot naturbruksprogrammet.

  Struktur och upplägg

  Den grupp av elever som läser programmet erbjuds läsa upp de grundskoleämnen som saknas för behörighet till ett nationellt program. Eleverna läser tillsammans med naturbruksprogrammets elever.

  Innehåll

  De elever som inte har godkänt betyg från grundskolan deltar i undervisningen i detta ämne tillsammans med andra elever som går programinriktat val eller nationellt program. Alla gymnasiekurser i karaktärsämnen läser eleven tillsammans med elever som går naturbruksprogrammet.

  Uppföljning av elevens utbildning

  Kontinuerligt under läsåret sker återkoppling med undervisande lärare med fokus på måluppfyllelsen i grundskoleämnena. Om det framkommer att eleven riskerar att inte nå målen kommer skolan erbjuda fler och andra insatser för att öka elevens chanser till att nå godkänt betyg, tex resurstid eller lovskola. I och med dessa samtal sätts nya utbildningsmål och studieplanen revideras.

  Om eleven efter ett läsår inte har uppnått utbildningens mål med att bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till det nationella programmet föreslås eleven att övergå till annat introduktionsprogram. Det sker i slutet på första läsåret.

  Platsen för utbildningen

  Utbildningen förläggs till gymnasieskolan Uppsala yrkesgymnasium Jälla.

  Programinriktat val mot naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet på Fyrisskolan

  Behörighet

  Programinriktat val mot naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet på Fyrisskolan riktar sig till ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett högskoleförberedande program, men från grundskolan har godkända betyg i:

  • svenska eller svenska som andraspråk
  • matematik
  • biologi
  • fysik
  • kemi
  • teknik
  • geografi
  • samt i minst tre andra ämnen

  Syftet

  Syftet med programinriktat val är att de elever som har fullföljt årskurs 9 i grundskolan
  utan att ha uppnått behörighet till ett visst nationellt program ska kunna göra det.

  Struktur och upplägg

  Elever som går programinriktat val läser integrerat med elever som går ett av följande nationella program:

  • naturvetenskapsprogrammet eller
  • teknikprogrammet

  Eleverna läser alla gymnasiekurserna tillsammans med dessa elever och kan läsa engelska eller ytterligare ett grundskoleämne vid behov i egen grupp.

  Innehåll

  Eleven erbjuds att läsa de grundskoleämnen som eleven behöver för att bli behörig till ett visst nationellt program.

  Uppföljning av elevens utbildning

  En elev som inte har uppnått utbildningens mål efter ett läsår ska få vägledning och stöd till att övergå till yrkesprogram, annat programinriktat val, yrkesintroduktion eller individuellt alternativ, eller, om synnerliga skäl föreligger, erbjudas högst ytterligare ett år på det valda programmet.

  Ett exempel på synnerligt skäl kan vara sjukdom som under mycket lång tid förhindrat eleven att kunna studera

  Platsen för utbildningen

  Utbildningen förläggs till Fyrisskolan.

  Programinriktat val med inriktning mot restaurang- och livsmedelsprogrammet på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

  Behörighet

  Programinriktat val mot restaurang- och livsmedelsprogrammet på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby riktar sig till ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram, men från grundskolan har godkända betyg i:

  • svenska eller svenska som andraspråk
  • matematik
  • samt minst fem andra ämnen.

  Syftet

  Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning
  som är inriktad mot ett nationellt restaurang- och livsmedelsprogram och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det programmet.

  Utbildningens inriktning

  Utbildningen är inriktad mot restaurang- och livsmedelsprogrammet.

  Struktur och upplägg

  Skolan erbjuder elever att läsa upp grundskolebetyget i ämnet engelska. Den grupp elever som läser programmet kommer att läsa detta grundskoleämne tillsammans med elever som på skolan läser programinriktat val.

  Eleverna läser alla gymnasiekurser inom restaurang- och livsmedelsprogrammet tillsammans med andra elever som läser programinriktat val eller restaurang- och livsmedelsprogrammet. Grundskoleämnet engelska läses parallellt med gymnasiekursen engelska 5.

  Innehåll

  En elev som inte har godkänt betyg i engelska från grundskolan deltar i undervisningen i detta ämne tillsammans med de elever som går programinriktat individuellt val eller nationellt program.

  Uppföljning av elevens utbildning

  Eleven förväntas bli godkänd i det grundskoleämne som behövs för att kunna antas till ett nationellt yrkesprogram efter ett läsår.

  Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål att bli godkänd i det grundskoleämne som behövs för att kunna antas till ett nationellt restaurang- och livsmedelsprogram, genomförs ett uppföljande samtal med eleven och dennes vårdnadshavare kring alternativa studievägar.

  Platsen för utbildningen

  Utbildningen förläggs till gymnasieskolan Uppsala yrkesgymnasium Ekeby. Studiebesök samt andra aktiviteter utanför skolan förekommer.

  Programinriktat val mot samhällsvetenskapliga programmet på Lundellska skolans resursenhet

  Behörighet

  Programinriktat val mot samhällsvetenskapsprogrammet på Lundellska skolans resursenhet riktar sig till ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program, men från grundskolan har godkända betyg i:

  • svenska eller svenska som andraspråk och
  • engelska eller matematik samt i minst åtta andra ämnen, eller
  • engelska och matematik samt i minst sju andra ämnen.

  Du har störst möjlighet att lyckas på detta program om du har mindre kompletteringar i ett fåtal ämnen.

  Syftet

  Syftet med programinriktat val är att de elever som har fullföljt årskurs 9 i grundskolan utan att ha uppnått behörighet till ett visst nationellt program ska kunna göra det.

  Struktur och upplägg

  Alla elever som önskar gå på Lundellska skolans resursenhet ska besöka skolan innan ansökan sker.

  Elever som går på programmet läser grundskoleämnen som de ej är behöriga i tillsammans med introduktionsprogrammet individuellt alternativ och gymnasiekurser tillsammans med klass på samhällsvetenskapligt program. Undervisningen sker i samma hus, i samma korridor.

  Skolan erbjuder möjlighet att studera följande grundskoleämnen:

  • svenska
  • engelska
  • matematik
  • samhällskunskap
  • historia
  • religion
  • geografi
  • biologi
  • kemi
  • fysik
  • idrott
  • bild
  • textilslöjd

   

  Kontakt

  Anneli Jungward, verksamhetsledare och specialpedagog
  Telefon: 072 – 593 63 35
  E-psot: anneli.jungward@skrapan.uppsala.se

  Innehåll

  Eleven erbjuds att läsa de grundskoleämnen som eleven behöver för att bli behörig till samhällsvetenskapligt program.

  Uppföljning av elevens utbildning

  Det långsiktiga målet är att eleven blir behörig och övergår till samhällsvetenskapligt program på heltid. Om eleven inte blir behörig utfärdas ett gymnasieintyg efter tre år. Ett annat alternativ är att den elev som inte har uppnått utbildningens mål får vägledning och stöd till att övergå till annat introduktionsprogram såsom yrkesintroduktion eller individuellt val.

  Platsen för utbildningen

  Utbildningen förläggs till Lundellska skolans resursenhet.

  Programinriktat val mot vård- och omsorgsprogrammet på Lundellska skolan

  Behörighet

  Programinriktat val riktar sig till ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program, men från grundskolan har godkända betyg i:

  • svenska eller svenska som andraspråk och
  • engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller
  • engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

  Syftet

  Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det programmet.

  Utbildningens inriktning

  Utbildningen är inriktad mot vård- och omsorgsprogrammet.

  Struktur och upplägg

  Den grupp av elever som läser programmet läser i en klass tillsammans med eleverna som är antagna till det nationella programmet.

  Innehåll

  De grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt program schemaläggs och organiseras på ett sådant sätt att eleven senast vid starten av andra läsåret kan antas till det nationella programmet.

  En elev som inte har godkänt betyg i matematik och engelska från grundskolan deltar i undervisningen i det ämnet tillsammans med de elever som går programinriktat val. I undervisningen kan även elever som läser Yrkesintroduktion delta. Samtliga gymnasiekurser läses integrerat tillsammans med eleverna som går det nationella programmet. Under läsåret äger det arbetsplatsförlagda lärandet rum under veckorna 3-7. 

  Uppföljning av elevens utbildning

  Eleven förväntas bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till det nationella programmet senast då andra läsåret börjar.  Så snart som eleven blir godkänd i de grundskoleämnen som hen behöver för att antas till det nationella program som utbildningen inriktas mot ska eleven gå över till det programmet.

  Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål att bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till det nationellt programmet efter den planerade tiden, genomförs ett uppföljande samtal med eleven och dennes vårdnadshavare om möjliga orsaker. Samtalet syftar till att komma fram till om eleven ska fortsätta på programmet eller föreslås söka till annan utbildning till exempel Yrkesintroduktion.

  Platsen för utbildningen

  Utbildningen förläggs till Lundellska skolan och till en eller flera arbetsplatser vid arbetsplatsförlagt lärande, APL.

  Programinriktat val mot VVS- och fastighetsprogrammet på Uppsala yrkesgymnasium Jälla

  Behörighet

  Programinriktat val mot VVS- och fastighetsprogrammet på Jälla riktar sig till ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program, men från grundskolan har godkända betyg i:

  • svenska eller svenska som andraspråk och
  • engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller
  • engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

  Syftet

  Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot VVS- och fastighetsprogrammet och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det programmet.

  Utbildningens inriktning

  Utbildningen är inriktad mot VVS- och fastighetsprogrammet.

  Struktur och upplägg

  Den grupp av elever som läser programmet erbjuds att läsa upp de grundskoleämnen som saknas för behörighet till nationellt program. Eleverna läser tillsammans med VVS- och fastighetsprogrammets elever.

  Innehåll

  De elever som inte har godkänt betyg från grundskolan deltar i undervisningen i detta ämne tillsammans med andra elever som går programinriktat val eller nationellt program. Alla gymnasiekurser i karaktärsämnen läser eleven tillsammans med elever som går VVS- och fastighetsprogrammet.

  Uppföljning av elevens utbildning

  Kontinuerligt under läsåret sker återkoppling med undervisande lärare med fokus på måluppfyllelsen i grundskoleämnena. Om det framkommer att eleven riskerar att inte nå målen kommer skolan erbjuda fler och andra insatser för att öka elevens chanser till att nå godkänt betyg, tex resurstid eller lovskola. I och med dessa samtal sätts nya utbildningsmål och studieplanen revideras.

  Om eleven efter ett läsår inte har uppnått utbildningens mål med att bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till det nationella programmet föreslås eleven att övergå till annat introduktionsprogram. Det sker i slutet på första läsåret.

  Platsen för utbildningen

  Utbildningen förläggs till gymnasieskolan Uppsala yrkesgymnasium Jälla.

 4. Språkintroduktion, IMS

  En utbildning för dig som är ny i Sverige.

  Utbildningen utformas efter dina behov och har fokus på det svenska språket. Den kan också innehålla andra grundskole- och gymnasieämnen som du behöver för fortsatt utbildning.

  Språkintroduktion leder vidare till studier i gymnasieskolan eller annan utbildning.

  Uppsala

  Katedralskolan

  Katedralskolan är den mottagande enheten för nyanlända elever. Efter mottagning och kartläggning sker placering av eleverna på följande skolor: Celsiusskolan, Fyrisskolan, Katedralskolan, Lundellska skolan, Rosendalsgymnasiet och Uppsala yrkesgymnasium Ekeby.

  Knivsta

  Sjögrenska gymnasiet

  Tierp

  Högbergsskolan

  Östhammar

  Bruksgymnasiet

  Språkintroduktion på Celsiusskolan

  Behörighet

  Språkintroduktion står öppen för nyanlända ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram och som behöver en utbildning där tyngdpunkten ligger på att lära sig svenska. Målet är att sedan gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Om det finns särskilda skäl får även andra elever läsa språkintroduktion.

  Syftet

  Syftet med språkintroduktion är att ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilket gör det möjligt för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

  Före utbildningsstart

  Skolan följer Skolverkets Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever.

  Ny elev

  Katedralskolan tar emot elever från mottagningsenheten för nyanlända. Det är mottagningsenheten för nyanlända som tar fram information om elevens tidigare skolgång, modersmål, starkaste språk, starkaste skolspråk, eventuell arbetserfarenhet samt hälsa. Denna information lämnas över till Katedralskolan och förs sedan vidare till mottagande skola.

  Katedralskolan kartlägger elevens bakgrund i följande avseenden: språklig nivå i svenska och enkel kartläggning i engelska och matematik för att kunna bedöma en kunskapsnivå i dessa ämnen.

  Efter kartläggning placeras eleven efter sin kunskapsnivå i svenska på en kommunal gymnasieskola som ger språkintroduktion.

  Ansökan kan göras hela året och elever tas in, kartläggs och placeras kontinuerligt.

  Elev som kommer från grundskolan

  Katedralskolan deltar i informationsmöten med studie- och yrkesvalslärare på grundskolan för att informera om programmet språkintroduktion på de kommunala gymnasieskolorna.

  Grundskolans sva-lärare bedömer elevens kunskap i svenska enligt bedömningsmaterialet Bygga svenska. Bedömningen blir ett underlag för nivåplacering på språkintroduktion. Då eleven har betyg från grundskolan följer dessa med till den individuella studieplanen på programmet språkintroduktion.

  Beslut om placering av grundskoleelever på språkintroduktion sker under slutet på maj månad vid möte med gymnasieskolornas programrektorer och verksamhetsutvecklare från gymnasieledningen närvarande.

  Struktur och upplägg

  Språkintroduktion utgår från de pedagogiska intentionerna i bedömningsmaterialet Bygga svenska som handlar om språkutveckling utifrån att tala, läsa, skriva och lyssna.

  Utbildningen bedrivs som heltidsstudier med minst 23 undervisningstimmar per vecka beroende på vilken nivå eleven läser.

  Alla elever har en mentor som varje vecka har ett kortare samtal med eleven för formativ bedömning av elevens kunskapsutveckling. Dessutom möter varje elev sin mentor för ett längre utvecklingssamtal två gånger per läsår då den individuella studieplanen diskuteras.

  Innehåll

  På nivå 2 läser eleverna främst svenska som andraspråk, naturorienterande och samhällsorienterande ämnen, som förbereder för kommande ämnen på nivå 3. Vidare, läser eleverna matematik, idrott, musik, bild och data.

  På nivå 3 läser eleverna främst svenska som andraspråk, som är en fortsättning från nivå 2. Vi kommer att ha två olika spår på nivå 3.

  • Ett snabbspår, där huvudämnet är svenska som andra språk med inslag av naturorienterande och samhällsorienterande ämnen. Dessa elever kommer även läsa engelska, matematik, bild, musik och idrott och hälsa.
  • Det andra spåret, läser svenska som andraspråk, samhällskunskap, geografi, historia, religionskunskap, engelska, matematik, idrott och hälsa, musik och bild.  

  På nivå 4 har Celsiusskolan tre olika inriktningar:

  1. Eleven läser med målet att bli godkänd i 8 grundskoleämnen för vidare studier på ett yrkesprogram i gymnasieskolan.
  2. Eleven läser med målet att bli godkänd i 12 grundskoleämnen för vidare studier på ett högskoleförberedande program i gymnasieskolan inom samhällsvetenskap.
  3. Eleven läser med målet att bli godkänd i 12 grundskoleämnen för vidare studier på ett högskoleförberedande program i gymnasieskolan inom naturvetenskap.

  På alla inriktningarna på nivå 4 omfattar utbildningen huvudsakligen grundskoleämnet
  svenska som andraspråk. Beroende på elevens förutsättningar och möjligheter erbjuder skolan grundskoleämnena musik, bild, samhällskunskap, geografi, historia, religion, engelska, matematik, idrott, fysik, kemi, och biologi. Dessutom erbjuder skolan beroende på elevens förutsättningar och möjligheter gymnasiekursen matematik 1 och entreprenörskap.  

  Skolan erbjuder följande insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling:

  • studiehandledning på modersmål och svenska
  • läxläsning
  • grundläggande datakunskaper
  • tillgång till en specialpedagog som är knuten till programmet och som ingår i elevhälsoteamet
  • skrivarstudio för de elever som önskar skriva dikter eller berättelser.

