Skolval

 1. Sök skola i skolvalet


  Skolval 2020 
  Nästa års skolval kommer att pågå under perioden 9–31 januari 2020. Vid två tillfällen under hösten 2019 publiceras datum för grundskolors Öppet hus på uppsala.se/skolval, den 30 september och 31 oktober. Information och instruktionsfilmer uppdateras senast under december. 

  Du ska göra ett skolval om du har ett barn som

  • ska börja förskoleklass.
  • går sista årskursen i sin nuvarande skola: trean, femman eller sexan.

  Du ska göra ett skolval i eBarnUngdom även om ditt barn redan står i kö till en fristående skola inför nästa läsår.

  Från och med hösten 2018 är det skolplikt för barn som fyllt eller fyller sex år.

  9 januari får du som vårdnadshavare ett brev med information och instruktioner om hur du ska göra.

  Ditt barn kan även vara med i skolvalet om barnet inför nästa läsår

  • vill byta skola, även om barnet står i kö till en fristående skola.
  • kommer att flytta till Uppsala kommun.

  Se en film om hur skolvalet går till

  För att översätta texten i filmen välj Inställningar i filmens meny. Klicka på ordet Svenska, därefter på Översätt automatiskt, välj önskat språk. 

   

  Se filmen med engelskt tal och textremsa på Youtube

  Filmerna uppdateras senast under december 2019. 

  Hitta och jämför skolor

  I tjänsten Hitta och jämför kan du se alla skolor i en lista, hitta kontaktuppgifter, se vem som driver skolorna och jämföra resultat från bland annat skolenkäter. Här finns också länk till en skolvalskarta där du genom att klicka i kartan får fram namn på grundskolor.
  Se alla skolor på hittaochjamfor.se 

  Sök skola, gör tre val

  När du vet vilka skolor du och ditt barn är intresserade av ska du ansöka om plats i eBarnUngdom.

  1. Du ska välja och rangordna tre skolor.  
   Genom att göra ett aktivt val har du möjlighet att påverka vilken skola ditt barn placeras på. Om ditt barn inte kan få plats på valt alternativ deltar ditt barn i urvalet för övriga kommunala skolor utifrån relativ närhet. I första hand sker placeringen på kommunal skola inom skolskjutsområdet, i andra hand på närliggande kommunal skola utanför skolskjutsområdet. 
  2. Den andra vårdnadshavaren måste bekräfta valet innan skolvalsperioden gått ut för att det ska gälla.
  3. Uppdatera e-post och mobilnummer i eBarnUngdom, uppgifterna är obligatoriska.
  4. Vill du öka dina chanser för ditt barn att få plats på samma skola som ett syskon måste du göra ett aktivt val. Placering sker inte automatiskt på samma skola som syskon utan efter relativ närhet och skolskjutsområden.

  Tänk på att:

  • Om du saknar svenskt personnummer ska du ansöka om ett tillfälligt personnummer innan du gör din ansökan.
  • Om du eller ditt barn har skyddad identitet gör du ingen ansökan här utan kontaktar antagning grundskola via telefon eller e-post.
  • Om någon annan än vårdnadshavare ska göra ansökan, till exempel familjehem, kontakta i stället antagning grundskola via telefon eller e-post.

  Se instruktionsfilm om hur du genomför skolval i eBarnUngdom

  Filmen uppdateras senast under december 2019.

  Fäll ihop
 2. Ansöka om skolbyte


  Skolbyte kan ske under hela läsåret. I skolbyte kan du göra 1 till 3 val.

  För att en ansökan om skolbyte ska vara giltig måste båda vårdnadshavarna logga in i eBarnUngdom och godkänna den.

  Ansöker du om byte av skola för ditt barn och det finns plats får du ett erbjudande om placering som måste besvaras innan den är klar. Båda vårdnadshavarna måste godkänna placeringen för att den ska bli giltig. 

  Vi hanterar bytesansökningar utifrån antagningsprincip om relativ närhet. 

  Ansök om att byta skola i eBarnUngdom.

  Fäll ihop
 3. Antagningsprinciper


  Kommunens utgångspunkt är att så många som möjligt ska få plats på den skola de har valt för sitt barn.

  Läs om Uppsala kommuns regler för antagning till förskoleklass och grundskola

  Fäll ihop
 4. Du som flyttar till eller inom Uppsala


  Om du och ditt barn flyttar till eller inom Uppsala och du vill att ditt barn ska få en skolplacering i Uppsala kommun måste du kunna styrka ditt skolval med ett köpekontrakt eller hyreskontrakt. Datum för inflytt ska finnas med i kontraktet. Skicka kopia på kontraktet och ditt barns namn till antagning grundskola.

  Sök skolplats i god tid, gärna 2 månader innan skolstart. 

  Enligt folkbokföringslagen ska du vara folkbokförd där du är bosatt, det vill säga där du regelbundet har din dygnsvila. Uppstår det misstanke om att du är felaktigt folkbokförd anmäls det till Skatteverket för utredning. Om Skatteverket finner att du är felregistrerad kan du dömas för folkbokföringsbrott med böter eller fängelse i upp till 6 månader eller 2 år beroende på hur grovt brottet räknas. Lagen trädde i kraft 1 juli 2018.

  Läs om folkbokföringslagen

  Fäll ihop
 5. Du som bor i annan kommun


  Om du bor i en annan kommun och söker kommunal skola i Uppsala kommun kommer din ansökan att behandlas sist, efter ansökningar från boende i Uppsala kommun.

  På grund av att Uppsala kommun växer snabbt är möjligheten att ta emot elever som bor i andra kommuner begränsad och det sker bara i undantagsfall.

  Fäll ihop
 6. Resa till och från skola


  I Uppsala kommun finns två former av resor för elever som bor på ett visst avstånd från sin skola. Den ena formen är något som Uppsala kommun tagit initiativ till och ger eleverna, en elevresa. Den andra regleras av skollagen och är en skolskjuts.

  Villkoren för att få elevresa respektive skolskjuts skiljer sig åt. Om resor är en viktig fråga för dig när du väljer skola för ditt barn bör du sätta dig in i reglerna för att bättre kunna bedöma vad valet av skola innebär. Det kan till exempel handla om avstånd till skolor, bostadens närhet till ordinarie busslinjer eller en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, 

  Läs om att resa till och från skolan.

  Läs om vad ett skolskjutsområde är och se skolskjutskarta.

  Fäll ihop
 7. Sök fritidshem eller fritidsklubb


  Om du har behov av fritidshem inför skolstart, sök direkt när du fått besked om skolplacering.  

  Skolbarn har rätt till fritidshem om föräldrarna arbetar eller studerar. Erbjudande om placering sker i eBarnUngdom.

  Fritidsklubb kan du söka för ditt barn som går i årskurs 4-6.

  Läs mer om regler och rättigheter:

  Sök plats på fritidshem eller fritidsklubb.

  Fäll ihop
 8. Överklaga skolplacering


  Placeringen bygger på kommunens regler som är beslutade av utbildningsnämnden. Om du får ett avslag på en ansökan om skolplacering eller inte får den plats du önskat och vill överklaga det ska du följa den besvärshänvisning som står i ditt beslut.

  Fäll ihop
 9. Kontakt


  Kontakta antagning för grundskola

  Vänd dig till antagning grundskola om du har frågor om att söka skola.

  Få hjälp med din ansökan på kommuninformationen måndagar, onsdagar, fredagar 9.00–17.00. Plats: Stationsgatan 12. Lunchstängt 13.00–13.30. 

  Telefon: 0771-72 70 01, menyval 2, telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30
  Postadress: Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen, antagning grundskola, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop