Skolval

 1. Skolvalet 2017


  11–31 januari ska du som vårdnadshavare söka skola för barn som

  • ska börja förskoleklass
  • inte har gått förskoleklass och ska börja i årskurs 1
  • går på en skola där nästa årskurs inte finns.

  Se en film om hur skolvalet går till

  Du kan också se filmen på engelska:
  Film in english: Applying for a school place in Uppsala municipality.

  Hitta och jämför skolor

  Innan du söker skola kan du jämföra Uppsalas skolor. Du kan se alla skolor på en karta eller i en lista, hitta kontaktuppgifter, se vem som driver skolorna och jämföra resultat från bland annat elevenkäter.
  Se alla skolor på hittaochjamfor.se

  Registrera önskemål om skolplacering

  När du vet vilka skolor du och ditt barn är intresserade av ska du registrera ditt önskemål i eBarnUngdom. Du ska välja och rangordna tre skolor. Den andra vårdnadshavaren måste bekräfta valet för att det ska gälla. 
  Logga in i eBarnUngdom för att registrera önskemål om skolplacering

  Glöm inte att uppdatera e-post och telefonnummer i eBarnUngdom.

  Om du saknar svenskt personnummer ska du ansöka om ett tillfälligt personnummer innan du gör din anmälan.

  Plats i fritidshem kan du söka när du har fått din placering 1 mars. 

  Börja skolan ett år tidigare eller ett år senare

  Skollagen ger möjlighet för kommuner att erbjuda yngre barn att börja i förskoleklass. Men det är ingen lagstadgad rättighet att få börja förskoleklass tidigare än vid sex års ålder. Uppsala kommun kommer inte att erbjuda barn födda 2012 att börja i kommunal förskoleklass under läsåret 2017–2018.

  Normalt börjar barn i årskurs ett det år de fyller sju år. Du kan ansöka om att ditt barn istället ska börja vid sex eller åtta års ålder.
  Läs om att börja skolan ett år tidigare eller ett år senare

  Fäll ihop
 2. Du som flyttar till eller inom Uppsala


  Om du flyttar till eller inom Uppsala och vill gå i en närliggande skola måste du kunna styrka ditt önskemål med ett köpekontrakt eller hyreskontrakt där datum för inflytt är kommande termin. Skicka kopia på kontraktet, elevens namn och personnummer till antagningsenheten senast 31 januari.

  Enligt folkbokföringslagen ska du vara folkbokförd där du är bosatt, det vill säga där du regelbundet spenderar din dygnsvila. Misstanke om felaktig folkbokföring anmäls till Skatteverket för vidare utredning. Om Skatteverket finner att du är felregistrerad kan de förelägga dig att anmäla rätt adress. Föreläggande kan förenas med vite.

  Fäll ihop
 3. Antagningsprinciper


  Kommunens utgångspunkt är att så många som möjligt ska få plats på den skola de har önskat för sitt barn.
  Läs Uppsala kommuns reglemente för skolplacering i förskoleklass och grundskola

  Generella principer för antagning till förskoleklass

  Om du registrerat önskemål om tre skolor, men inte får plats i någon av dem, placeras ditt barn i den närmaste kommunala skola som har plats.

  Om du inte registrerat önskemål om skola får ditt barn inte plats på någon skola till hösten.

  Generella principer för antagning till grundskola

  Alla skolpliktiga barn är garanterade en skolplats inom kommunen. Men du har inte förtur till eller är garanterad en plats i den närmaste skolan.

  Placering sker enligt önskemål så långt det är möjligt.

  Om du inte får plats i någon av de skolor du önskat placeras du i den närmaste kommunala skola som har plats.

  Syskonförtur

  28 september 2016 beslutade utbildningsnämnden att återinföra syskonförturen i Uppsala kommun. Modellen gäller från och med skolvalet inför höstterminen 2017 och innebär att yngre barn som söker skolplats har större chans att få plats på samma skola som sitt syskon.

  Syskonförturen gäller om du

  • bor inom en radie av två kilometer från skolan
  • har ett syskon som går i förskoleklass till årskurs tre.

  Utanför tvåkilometersgränsen gäller principen om relativ närhet.

  Relativ närhet

  Om en kommunal skola inte har plats för alla som önskat den, gör vi ett urval utifrån relativ närhet. Relativ närhet använder vi för att det ska vara möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet. 

  Det som räknas är skillnaden i avstånd till den önskade skolan jämfört med en alternativ skola i närheten. 

  Så här räknar vi ut relativ närhet:

  • Vi mäter avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den önskade skolan.
  • Vi jämför avståndet till den önskade skolan med avståndet till den närmaste eller näst närmaste skolan för att få fram skillnaden i avstånd=den relativa närheten.

  Därefter jämför vi den relativa närheten för samtliga som har sökt samma årskurs i samma skola.

  Om två barn önskat samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

  Illustration av hur relativ närhet fungerar i Uppsala kommun

  Exempel: William har 700 meter till den skola han önskat och 850 meter till sin näst närmaste skola (850-700=150 meter). Sofia har 500 meter till skolan hon önskat och 600 meter till sin näst närmaste skola (600-500=100 meter). I det här fallet blir det William som får platsen på den önskade skolan eftersom han skulle få längre till den alternativa skolan.

  Se fler exempel på hur relativ närhet fungerar (PDF, 36 KB)

  Kommunen gör bedömningen av relativ närhet efter 31 januari när alla vårdnadshavare registrerat önskemål om skolplats.

  Om du flyttar till eller inom Uppsala

  För att kunna beräkna relativ närhet behöver vi utgå från rätt adress när vi mäter. Om du flyttar till eller inom Uppsala ska du skicka kopia på kontraktet (köpekontrakt eller hyreskontrakt), elevens namn och personnummer till antagningsenheten senast 31 januari.

  Så mäter vi avstånd

  Vi använder oss av ett geografiskt informationssystem GIS, för att mäta avstånd i skolvalet. Genom att alltid använda samma kartverktyg för alla elever i skolvalet säkerställer vi likvärdighet. Det är kommunens kartverktyg, kartinfo. som gäller och avståndet justeras inte utifrån vårdnadshavares egna mätningar. Om du gör en egen mätning i exempelvis Eniro eller Google kan du få andra avstånd än kommunen.

  Fortsätta på en skola nära förskolan

  Du måste registrera önskemål om skolplacering även om ditt barn går på en förskola som samarbetar med en skola, eller som har samma namn och ligger i samma byggnad som en skola.

  Fristående skolor

  Om du söker till en fristående skola gäller andra regler för antagning. Kontakta skolan för att få reda på vilka turordningsregler som gäller. Tillåtna urvalsprinciper om det är fler sökande än platser är anmälningsdatum, syskonförtur och geografisk närhet. 

  Om du söker till en fristående skola måste du ändå registrera din önskan i eBarnUngdom. 

  Fäll ihop
 4. Skolskjuts


  Om du vill att ditt barn ska ha möjlighet att få skolskjuts ska du söka en skola som ligger inom ditt skolskjutsområde. Det finns ytterligare regler om till exempel avstånd som avgör om ditt barn kan få skolskjuts eller inte.

  Söker du en skola som ligger utanför ditt skolskjutsområde kan ditt barn ha rätt till kostnadsfria resor med befintlig kollektivtrafik.

  Även om du söker en skola i ditt skolskjutsområde är du dock inte garanterad plats där, utan syskonförtur och relativ närhet avgör vem som får platsen vi fler sökande än platser.

  Läs om att resa till och från skolan

  Fäll ihop
 5. Besked om placering


  Från 1 mars kan du logga in i eBarnUngdom och se på vilken skola ditt barn fått plats. Du kan se beskedet under "Mina ärenden". 

  Logga in i eBarnUngdom

  Placeringsbeskedet skickas också per post till barnets hemadress under vecka 9.

  Fäll ihop
 6. Om du inte sökt skola


  Det här händer om du inte registrerar något önskemål om skola.

  Förskoleklass

  Om du inte registrerat önskemål om skola får ditt barn inte plats på någon skola till hösten.

  Om du inte har registrerat önskemål om skola kan du ansöka under omvalsperioden 2–15 mars. Ansök genom att göra en inflyttsanmälan i eBarnUngdom. Placering sker i mån av plats.

  Grundskola

  Skolplikt gäller för barn som ska gå i årskurs 1–9. Det innebär att barnet enligt lag ska ha en skolplacering. 

  Om du inte registrerar önskemål om skola placeras ditt barn på närmaste kommunala skola som har plats.

  Fäll ihop
 7. Omval


  Om du vill ändra ditt önskemål om skolplacering eller om du inte är nöjd med den skolplacering du fått kan du göra ett omval under perioden 2–15 mars.

  Logga in i e-tjänsten och ansök om ett byte utifrån den placering du fått. 
  Ansök om att byta skola i BarnUngdom.

  Vi hanterar bytesansökningar utifrån principen om relativ närhet och beviljar skolbyte i mån av plats.

  Fäll ihop
 8. Byta grundskola


  Om du redan har en skolplacering men vill byta skola kan du göra det även under skolvalsperioden. Vid ett byte behöver du inte önska tre skolor. 
  Ansök om att byta grundskola

  Fäll ihop
 9. Överklaga skolplacering


  Beslut om skolplacering i Uppsala kommun kan endast överklagas genom laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen. Genom laglighetsprövning prövas endast beslutets laglighet, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt.

  Enligt 10 kap. 8 § kommunallagen ska ett överklagat beslut upphävas om

  1. det inte tillkommit i laga ordning
  2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
  3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
  4. beslutet strider mot lag eller annan författning.

  I överklagandet anger du vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på.

  Skicka skrivelsen direkt till Förvaltningsrätten i Uppsala, Box 1853, 751 48 Uppsala. Du ska lämna skrivelsen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då vi på kommunens anslagstavla (www.uppsala.se) tillkännager att utbildningsnämndens protokoll med beslutet justerats.

  Fäll ihop
 10. Öppet hus och informationsmöten på skolor


  Många skolor ordnar informationsträffar eller öppet hus där du får veta mer och kan ställa frågor. Vi uppdaterar listan löpande, ända tills skolvalsperioden är slut. 

  Skola Datum och tid Typ av möte Plats
  Almtunaskolan 9 januari 17.00–18.00 Informationsmöte för föräldrar till blivande förskoleklasselever Almtunaskolans matsal
  Almunge skola 12 januari 18.00–19.30

  17 januari 18.00–19.30
  Informationsmöte för föräldrar till blivande förskoleklasselever
  Informationsmöte för elever och föräldrar till blivande årskurs 4 och 7.
  Förskoleklassens klassrum

  Skolans matsal
  Bergaskolan 12 januari 18.30 Informationsmöte för föräldrar till blivande förskoleklasselever F–3 flygeln. Ingång från Hagundagatan
  Björklinge skola 11 januari 18.30 Informationsmöte för föräldrar till blivande förskoleklasselever Skolans matsal
  Björkvallsskolan 18 januari 18.00–19.30 Öppet hus och informationsmöte för blivande elever i åk 6 och vårdnadshavare Skolans matsal (18.00) och skolan
  Bälinge skola   Ingen information ännu   
  Börje skola 18 januari 18.00 Informationsmöte för föräldrar till blivande förskoleklasselever Skolans matsal
  Danmarks skola 8 december 15.00–17.00 Öppet hus för blivande förskoleklassföräldrar Lilla skolhuset
  Domarringens skola 16 januari 18.00 Informationsmöte för föräldrar till blivande förskoleklasselever Musiksalen, plan 2
  Ekuddenskolan 19 januari 15.00–17.00
  18.30–19.30

  Öppet hus
  Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar
  Ekuddenskolan
  Eriksbergsskolan 19 januari 18.00–20.00 Öppet hus för elever och föräldrar i blivande årskurs 7 Eriksbergsskolan
  Eriksskolan 12 januari 18.30–19.30 Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar Stora huset, plan 3
  Flogstaskolan 17 januari 18.00 Informationsmöte för föräldrar till blivande förskoleklasselever I skolans matsal
  Fredrika Bremerskolan

  12 januari 18.00–19.00

  Informationsmöte för föräldrar till blivande förskoleklasselever I skolans matsal
  Funbo skola 19 december 
  14.30–18.00
  18.00–19.00

  Öppet hus
  Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar
   
  Gamla Uppsala skola 11 januari 18.00–19.00 Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar  Skolans matsal
  Gluntens Montessoriskola   Ingen information ännu   
  Gottsundaskolan 12 januari 19.00 Informationsmöte för föräldrar och elever till blivande åk 6 och 7 Skolans personalrum 
  Gränbyskolan 19 januari 18.00 Öppet hus för föräldrar och barn till blivande åk 6 och 7 Gränbyskolans aula
  Gåvsta skola 6 december 16.00–18.00 Öppet hus för blivande förskoleklassföräldrar Gåvsta skola
  Hågadalsskolan 11 januari 18.30–19.30 Informationsmöte för föräldrar till blivande förskoleklasselever  Skolans matsal
  Internationella engelska skolan 30 november 17.00–18.30 Öppet hus för föräldrar och elever  Aulan
  Jensen grundskola 18 och 24 januari 18.00–19.30
  18.30