  Skolan ger eleven en god valkompetens inför framtida val genom att:

  • Alla lärare som arbetar med elever på språkintroduktion gör tydliga kopplingar mellan lärandet i respektive ämne och ett framtida yrkesliv.
  • Eleven har regelbunden kontakt med studie­ och yrkesvägledare.
  • Studie­ och yrkesvägledare följer upp elevens kartläggning och individuella studieplan i sitt arbete med att vägleda eleven inför fortsatta studier.
  • Skolan organiserar besök på gymnasieskolans olika program.
  • Skolan kan organisera studiebesök på arbetsplatser av olika slag.
  • När eleven är klar på språkintroduktion finns en plan för fortsatt utbildning där eleven antingen erbjuds möjlighet till studier på nationellt program, annat introduktionsprogram, kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola.

  Utbildningens uppföljning

  Hur lång tid det kommer att ta för eleven att bli klar på språkintroduktion bedöms utifrån elevens individuella studieplan och följs kontinuerligt upp. Efter utbildningen erbjuds eleven möjlighet till studier på ett nationellt program, på ett annat introduktionsprogram, kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola. Om det finns särskilda skäl kan rektor besluta att förlänga utbildningen till högst 4 år.

  Bedömning av språkkunskaper

  Elevens språkkunskaper bedöms av skolans lärare med hjälp av Skolverkets material Bygga svenska.

  Platsen för utbildningen

  Utbildningen förläggs till gymnasieskolan Celsiusskolan.

  Kontakt

  Ingrid Jonsson, Programrektor på Celsiusskolan, SPRINT
  E-post: ingrid.jonsson@uppsala.se
  Telefon: 018-727 28 04
  Adress: Celsiusskolan, Björkgatan 8, 753 75 Uppsala
  Telefon expedition: 018-727 28 00
  celsiusskolan.uppsala.se

  Språkintroduktion på Fyrisskolan 

  Behörighet

  Språkintroduktion står öppen för nyanlända ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram och som behöver en utbildning där tyngdpunkten ligger på att lära sig svenska. Målet är att sedan gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Om det finns särskilda skäl får även andra elever läsa språkintroduktion.

  Syftet

  Syftet med språkintroduktion är att ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilket gör det möjligt för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

  Före utbildningsstart

  Skolan följer Skolverkets Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever.

  Ny elev

  Katedralskolan tar emot elever från mottagningsenheten för nyanlända. Det är mottagningsenheten för nyanlända som tar fram information om elevens tidigare skolgång, modersmål, starkaste språk, starkaste skolspråk, eventuell arbetserfarenhet samt hälsa. Denna information lämnas över till Katedralskolan och förs sedan vidare till mottagande skola.

  Katedralskolan kartlägger elevens bakgrund i följande avseenden: språklig nivå i svenska och enkel kartläggning i engelska och matematik för att kunna bedöma en kunskapsnivå i dessa ämnen. Efter kartläggning placeras eleven efter sin kunskapsnivå i svenska på en kommunal gymnasieskola som ger språkintroduktion.

  Ansökan kan göras hela året och elever tas in, kartläggs och placeras kontinuerligt.

  Elev som kommer från grundskolan

  Katedralskolan deltar i informationsmöten med studie- och yrkesvalslärare på grundskolan för att informera om programmet språkintroduktion på de kommunala gymnasieskolorna.

  Grundskolans sva-lärare bedömer elevens kunskap i svenska enligt bedömningsmaterialet Bygga svenska. Bedömningen blir ett underlag för nivåplacering på språkintroduktion. Då eleven har betyg från grundskolan följer dessa med till den individuella studieplanen på programmet språkintroduktion.

  Beslut om placering av grundskoleelever på språkintroduktion sker under slutet på maj månad vid möte med gymnasieskolornas programrektorer och verksamhetsutvecklare från gymnasieledningen närvarande.

  Struktur och upplägg

  Språkintroduktion utgår från de pedagogiska intentionerna i bedömningsmaterialet Bygga svenska som handlar om språkutveckling utifrån att tala, läsa, skriva och lyssna.

  Utbildningen bedrivs som heltidsstudier med minst 23 undervisningstimmar per vecka.

  Alla elever har en mentor som varje vecka träffar sina elever. Två gånger per läsår möter varje elev sin mentor för ett längre utvecklingssamtal med den individuella studieplanen som underlag.

  Innehåll

  Utbildningen på språkintroduktion omfattar huvudsakligen grundskoleämnet svenska som andraspråk.

  Beroende på elevens förutsättningar och möjligheter erbjuder skolan grundskoleämnena bild, biologi, engelska, fysik, geografi, historia, idrott och hälsa, kemi, matematik, musik, religionskunskap och samhällskunskap, samt gymnasieämnena matematik och engelska. Modersmålskurser på grundskole- och gymnasienivå erbjuds på Enheten för flerspråkighet.

  Skolan erbjuder följande insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling:

  • tillgång till stöd av speciallärare i svenska och matematik
  • simundervisning inom ämnet idrott och hälsa.

  Skolan ger eleven en god valkompetens inför framtida val genom regelbunden kontakt med studie- och yrkesvägledare. Vägledaren organiserar även besök på olika program i gymnasieskolan samt på arbetsplatser.

  Utbildningens uppföljning

  Hur lång tid det kommer att ta för eleven att bli klar på språkintroduktion bedöms utifrån elevens individuella studieplan och följs kontinuerligt upp. Efter utbildningen erbjuds eleven möjlighet till studier på ett nationellt program, på ett annat introduktionsprogram, kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola.

  Bedömning av språkkunskaper

  Elevens språkkunskaper bedöms av skolans lärare med hjälp av Skolverkets material Bygga svenska.

  Platsen för utbildningen

  Utbildningen förläggs till gymnasieskolan Fyrisskolan.

  Språkintroduktion på Katedralskolan

  Behörighet

  Språkintroduktion står öppen för nyanlända ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram och som behöver en utbildning där tyngdpunkten ligger på att lära sig svenska. Målet är att sedan gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Om det finns särskilda skäl får även andra elever läsa språkintroduktion.

  Syftet

  Syftet med språkintroduktion är att ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilket gör det möjligt för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

  Före utbildningsstart

  Skolan följer Skolverkets Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever.

  Ny elev

  Kartläggningsenheten på Katedralskolan tar emot elever från mottagningsenheten för nyanlända, MONY, där elev och vårdnadshavare har sökt till språkintroduktion. Vid ansökningen tar MONY fram information om elevens tidigare skolgång, modersmål/starkaste språk/starkaste skolspråk, eventuell arbetserfarenhet, hälsa. Denna information lämnas över till Katedralskolan och förs sedan vidare till mottagande skola.

  Katedralskolan kartlägger elevens bakgrund i följande avseenden: språklig nivå i svenska och enkel kartläggning i engelska och matematik för att kunna bedöma en kunskapsnivå i dessa ämnen.

  Efter kartläggning placeras eleven efter sin kunskapsnivå i svenska på en kommunal gymnasieskola som ger språkintroduktion, det kan vara Katedralskolan.

  Ansökan kan göras hela året och elever tas in, kartläggs och placeras kontinuerligt.

  Elev som kommer från grundskolan

  Katedralskolan deltar i informationsmöten med studie- och yrkesvalslärare på grundskolan för att informera om språkintroduktion på de kommunala gymnasieskolorna.

  Grundskolans sva-lärare bedömer elevens kunskap i svenska enligt bedömningsmaterialet Bygga svenska. Bedömningen blir ett underlag för nivåplacering på språkintroduktion. Då eleven har betyg från grundskolan följer dessa med till den individuella studieplanen för språkintroduktion.

  Möte för att placera grundskoleelever på språkintroduktion genomförs av gymnasieskolornas sprintrektorer och verksamhetsledare från gymnasiestaben under senare delen av maj.

  Struktur och upplägg

  Språkintroduktion på Katedralskolan utgår från att möta eleven på den kunskapsnivå eleven har i svenska. Undervisningen utgår ifrån de pedagogiska intentionerna i Skolverkets material Bygga svenska. Undervisningen utgår även från elevens tidigare kunskaper och erfarenhet från skola, arbetsliv och samhälle.

  Utbildningen bedrivs som heltidsstudier med i genomsnitt 23 undervisningstimmar per vecka.

  Alla elever har en mentor som följer upp elevens studieresultat och mående. Mentor kallar vårdnadshavare till utvecklingssamtal en gång per termin för att gå igenom kunskapsutveckling och trygghet på skolan. Elevhälsoteamet och mentor träffas en gång per månad för en överläggning om frågor kring elevens skolsituation.

  Eleverna erbjuds studiehandledning på modersmål och på svenska under sina studier på Katedralskolan. Studiehandledningen sker både på lektionstid och före/efter lektionerna.

  Eleverna får studie- och yrkesvägledning i grupp och enskilt, varje termin, med fokus på målet för studierna. Inför ansökan till vidare studier ex. gymnasium/komvux/folkhögskola så ges mer individuell vägledning.

  Innehåll

  Alfanivå – för elever som inte läser eller skriver på sitt modersmål eller är i början på den processen. Alfanivån är också till för de elever som inte läser det latinska alfabetet, då deltar de i undervisningen i en alfagrupp tills de har kunskaper i det.

  Nivå 1och 2 – har framför allt fokus på svenska som andraspråk, sva, att läsa, skriva, tala och lyssna. Eleverna får också ämnesspecifika begrepp i so- och no-ämnen genom undervisning i svenska som fokuserar på de olika ämnesområdena. Enligt den individuella studieplanen kan eleverna också läsa andra ämnen.

  Nivå 3 och nivå 4 – eleverna läser mot betyg i grundskolans ämnen sva, en, ma och kan välja att läsa ytterligare minst 5 ämnen mot betyg. Beroende på elevens förutsättningar och möjligheter erbjuder skolan undervisning i gymnasieämnena matematik och engelska.

  Skolan erbjuder följande insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling:

  • Friluftsaktiviteter
  • Simundervisning.
  • Tillgång till stöd av specialpedagog, elevstödjare samt studiestöd
  • Medverkan av frivilligorganisation som erbjuder stödjande aktiviteter.

  Skolan ger eleven en god valkompetens inför framtida val genom att:

  • Alla lärare som arbetar med elever på språkintroduktion gör tydliga kopplingar mellan lärandet i respektive ämne och ett framtida yrkesliv.
  • Eleven har regelbunden kontakt med studie- och yrkesvägledare.
  • Skolan organiserar besök på gymnasieskolans olika program.
  • Studie- och yrkesvägledare följer upp elevens kartläggning och individuella studieplan i sitt arbete med att vägleda eleven inför fortsatta studier.
  • Skolan organiserar studiebesök på arbetsplatser av olika slag.
  • När eleven är klar på språkintroduktion finns en plan för fortsatt utbildning där eleven antingen erbjuds möjlighet till studier på nationellt program, annat introduktionsprogram, kommunal vuxenutbildning eller etablering på arbetsmarknaden.

  Utbildningens uppföljning

  Hur lång tid det kommer att ta för eleven att bli klar på språkintroduktion bedöms utifrån elevens individuella studieplan och följs kontinuerligt upp i undervisningen.

  Bedömning av språkkunskaper

  Elevens språkkunskaper bedöms med hjälp av Skolverkets material Bygga svenska.

  Platsen för utbildningen

  Utbildningen förläggs till Katedralskolan.

   

  Språkintroduktion på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

  Behörighet

  Språkintroduktion står öppen för nyanlända ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram och som behöver en utbildning där tyngdpunkten ligger på att lära sig svenska. Målet är att sedan gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Om det finns särskilda skäl får även andra elever läsa språkintroduktion.

  Syftet

  Syftet med språkintroduktion är att ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilket gör det möjligt för dem att gå vidare i gymnasieskolan, annan utbildning eller arbete.

  Före utbildningsstart

  Uppsala yrkesgymnasium Ekeby tar emot ungdomar inriktade mot yrkesutbildning eller arbete.

  Struktur och upplägg

  • Utbildningen bedrivs som heltidsstudier med minst 23 undervisningstimmar per vecka.
  • Undervisningen bedrivs med tre teoretiska dagar samt två praktikdagar per vecka.
  • Alla elever har en mentor som ansvarar för både skolsituationen och praktiken.

  Innehåll

  Språkintroduktion kombinerar teori och praktik.

  Utbildningen på språkintroduktion omfattar huvudsakligen grundskoleämnet svenska som andraspråk.

  Beroende på elevens förutsättningar och möjligheter erbjuder skolan grundskoleämnena matematik och engelska.

  Skolan erbjuder följande insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling:

  • arbetslivsorientering
  • studiebesök.
  • utökat mentorskap

  Utbildningens uppföljning

  Hur lång tid det kommer att ta eleven att bli klar på språkintroduktion bedöms utifrån elevens individuella studieplan och följs kontinuerligt upp. Efter utbildningen erbjuds eleven möjlighet till studier på introduktionsprogram, kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola.

  Bedömning av språkkunskaper

  Elevens språkkunskaper bedöms med hjälp av Bygga svenska.

  Platsen för utbildningen

  Utbildningen förläggs till Uppsala yrkesgymnasium Ekeby och företag.

  Språkintroduktion på Rosendalsgymnasiet

  Behörighet

  Språkintroduktion står öppen för nyanlända ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program och som behöver en utbildning där tyngdpunkten ligger på att lära sig svenska. Målet är att sedan gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

  Syftet

  Syftet med språkintroduktion är att ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilket gör det möjligt för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

  Språkintroduktion på Rosendalsgymnasiet erbjuder möjlighet att läsa 12 ämnen och få behörighet till högskoleförberedande program i gymnasieskolan.

  Före utbildningsstart

  Skolan följer Skolverkets Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever.

  Ny elev

  Katedralskolan tar emot elever från mottagningsenheten för nyanlända. Det är mottagningsenheten för nyanlända som tar fram information om elevens tidigare skolgång, modersmål, starkaste språk, starkaste skolspråk, eventuell arbetserfarenhet samt hälsa. Denna information lämnas över till Katedralskolan och förs sedan vidare till mottagande skola.

  Katedralskolan kartlägger elevens bakgrund i följande avseenden:
  språklig nivå i svenska och enkel kartläggning i engelska och matematik för att kunna bedöma en kunskapsnivå i dessa ämnen.

  Efter kartläggning placeras eleven efter sin kunskapsnivå i svenska på en kommunal gymnasieskola som ger språkintroduktion.

  Ansökan kan göras hela året och elever tas in, kartläggs och placeras kontinuerligt.

  Elev som kommer från grundskolan

  Programrektorer från gymnasieskolan deltar i informationsmöten med studie- och yrkesvalslärare på grundskolan för att informera om programmet språkintroduktion på de kommunala gymnasieskolorna.

  Grundskolans sva-lärare bedömer elevens kunskap i svenska enligt bedömningsmaterialet Bygga svenska. Bedömningen blir ett underlag för nivåplacering på språkintroduktion. Då eleven har betyg från grundskolan följer dessa med till den individuella studieplanen på
  programmet språkintroduktion.

  Beslut om placering av grundskoleelever på språkintroduktion sker under slutet på maj månad, vid möte med gymnasieskolornas programrektorer och verksamhetsutvecklare från gymnasieledningen närvarande.

  Struktur och upplägg

  Språkintroduktion utgår från de pedagogiska intentionerna i bedömningsmaterialet Bygga svenska som handlar om språkutveckling utifrån att tala, läsa, skriva och lyssna.

  Utbildningen bedrivs som heltidsstudier med minst 23 undervisningstimmar per vecka. 

  Alla elever har en mentor som varje vecka träffar sina elever. Två gånger per läsår möter varje elev sin mentor för ett längre utvecklingssamtal med den individuella studieplanen som underlag.

  Innehåll

  Utbildningen på språkintroduktion omfattar huvudsakligen grundskoleämnet svenska som andraspråk.

  Beroende på elevens förutsättningar och möjligheter erbjuder skolan grundskoleämnena bild, biologi, engelska, fysik, geografi, historia, idrott och hälsa, kemi, matematik, musik, religionskunskap och samhällskunskap, samt gymnasieämnena matematik och engelska.
  Modersmålskurser på grundskole- och gymnasienivå erbjuds på Enheten för flerspråkighet.

  Skolan erbjuder följande insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling:

  • tillgång till stöd av speciallärare
  • simundervisning inom ramen för ämnet idrott och hälsa

  Skolan ger eleven en god valkompetens inför framtida val genom regelbunden kontakt med studie- och yrkesvägledare. Vägledaren organiserar även besök på olika program i gymnasieskolan samt på arbetsplatser.

  Utbildningens uppföljning

  Hur lång tid det kommer att ta för eleven att bli klar på språkintroduktion bedöms utifrån elevens individuella studieplan och följs kontinuerligt upp. Efter utbildningen erbjuds eleven möjlighet till studier på ett nationellt program, på ett annat introduktionsprogram,
  kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola. Om det finns särskilda skäl kan rektor besluta att förlänga utbildningen till högst 4 år.

  Bedömning av språkkunskaper

  Elevens språkkunskaper bedöms av skolans lärare med hjälp av Skolverkets material Bygga svenska.

  Platsen för utbildningen

  Utbildningen är förlagd till Rosendalsgymnasiet.

 5. Yrkesintroduktion, IMY

  En utbildning för dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram. Du kan också söka om du gått grundsärskola.

  Du och skolan kommer överens om vad din utbildning ska innehålla. Den kan innehålla grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i, gymnasiekurser och praktik eller arbetsplatsförlagt lärande.

  Yrkesintroduktion leder till vidare studier på ett yrkesprogram eller till att du ska kunna söka arbete.

  Uppsala

  Cultus gymnasium

  • vård- och omsorgsprogrammet

  Lundellska skolan

  • vård- och omsorgsprogrammet

  Praktiska gymnasiet

  • bygg- och anläggningsprogrammet
  • fordons- och transportprogrammet
  • handels- och administrationsprogrammet
  • hantverksprogrammet
  • industritekniska programmet

  Realgymnasiet

  • hantverksprogrammet
  • naturbruksprogrammet

  Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

  • barn- och fritidsprogrammet
  • handels- och administrationsprogrammet
  • hotell- och turismprogrammet
  • restaurang- och livsmedelsprogrammet

  Uppsala yrkesgymnasium Jälla

  • bygg- och anläggningsprogrammet
  • fordons- och transportprogrammet
  • naturbruksprogrammet

  Yrkesgymnasiet

  • bygg- och anläggningsprogrammet (lärling)
  • fordons- och transportprogrammet (lärling)
  • handels- och administrationsprogrammet (lärling)
  • hantverksprogrammet (lärling)
  • VVS- och fastighetsprogrammet (lärling)
  • vård- och omsorgsprogrammet (lärling)

  Yrkesplugget

  • bygg- och anläggningsprogrammet
  • fordons- och transportprogrammet

  Knivsta

  Sjögrenska gymnasiet

  • barn- och fritidsprogrammet (lärling)
  • fordons- och transportprogrammet (lärling)
  • handels- och administrationsprogrammet (lärling)
  • vård- och omsorgsprogrammet (lärling)

  Tierp

  Högbergsskolan

  Östhammar

  Bruksgymnasiet

  • handels- och administrationsprogrammet
  • el- och energiprogrammet
  • fordons- och transportprogrammet
  • restaurang- och livsmedelsprogrammet
  • vård- och omsorgsprogrammet

  Yrkesintroduktion mot bygg- och anläggningsprogrammet på Uppsala yrkesgymnasium Jälla

  Inriktning mark och anläggning

  Yrkesutgång; anläggningsarbetare mot gaturum och parker.

  Behörighet

  Yrkesintroduktion mot bygg och anläggning på Uppsala yrkesgymnasium Jälla står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för att vara behöriga till ett yrkesprogram. Men om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga skäl, får ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot till yrkesintroduktion. Hemkommunen ansvarar för att elever från grundsärskolan erbjuds yrkesintroduktion. Däremot behöver hemkommunen inte erbjuda sådan utbildning om det med hänsyn till elevens bästa finns synnerliga skäl att inte göra det.

  Syftet

  Syftet med yrkesintroduktion är att eleverna ska få en yrkesinriktad utbildning som gör det möjligt för dem att etablera sig på arbetsmarknaden med kompetenser inom mark- och anläggningsarbete. För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan. Utbildningen riktar sig till de elever som förväntas läsa hela sin gymnasieutbildning på yrkesintroduktion. Eleven får ett gymnasieintyg vid avslutad utbildning. Eleven kan INTE gå från yrkesintroduktion till år 2 på nationellt bygg- och anläggningsprogram utan får vid uppnådd behörighet söka om till år 1 nationellt bygg- och anläggningsprogram.

  Arbetslivets behov

  Den information som skolan får genom lokala programråd vid bygg- och anläggningsprogrammet samt via andra kontakter med branschorganisationer och lokala företag är att det finns en stor efterfrågan på utbildade yrkesarbetare inom markanläggningsarbete. Kompetenser som att anlägga gröna ytor som parker och gräsmattor, stensättning av gator och torg samt gångvägar och trappor är efterfrågat inom den kommunala byggverksamheten och hos enskilda företag i region Uppland. Även rörläggning och skötsel/underhåll av gröna ytor och stenläggningar är mycket efterfrågat.

  Svenska språket och modersmål

  Eleverna ska ha ett godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk åk 9 eller vara nära ett årskurs 9 betyg. Detta motsvarar att ha läst på nivå 4 enligt skolverkets bedömningsmaterial Bygga svenska.

  Utbildningens inriktning

  Utbildningen är inriktad mot mark- och anläggningsarbete mot gaturum och parker och har ett treårigt upplägg. Utbildningen och arbetet kan ibland vara fysiskt krävande och arbetet sker utomhus året om. För att få anställning som anläggningsarbetare med yrkesbevis följer färdigutbildning i ett branschföretag som lärling efter godkända avslutade gymnasiestudier. Ungdomen söker själv anställning för kvalificeringstiden (lärlingstiden) som är minst 36 månader. Kvalificeringstiden kan inledas med 6 månaders provanställning.

  Struktur och upplägg

  I början på utbildningen har eleven tillsammans med vårdnadshavare ett uppstartssamtal med mentor och studie- och yrkesvägledare. Då fastställs elevens individuella studieplan. Under höstterminen sker ett uppföljande utvecklingssamtal med mentor. Eleven och mentor har kontinuerlig kontakt med studie- och yrkesvägledaren för att följa upp den individuella studieplanen och studiesituationen. Vid varje samtal ägnas särskild uppmärksamhet åt att tydliggöra elevens mål med sin utbildning.

  Yrkesintroduktion utformas för enskild elev och de elever som läser yrkesintroduktion markanläggning bildar en egen klass. Klassen har lektioner i olika klassrum på skolans område och yrkeskurserna förläggs i stor utsträckning utomhus. Klassen påbörjar direkt vid läsårstart kurserna inom yrket anläggningsarbetet.

  Innehåll

  Utbildningen erbjuder eleven möjlighet att läsa grundskoleämnena:

  • svenska eller svenska som andraspråk
  • engelska
  • matematik

  Det är också möjligt att läsa de gymnasiegemensamma ämnena:

  • svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, 100p
  • engelska 5, 100p
  • matematik 1a, 100p
  • samhällskunskap 1a1, 50p

  Utbildningen innehåller hela eller delar av följande yrkeskurser:

  • Anläggningsprocessen, 200p
  • Anläggning 1, 100p
  • Anläggning 2, 200p
  • Anläggning – gröna ytor, 200p
  • Anläggning – ledningsbyggnad, 200p
  • Anläggning – stensättning, 100p
  • Anläggning – vägbyggnad, 100p

  Målsättning är att eleverna ska ha arbetsplatsförlagt lärande (APL) under utbildningstiden i år 2 och 3 kopplat till ovanstående yrkeskurser. Planering av det arbetsplatsförlagda lärandet sker utifrån elevens individuella förutsättningar och i samverkan med arbetslivet. Skolan ansvarar för att ordna med APL-plats. Kursmomenten i yrkeskurserna sker till största del i utomhusmiljöer kring skolans lokaler. Skolan står för arbetskläder. Möjlighet till lasttruck-kort kan eventuellt finnas under utbildningstiden. Behörighetsutbildningar som arbete på väg och säkra lyft ingår i utbildningen.

  Utbildningen erbjuder följande insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling:

  • måluppfyllelsedagar
  • friluftsdagar
  • studiebesök
  • aktiviteter för sammanhållning
  • resurstid.

  Uppföljning av elevens utbildning

  Huvudmannen har en systematisk plan för att följa upp elevernas utbildning genom att utvärdering av varje kurs samt genom uppföljning av elevernas individuella studieplan och elevens närvaro.

  Platsen för utbildningen

  Utbildningen är förlagd till gymnasieskolan Uppsala yrkesgymnasium Jälla. Andra aktiviteter utanför skolan förekommer såsom studiebesök samt arbetsplatsförlagt lärande (APL).

  Yrkesintroduktion mot naturbruk på Uppsala yrkesgymnasium Jälla

  Behörighet

  Yrkesintroduktion mot naturbruk på Uppsala yrkesgymnasium Jälla står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för att vara behöriga till ett yrkesprogram. Men om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga skäl, får ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot till yrkesintroduktion. Hemkommunen ansvarar för att elever från grundsärskolan erbjuds yrkesintroduktion. Däremot behöver hemkommunen inte erbjuda sådan utbildning om det med hänsyn till elevens bästa finns synnerliga skäl att inte göra det.

  Syftet

  Syftet med yrkesintroduktion är att eleverna ska få en yrkesinriktad utbildning som gör det möjligt för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan. Det är viktigt att den enskilda elevens syfte och mål med yrkesintroduktion klart framgår av den individuella studieplanen.

  Utbildningens inriktning

  Utbildningen är individuellt utformad och har ämnesmässiga inriktningar mot naturbruksprogrammet. Det finns två huvudspår, den ena med inriktning mot zoohandel och hunddagis ger grundläggande kunskaper för vidare studier mot djurhållning och arbete i ladugård, den andra mot parkarbete/trädgård, arbete på lantbruk samt markarbete.

  Struktur och upplägg

  Utbildningen utformas för en enskild elev vilket gör det möjligt att låta utbildningen vara individuellt utformad och anpassad för individen. I början på utbildningen har eleven tillsammans med vårdnadshavare ett utvecklingssamtal med samordnare/mentor. Då fastställs elevens individuella studieplan. Den beskriver bland annat elevens mål med sin utbildning. Efter en månad äger ett uppföljande utvecklingssamtal rum. Vid detta samtal revideras elevens individuella studieplan vid behov. Varje påföljande månad därefter har eleven ett möte med sin mentor för att tala om studieplanen. Vid varje samtal ägnas särskild uppmärksamhet åt att tydliggöra elevens mål med sin utbildning. Studie- och yrkesvägledare finns med i processen att bygga den individuella studieplanen. Utbildningen kan vara 1–3 (4) år utifrån elevens individuella behov.

  Innehåll

  Utbildningen erbjuder eleven möjlighet att läsa grundskoleämnena:

  • svenska eller svenska som andraspråk
  • engelska
  • matematik

  Det är också möjligt att läsa de gymnasiegemensamma ämnena:

  • svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, 100p
  • engelska 5, 100p
  • matematik 1a, 100p
  • samhällskunskap 1a1, 50p
  • religion 1a1, 50p
  • historia 1a1, 50p
  • idrott och hälsa 1a1, 100p

  Utbildningen innehåller hela eller delar av följande yrkeskurser för inriktning zoohandel – hunddagis – arbete i ladugård:

  • naturbruk, 200p
  • sällskapsdjur 1, 100p
  • sällskapsdjur 2, 100p
  • träning av hund, 100p
  • hundkunskap 1, 100p
  • hundkunskap 2, 100p
  • djurhållning, 100p
  • djuren i naturbruket, 100p

  Utbildningen innehåller hela eller delar av följande yrkeskurser för inriktning parkarbete/trädgård, arbete på lantbruk samt markarbete:

  • naturbruk 200p
  • fastighetsservice – byggnader, 100p
  • fastighetsservice – ytor, 100p
  • fordon och redskap, 100p
  • material och miljö, 100p
  • byggnadsunderhåll, 100p
  • service och bemötande 1, 100p
  • yttre miljö – anläggning, 100p
  • lastmaskiner och truckar, 100p
  • anläggningsförare 1, 200p
  • anläggning 1, 100p

  Utbildningen erbjuder följande insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling:

  • friluftsdagar
  • studiebesök
  • prova på olika former av fysisk aktivitet
  • aktiviteter för sammanhållning
  • CV-skrivande och liknande hjälp och stöttning inför arbetssökande.

  Platsen för utbildningen

  Utbildningen förläggs till Uppsala yrkesgymnasium Jälla.

  Yrkesintroduktion handel – kundvärd reception på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

  Behörighet

  Yrkesintroduktion står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för att vara behöriga till ett yrkesprogram. Men om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga skäl, får ungdomar som inte uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot till yrkesintroduktion.

  Hemkommunen ansvarar för att elever från grundsärskolan erbjuds yrkesintroduktion. Däremot behöver hemkommunen inte erbjuda sådan utbildning om det med hänsyn till elevens bästa finns synnerliga skäl att inte göra det.

  Syfte

  Syftet med yrkesintroduktion är att eleverna ska få en yrkesinriktad utbildning som gör det möjligt för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan. Det är viktigt att den enskilda elevens syfte med yrkesintroduktion klart framgår av den individuella studieplanen.

  Arbetslivets behov

  Skolan har lokala programråd för samtliga yrkesprogram. Det lokala programrådet för handels- och administrationsprogrammet utgörs av politiker, branschfolk och representanter från skolan. Genom det lokala programrådet har skolan en god kontakt med branschen och får fortlöpande information om arbetslivets behov. Arbetslivets representanter i det lokala programrådet bedömer att det råder brist på utbildad personal inom området gästvärd och reception.

  Svenska språket

  För att bli antagen krävs goda kunskaper i svenska vilket innebär minst grundskolebetyget E i svenska eller svenska som andraspråk.

  Svenska som behörighet krävs då all undervisning sker på svenska, elever som har rätt till det kan dock få studiehandledning på modersmålet.

  Utbildningens inriktning

  Utbildningen syftar till att ge en bredd mot yrken inom kundvärd och reception.

  Struktur och upplägg

  Yrkesintroduktion utformas efter varje enskild elev. Under utbildningen kommer eleven ha löpande samtal med mentor, då den individuella studieplanen gås igenom och anpassas efter elevens behov och mål med sin utbildning.

  Den övergripande strukturen på utbildningen är ämnesstudier i karaktärsämnen inom barn och fritid. Samläsning i teoretiska ämnen kan komma att ske med andra elever som går skilda introduktionsprogram. Perioder med arbetsplatsförlagt lärande kommer att ske under utbildningen.

  Innehåll

  Skolan erbjuder ett nationellt yrkespaket i enlighet med skolverkets rekommendationer. Programmet omfattar hela eller delar av följande gymnasiekurser som ingår i handels- och administrationsprogrammet.

  Under utbildningen erbjuder vi eleven att läsa:

  • Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1
  • Matematik på grundskolenivå/ Matematik 1a
  • Engelska på grundskolenivå/ Engelska 5
  • Service och bemötande 1
  • Kommunikation
  • Administration 1
  • Affärskommunikation
  • Information och kommunikation 1
  • Receptions- och konferensservice

  Andra insatser som skolan erbjuder och som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling är studiemotiverande åtgärder och stärkande av elevens sociala färdigheter.

  Uppföljning av elevens utbildning

  Huvudmannen har en systematisk plan för att följa upp elevernas utbildning. Eleverna kommer även ha utvecklingssamtal med mentor under varje årskurs.

  Plats för utbildningen

  Utbildningen förläggs till Uppsala yrkesgymnasium Ekeby. Andra aktiviteter utanför skolan förekommer såsom studiebesök och arbetsplatsförlagt lärande.

  Yrkesintroduktion hotell – gästvärd på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

  Behörighet

  Yrkesintroduktion står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för att vara behöriga till ett yrkesprogram. Men om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga skäl, får ungdomar som inte uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot till yrkesintroduktion.

  Hemkommunen ansvarar för att elever från grundsärskolan erbjuds yrkesintroduktion. Däremot behöver hemkommunen inte erbjuda sådan utbildning om det med hänsyn till elevens bästa finns synnerliga skäl att inte göra det.

  Syfte

  Syftet med yrkesintroduktion är att eleverna ska få en yrkesinriktad utbildning som gör det möjligt för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram.

  För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan. Det är viktigt att den enskilda elevens syfte med yrkesintroduktion klart framgår av den individuella studieplanen.

  Arbetslivets behov

  Skolan har lokala programråd för samtliga yrkesprogram. Det lokala programrådet för hotell- och turismprogrammet utgörs av politiker, branschfolk och representanter från skolan. Genom det lokala programrådet har skolan en god kontakt med branschen och får fortlöpande information om arbetslivets behov. Arbetslivets representanter i det lokala programrådet bedömer att det råder brist på utbildad personal inom området gästvärd.

  Svenska språket

  För att bli antagen krävs goda kunskaper i svenska vilket innebär minst grundskolebetyget E i svenska eller svenska som andraspråk. 

  Svenska som behörighet krävs då all undervisning sker på svenska, elever som har rätt till det kan dock få studiehandledning på modersmålet.

  Utbildningens inriktning

  Utbildningen syftar till att ge en bredd mot yrket gästvärd.

  Struktur och upplägg

  Yrkesintroduktion utformas efter varje enskild elev. Under utbildningen kommer eleven ha löpande samtal med mentor, då den individuella studieplanen gås igenom och anpassas efter elevens behov och mål med sin utbildning.

  Den övergripande strukturen på utbildningen är ämnesstudier i karaktärsämnen inom hotell och turism. Samläsning i teoretiska ämnen kan komma att ske med andra elever som går skilda introduktionsprogram. Perioder med arbetsplatsförlagt lärande kommer att ske under utbildningen.  

  Innehåll

  Skolan erbjuder ett nationellt yrkespaket i enlighet med skolverkets rekommendationer. Programmet omfattar hela eller delar av följande gymnasiekurser som för övrigt ingår i hotell- och turismprogrammet.

  Under utbildningen erbjuder vi eleven att läsa:

  • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
  • Matematik på grundskolenivå/ Matematik 1a
  • Engelska på grundskolenivå/ Engelska 5
  • Service och bemötande 1
  • Kommunikation
  • Besöksnäringen
  • Logi
  • Våningsservice 1
  • Frukost och bufféservering

  Andra insatser som skolan erbjuder och som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling är studiemotiverande åtgärder och stärkande av elevens sociala färdigheter.

  Uppföljning av elevens utbildning

  Huvudmannen har en systematisk plan för att följa upp elevernas utbildning. Eleverna kommer även ha utvecklingssamtal med mentor under varje årskurs.

  Plats för utbildningen

  Huvuddelen av utbildningen förläggs till Uppsala yrkesgymnasium Ekeby. Andra aktiviteter utanför skolan förekommer såsom arbetsplatsförlagt lärande.

  Yrkesintroduktion restaurang och livsmedel på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

  Behörighet

  Yrkesintroduktion står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för att vara behöriga till ett yrkesprogram. Men om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga skäl, får ungdomar som inte uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot till yrkesintroduktion.

  Hemkommunen ansvarar för att elever från grundsärskolan erbjuds yrkesintroduktion. Däremot behöver hemkommunen inte erbjuda sådan utbildning om det med hänsyn till elevens bästa finns synnerliga skäl att inte göra det.

  Syfte

  Syftet med yrkesintroduktion är att eleverna ska få en yrkesinriktad utbildning som gör det möjligt för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram.

  För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan. Det är viktigt att den enskilda elevens syfte med yrkesintroduktion klart framgår av den individuella studieplanen.

  Arbetslivets behov

  Skolan har lokala programråd för samtliga yrkesprogram. Det lokala programrådet för restaurang- och livsmedelsprogrammet utgörs av politiker, branschfolk och representanter från skolan. Genom det lokala programrådet har skolan en god kontakt med branschen och får fortlöpande information om arbetslivets behov. Arbetslivets representanter i det lokala programrådet bedömer att det råder brist på utbildad personal inom området färskvaror och butik.

  Svenska språket

  För att bli antagen krävs goda kunskaper i svenska vilket innebär minst grundskolebetyget E i svenska eller svenska som andraspråk.

  Svenska som behörighet krävs då all undervisning sker på svenska, elever som har rätt till det kan dock få studiehandledning på modersmålet.

  Utbildningens inriktning

  Utbildningen syftar till att ge en bredd mot yrken inom färskvaror och butik.

  Struktur och upplägg

  Yrkesintroduktion utformas efter varje enskild elev. Under utbildningen kommer eleven ha löpande samtal med mentor, då den individuella studieplanen gås igenom och anpassas efter elevens behov och mål med sin utbildning.

  Den övergripande strukturen på utbildningen är ämnesstudier i karaktärsämnen inom restaurang och livsmedel. Samläsning i teoretiska ämnen kan komma att ske med andra elever som går skilda introduktionsprogram.

  Perioder med arbetsplatsförlagt lärande kommer att ske under utbildningen.

  Innehåll

  Skolan erbjuder ett lokalt yrkespaket. Programmet omfattar hela eller delar av följande gymnasiekurser som för övrigt ingår i restaurang- och livsmedelsprogrammet. 

  Under utbildningen erbjuder vi eleven att läsa:

  • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
  • Matematik på grundskolenivå/ Matematik 1a
  • Engelska på grundskolenivå/ Engelska 5
  • Service och bemötande 1
  • Kommunikation
  • Hygien
  • Livsmedels- och näringskunskap 1
  • Branschkunskap inom restaurang och livsmedel
  • Matlagning 1
  • Mat och butik 1

  Andra insatser som skolan erbjuder och som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling är studiemotiverande åtgärder och stärkande av elevens sociala färdigheter.

  Uppföljning av elevens utbildning

  Huvudmannen har en systematisk plan för att följa upp elevernas utbildning. Eleverna kommer även ha utvecklingssamtal med mentor under varje årskurs.

  Plats för utbildningen

  Utbildningen förläggs till Uppsala yrkesgymnasium Ekeby. Andra aktiviteter utanför skolan förekommer såsom studiebesök och arbetsplatsförlagt lärande, APL.

  Yrkesintroduktion mot vård- och omsorgsprogrammet på Lundellska skolan

  Vårdbiträde

  Behörighet

  Yrkesintroduktion står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för att vara behöriga till ett yrkesprogram. Men om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga skäl, får ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot till yrkesintroduktion. Utbildningen står dock inte öppen för ungdomar som ska erbjudas språkintroduktion.

  Hemkommunen ansvarar för att elever från grundsärskolan erbjuds yrkesintroduktion. Däremot behöver hemkommunen inte erbjuda sådan utbildning om det med hänsyn till elevens bästa finns synnerliga skäl att inte göra det.

  Syftet

  Syftet med yrkesintroduktion är att eleverna ska få en yrkesinriktad utbildning som gör det möjligt för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram.

  För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan. Det är viktigt att den enskilda elevens syfte med yrkesintroduktion klart framgår av den individuella studieplanen.

  Arbetslivets behov

  Arbetslivet har inom denna sektor framförallt stort behov av utbildade undersköterskor inom kommun, region och andra huvudmän. För att få tillsvidareanställning som undersköterska i Uppsala kommun är det krav på examen från Vård- och omsorgsprogrammet eller att man fullt ut klarat vuxenutbildningens undersköterskeutbildning.

  Efter avslutad utbildning på Yrkesintroduktion kan eleven därför behöva studera vidare inom vuxenutbildningen. Vidare behövs goda kunskaper i svenska språket och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. För tillsvidareanställning som undersköterska i Uppsala kommun behövs därför godkänt i svenska 1 eller svenska som andra språk 1.