  Öppet hus

  Information från rektor Ina Dannfors
  Döbelnsgatan 2, Uppsala
  Johannesbäcksskolan 12 januari 18.30 Informationsmöte för föräldrar till blivande förskoleklasselever Förskoleklassernas klassrum, ingång 1:1, bv 
  Jumkils skola   Ingen information ännu   
  Järlåsa skola 17 januari 18.00 Informationsmöte för föräldrar till blivande förskoleklasselever  Förskoleklassens rum
  Katarinaskolan Individuella samtal under december 2016 och våren 2017 När en elev kan erbjudas en plats efter turordningen i skolans elevkö, inbjuds elev och vårdnadshavare till ett samtal  
  Knutby skola 24 januari 8.50–14.15 Öppet hus för blivande förskoleklasselever och deras vårdnadshavare Förskoleklassens rum
  Kunskapsskolan

  24 november,
  7 december 18.00–19.30

  26 januari
  18.00–19.30

  Informationsmöte för nya elever och föräldrar


  Öppet hus för nya elever
  Skolans lokaler på Dag Hammarskjölds väg 31 
  Kunskapsskolan Uppsala norra 22 november, 18 januari och 24 januari 18.00–20.00 Informationsmöte  
  Kvarngärdesskolan 17 januari 08.20–13.30
  18.00


  18.30

  Öppet hus
  Informationsmöte för blivande förskoleklasselever
  Information om spetsutbildning
   
  Hela skolan
  Matsalen


  Hus B2
  Labanskolan frisärskola   Ingen information ännu   
  Liljeforsskolan 6 december 18.30–19.30 Informationsmöte för föräldrar till blivande förskoleklasselever Förskoleklassernas klassrum, 1 tr
  Lindbackens skola 10 januari 19.00 Informationsmöte för föräldrar till blivande förskoleklasselever Årstaskolans matsal
  Livets ords kristna skola – Källskolan 10 januari 19.00 Informationsmöte för föräldrar till blivande förskoleklasselever Källskolan
  Livets ords kristna skola – Fridhemsskolan 10 januari 19.00 Informationsmöte för föräldrar till blivande förskoleklasselever Fridhemsskolan 
  Länna skola 19 januari 18.00–19.30 Informationsmöte för föräldrar till blivande förskoleklasselever Förskoleklassens klassrum
  Malmaskolan 18 januari 18.30 Informationsmöte för föräldrar till blivande förskoleklasselever Matsalen
  Musikskolan   Ingen information ännu   
  Musiklådans friskola 17 januari 17.30 Informationsmöte för föräldrar till blivande förskoleklasselever Musiklådans förskoleklass
  Nannaskolan 21 januari 10.00–13.00 Öppet hus för elever och föräldrar till blivande åk 6 eller 7 Hela skolan
  Nåntunaskolan 7 december 15.00–17.00 Öppet hus för blivande förskoleklassföräldrar Förskoleklassens rum
  Palmbladsskolan (tidigare Årsta högstadium) 19 januari 18.00 Informationsmöte  
  Pluggparadiset 19 januari 16.00–18.00 Öppet hus för föräldrar till blivande förskoleklasselever  Förskoleklassernas lokaler på Pluggparadiset.
  Polacksbackens skola 17 januari 19.00 Öppet hus för föräldrar till blivande förskoleklasselever Dag Hammarskjölds väg 62
  Ramsta skola 11 januari 18.30–19.30 Informationsmöte för föräldrar till blivande förskoleklasselever  Skolans matsal
  Raoul Wallenbergskolan   Ingen information ännu   
  Skuttunge skola 11 januari 18.30 Informationsmöte för föräldrar till blivande förskoleklasselever Björklinge skola, matsalen
  Skyttorp skola 17 januari 16.30–18.00  Öppet hus för föräldrar till blivande förskoleklasselever Förskoleklassens klassrum
  Stordammens skola 10 och 12 januari 18.00–19.15 Öppet hus för föräldrar till elever i blivande förskoleklass Klassrum och matsalar, Västgötaresan 131
  Storvretaskolan 24 januari 18.00–19.00 Öppet hus och informationsmöte för föräldrar till elever i blivande förskoleklass  Storvretaskolans matsal
  Sunnerstaskolan 12 januari 18.30 Öppet hus och informationsmöte för föräldrar till elever i blivande förskoleklass  Sunnerstaskolans matsal, A-huset
  Sverkerskolan 10 januari 18.30 Informationsmöte för föräldrar till nya elever Hildur Ottelinsgatan 6
  Tiundaskolan 18 januari 
  18.30–19.30