  Svenska språket och modersmål

  Inom vården är det viktigt med kommunikation och språket är det främsta arbetsredskapet. För att eleverna ska utvecklas språkligt ingår därför svenska 1 eller svenska som andra språk 1 i utbildningen.

  För att stärka elevernas språkkunskaper ytterligare arbetar skolan språkstärkande i samtliga kurser och extra fokus läggs på vårdsvenska. Elever som är i behov av studiehandledning på modersmål erbjuds detta. Elever som så önskar erbjuds att läsa modersmål.

  Utbildningens inriktning

  Utbildningen utgår från Skolverkets nationella yrkespaket för introduktionsprogram och är inriktat mot Vård- och omsorgsprogrammets yrkespaket Vårdbiträde.

  Struktur och upplägg

  Yrkesintroduktion utformas för en grupp elever. I början på utbildningen har eleven tillsammans med vårdnadshavare ett utvecklingssamtal. Då fastställs elevens individuella studieplan. Den beskriver bland annat elevens mål med sin utbildning samt vilka grundskoleämnen och gymnasiekurser som ska ingå i utbildningen.

  Efter en månad äger ett uppföljande utvecklingssamtal rum. Vid detta samtal revideras elevens individuella studieplan vid behov. Varje påföljande månad därefter har eleven ett möte med sin mentor för att tala om studieplanen. Vid varje samtal ägnas särskild uppmärksamhet åt att tydliggöra elevens mål med sin utbildning.

  Elever som läser programmet går i en klass tillsammans med andra elever som läser Yrkesintroduktion med samma inriktning.

  Innehåll

  Grundskoleämnen:

  • Svenska eller svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Gymnasiekurser:
  • Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 100p
  • Matematik 1a 100p
  • Engelska 5 100p
  • Hälsopedagogik 100p
  • Medicin 1 150p
  • Etik och människors livsvillkor 100p
  • Psykiatri 1 100p
  • Psykologi 1 100p
  • Specialpedagogik 1 100p
  • Vård- och omsorgsarbete 1 200p

  Eleverna genomför en veckas praktik för att prova på yrket i början av utbildningen. Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) omfattas därefter om fem veckors, arbetsplatsförlagt lärande, APL.

  Utbildningen erbjuder följande insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling: Fokus på språkutveckling i samtliga ämnen och kurser. Speciellt språkträning i vårdrelaterade situationer.

  Uppföljning av elevens utbildning

  Huvudmannen har en systematisk plan för att följa upp elevernas utbildning genom att kontinuerligt stämma av elevens kunskapsnivå och inlärningshastighet för eventuell övergång till det nationella programmet under yrkesintroduktionens gång.

  Platsen för utbildningen

  Utbildningen förläggs till Lundellska skolan samt till en eller flera arbetsplatser vid  arbetsplatsförlagt lärande, APL.

  Yrkesintroduktion mot fordon på Uppsala yrkesgymnasium Jälla

  Behörighet

  Yrkesintroduktion mot fordon på Uppsala yrkesgymnasium Jälla står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för att vara behöriga till ett yrkesprogram. Men om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga skäl, får ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot till yrkesintroduktion. Hemkommunen ansvarar för att elever från grundsärskolan erbjuds yrkesintroduktion. Däremot behöver hemkommunen inte erbjuda sådan utbildning om det med hänsyn till elevens bästa finns synnerliga skäl att inte göra det.

  Syftet

  Syftet med yrkesintroduktion fordon är att eleverna

  • ska få en yrkesinriktad utbildning som gör det möjligt för dem att etablera sig på arbetsmarknaden, eller
  • skaffa sig kunskap och förståelse för fordonsbranschen som kan ligga till grund för vidare studier

  För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan. Utbildningen riktar sig till de elever som förväntas läsa hela sin gymnasieutbildning på yrkesintroduktion. Eleven får ett gymnasieintyg vid avslutad utbildning.

  Arbetslivets behov

  Det finns i dagsläget ett stort behov av utbildad personal inom fordonsbranschen. Utbildningen ger eleven en möjlighet att få en introduktion inom fordonsbranschen. Utbildningen utformas efter den lokala arbetsmarknadens behov samt efter elevens kunskaper och förmågor.

  Svenska språket

  På grund av säkerhetsskäl vid arbete i verkstadslokaler krävs goda kunskaper i svenska. Eleverna ska ha godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller vara nära betyg ett åk 9 betyg. Det motsvarar att ha läst på nivå 4 enligt skolverkets bedömningsmaterial Bygga svenska.

  Utbildningens inriktning

  Utbildningen är inriktat mot att kunna arbeta med däck, rekonditionering, enklare servicearbete, butik/lager eller bilglas.

  Struktur och upplägg

  Yrkesintroduktion utformas efter varje enskild elev. Elever som läser programmet går i egen klass. I början av utbildningen har eleven tillsammans med vårdnadshavare, koordinator och studie- och yrkesvägledare ett utvecklingssamtal där elevens individuella studieplan fastställs. Den beskriver bland annat elevens mål med sin utbildning. Under höstterminen sker ett längre, uppföljande samtal rum. Vid detta samtal revideras eleven sin individuella studieplan vid behov. Varje påföljande månad därefter har eleven ett möte med sin koordinator för att tala om studieplanen. Vid varje samtal ägnas särskild uppmärksamhet åt att tydliggöra elevens mål med sin utbildning.

  Innehåll

  Utbildningen erbjuder eleven möjlighet att läsa grundskoleämnena:

  • svenska eller svenska som andraspråk
  • engelska
  • matematik

  Det är också möjligt att läsa de gymnasiegemensamma ämnena:

  • svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, 100p
  • engelska 5, 100p
  • matematik 1a, 100p
  • samhällskunskap 1a1, 50p

  Utbildningens yrkeskurser:

  • fordonsteknik – introduktion, 200p
  • fordon och transportbranschens villkor och arbetsområden, 200p

  Profil däck

  • Hjulutrustning, 200p
  • Hjulutrustning – specialisering, 100p

  Profil lättare service

  • personbilsteknik – introduktion, 200p
  • motor och kraftöverföring, 300p
  • komfort- och säkerhetssystem 1a, 200p
  • reparation av personbilar och lätta transportfordon, 300p

  Profil butik/lager

  • truckteknik, 200p
  • service och bemötande 1, 100p
  • gods och lagerhantering, 200p

  Profil glasarbete
  Profil rekond
  Sker genom delar av gymnasiekurser samt extern utbildning

  Det arbetsplatsförlagda lärande (APL) genomförs under årskurs 2 och 3. Lärlingsliknande utbildning kan erbjudas beroende av individuella förutsättningar.

  Utbildningen erbjuder följande insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling:

  • friluftsdagar
  • studiebesök
  • prova på olika former av fysisk aktivitet
  • aktiviteter för sammanhållning
  • CV-skrivande och liknande hjälp och stöttning inför arbetssökande.

  Uppföljning av elevens utbildning

  Huvudmannen har en systematisk plan för att följa upp elevernas utbildning. Elevens utbildning följs upp och utvärderas kontinuerligt genom utvecklingssamtal och samtal kring den individuella studieplanen.

  Platsen för utbildningen

  Utbildningen förläggs till gymnasieskolan Uppsala yrkesgymnasium Jälla. Andra aktiviteter utanför skolan förekommer som studiebesök samt APL/praktik.

Nyheter om gymnasieskola

 • Gymnasiemässan 2020 ställs in

  På grund coronaviruset och risk för smittspridning ställs årets gymnasiemässa in.

 • Kommunen ger distanselever lunchpengar

  Elever på kommunala gymnasieskolor med kombinerad distansundervisning i höst ska få pengar till lunch. Uppsala kommun betalar 30 kronor per dag till elever när de inte har tillgång till skollunch.

 • Gymnasieskolan kombinerar utbildning på plats och på distans

  När de kommunala gymnasieskolorna startar höstterminen kommer viss undervisning att fortsätta bedrivas på distans. Huvudregeln kommer att vara undervisning i klassrummen och för eleverna i årskurs 1 planeras det inte någon distansundervisning alls. Däremot kommer några gymnasieskolor att bedriva viss undervisning på distans i årskurs 2 och 3.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Matteklubben

  Matteklubben är för barn som har stort intresse för matematik.