  19.30–20.30

  Informationsmöte för nya elever och föräldrar i blivande årskurs 4
  Informationsmöte för nya elever och föräldrar i blivande årskurs 6-7
  Fyrisskolans aula
  Treklangens skola 17 januari 18.00 Informationsmöte för föräldrar till elever i blivande förskoleklass  Mediateket
  Tunabergsskolan och Tunabergs särskola 16 januari 18.00–20.00 Öppet hus för elever och föräldrar i blivande årskurs 6 Tunabergsskolan
  Uppsala enskilda skola 6 december och 12 januari 18.30–19.30  Informationsmöte för föräldrar till elever i blivande förskoleklass Skolans lokal, Dag Hammarskjölds väg 34 B
  Uppsala musikklasser 14 januari 10.00–13.00 Öppet hus  
  Uppsala Waldorfskola

  11 januari 15.15

  19 januari 18.00

  19 januari
  16.00–19.00

  Informationsmöte för föräldrar till elever F–9

  Informationsmöte för föräldrar till elever i blivande förskoleklass

  Öppet hus

  Skolan

  Torpet, förskoleklassens hus

  Hela skolan

  Uppsävjaskolan 11 januari 15.00–17.00 Öppet hus för föräldrar till elever i blivande förskoleklass Förskoleklassernas lokaler
  Vaksalaskolan 17 januari 18.00–20.00
  18.00


  18.45

  Öppet hus
  Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar
  Informationsmöte för blivande årskurs 6, språkval och blivande årskurs 7

  Hela skolan
  Skolans matsal


  Skolans matsal
  Valsätraskolan 18 januari 18.30 Informationsmöte för föräldrar till elever i blivande förskoleklass  Skolans matsal
  Vattholma skola 16 januari 16.30–18.00  Öppet hus för föräldrar till blivande förskoleklasselever Skolman
  von Bahrs skola 24 januari 18.00–19.30 Informationsmöte för föräldrar till elever i blivande förskoleklass  Gamla Bellmansskolans matsal
  Västra Stenhagenskolan

  11 januari 18.00–20.00


  26 januari 18.00–19.30

  Öppet hus och informationsmöte för blivande förskoleklass och blivande årskurs 7
  Informationsmöte för blivande årskurs 7
  Västra Stenhagenskolan
  Vänge skola 17 januari 18.30–20.00 Informationsmöte för föräldrar till elever i blivande förskoleklass Vänge skola, lärarrum/klassrum
  Växthuset 19 januari 18.00–19.00  Informationsmöte för föräldrar till elever i blivande förskoleklass  Växthusets förskoleklass, Eksätravägen 2
  Åkerlänna skola   Ingen information ännu   
  Årsta högstadium 
  (Palmbladsskolan)
  19 januari 18.00 Informationsmöte  
  Årsta–Ångelstaskolan 10 januari 19.00 Informationsmöte för föräldrar till blivande förskoleklasselever Årstaskolans matsal
  Ärentunaskolan 18 januari 18.00–20.00 Informationsmöte för elever och föräldrar i blivande årskurs 6 Samling vid stora entrén
  Östra Stenhagenskolan 12 januari
  18.00–19.00

  24 januari 17.30–19.30
  Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar
  Öppet hus 
  Skolans musiksal


  Östra Stenhagenskolan

  Fäll ihop
 11. Kontakt


  Kontakta antagningsenheten

  Vänd dig till antagningsenheten om du har frågor kring skolvalet.

  11–31 januari kan du få hjälp med din skolansökan på kommuninformation, Stationsgatan 12. Ta med giltig id-handling.
  Öppettider
  måndagar 9.00–19.00
  onsdagar och fredagar 9.00–17.00

  Do you need help to choose a compulsory school for the autumn term of 2017? Between 11–31 January, you can visit us at the municipality's
  information office ("kommuninformation"), Stationsgatan 12. Bring a valid ID document.
  Opening hours
  Mondays 9.00 am–7.00 pm
  Wednesday and Fridays 9.00 am–5.00 pm

  Telefon: 018-727 04 00. Telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30
  Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, antagningsenheten, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop