Skolval

 1. Syskonförtur kommer inte att gälla i skolvalet 2019


  Mot bakgrund av att Högsta förvaltningsdomstolen inte meddelade prövningstillstånd i de två mål om syskonförtur som Uppsala kommun överklagat dit behöver kommunen se över regelverket gällande antagning till förskoleklass och grundskola. Till dess en sådan översyn gjorts innebär det att urvalsgrunden syskonförtur inte kan tillämpas i årets skolval.

  Besked om era barns placeringar kommer som planerat under perioden 1–12 mars i eBarnUngdom. Omvalsperioden är 15–25 mars och ansökningar görs i eBarnUngdom. Vi beklagar att vi måste förändra tillämpningen av reglerna på detta sätt mitt under en skolvalsperiod. 

  Fäll ihop
 2. Att söka skola i skolvalet


  Skolval 2019 har stängt.
  Under perioden 1–12 mars 2019 får du som har sökt skola för ditt barn besked om placering i eBarnUngdom. Logga in för att se beskedet under Mina ärenden.
  Placeringsbeskedet skickas också med e-post eller post.

  Du ska göra ett skolval om du har ett barn som

  • ska börja förskoleklass.
  • går sista årskursen i sin nuvarande skola: trean, femman eller sexan.

  Du ska göra ett skolval i eBarnUngdom även om ditt barn redan står i kö till en fristående skola inför nästa läsår.

  Från och med hösten 2018 är det skolplikt för barn som fyllt eller fyller sex år.

  10 januari får du som vårdnadshavare ett brev med information och instruktioner om hur du ska göra.

  Ditt barn kan även vara med i skolvalet om barnet inför nästa läsår

  • vill byta skola, även om barnet står i kö till en fristående skola.
  • kommer att flytta till Uppsala kommun.

  Se en film om hur skolvalet går till

  För att översätta texten i filmen välj Inställningar i filmens meny. Klicka på ordet Svenska, därefter på Översätt automatiskt, välj önskat språk. 

   

  Se filmen med engelskt tal och textremsa på Youtube

  Hitta och jämför skolor

  I tjänsten Hitta och jämför kan du se alla skolor i en lista, hitta kontaktuppgifter, se vem som driver skolorna och jämföra resultat från bland annat skolenkäter. Här finns också länk till en skolvalskarta där du genom att klicka i kartan får fram namn på grundskolor som finns inom två kilometers radie.
  Se alla skolor på hittaochjamfor.se 

  Sök skola, gör tre val

  När du vet vilka skolor du och ditt barn är intresserade av ska du ansöka om plats i eBarnUngdom.

  1. Du ska välja och rangordna tre skolor.  
   Genom att göra ett aktivt val har du möjlighet att påverka vilken skola ditt barn placeras på. Förra året fick 95 % av de som gjort ett aktivt val något av sina tre alternativ. Om ditt barn inte kan få plats på valt alternativ deltar ditt barn i urvalet för övriga kommunala skolor utifrån relativ närhet. I första hand sker placeringen på kommunal skola inom skolskjutsområdet, i andra hand på närliggande kommunal skola utanför skolskjutsområdet. 
  2. Den andra vårdnadshavaren måste bekräfta valet innan skolvalsperioden gått ut för att det ska gälla.
  3. Uppdatera e-post och mobilnummer i eBarnUngdom, uppgifterna är obligatoriska.
  4. Vill du öka dina chanser för ditt barn att få plats på samma skola som ett syskon måste du göra ett aktivt val. Placering sker inte automatiskt på samma skola som syskon utan efter närhet och skolskjutsområden.

  Tänk på att:

  • Om du saknar svenskt personnummer ska du ansöka om ett tillfälligt personnummer innan du gör din ansökan.
  • Om du eller ditt barn har skyddad identitet gör du ingen ansökan här utan kontaktar antagning grundskola via telefon eller e-post.
  • Om någon annan än vårdnadshavare ska göra ansökan, till exempel familjehem, kontakta i stället antagning grundskola via telefon eller e-post.

  Se instruktionsfilm om hur du genomför skolval i eBarnUngdom

  Fäll ihop
 3. Ansöka om skolbyte


  För att en ansökan om skolbyte ska vara giltig måste båda vårdnadshavarna logga in i eBarnUngdom och godkänna den.

  Ansöker du om byte av skola för ditt barn får du ett erbjudande om placering som måste besvaras innan placeringen är klar. Under skolval och omval som sker varje år under perioden januari-mars gäller andra regler för placering, se under Omval nedan. 

  Fäll ihop
 4. Du som flyttar till eller inom Uppsala


  Om du och ditt barn flyttar till eller inom Uppsala och du vill att ditt barn ska gå i en skola i Uppsala kommun måste du kunna styrka ditt skolval med ett köpekontrakt eller hyreskontrakt. Datum för inflytt ska finnas med i kontraktet. Skicka kopia på kontraktet med ditt barns namn till antagning grundskola.

  Sök skolplats i god tid, gärna 2 månader innan skolstart. 

  Enligt folkbokföringslagen ska du vara folkbokförd där du är bosatt, det vill säga där du regelbundet har din dygnsvila. Uppstår det misstanke om att du är felaktigt folkbokförd anmäls det till Skatteverket för utredning. Om Skatteverket finner att du är felregistrerad kan du dömas för folkbokföringsbrott med böter eller fängelse i upp till 6 månader eller 2 år beroende på hur grovt brottet räknas. Lagen trädde i kraft 1 juli 2018.

  Läs om folkbokföringslagen

  Fäll ihop
 5. Du som bor i annan kommun


  Om du bor i en annan kommun och söker skola i Uppsala kommun måste din ansökan först godkännas av din hemkommun. Kontakta antagning grundskola för en sådan blankett. Din ansökan behandlas sist, efter ansökningar från boende i Uppsala kommun. Besked om eventuell placering kommer i slutet av april eller maj.

  På grund av att Uppsala kommun växer snabbt är möjligheten att ta emot elever som bor i andra kommuner begränsad och det sker bara i undantagsfall.

  Fäll ihop
 6. Börja skolan ett år tidigare eller ett år senare


  Normalt börjar barn i årskurs ett det år de fyller sju år. Du kan ansöka om att ditt barn i stället ska börja vid sex eller åtta års ålder.

  Läs om att börja skolan ett år tidigare eller ett år senare.

  Fäll ihop
 7. Resa till och från skola


  I Uppsala kommun finns två former av resor för elever som bor på ett visst avstånd från sin skola. Den ena formen är något som Uppsala kommun tagit initiativ till och ger eleverna, en elevresa. Den andra regleras av skollagen och är en skolskjuts.

  Villkoren för att få elevresa respektive skolskjuts skiljer sig åt. Om resor är en viktig fråga för dig när du väljer skola för ditt barn bör du sätta dig in i reglerna för att bättre kunna bedöma vad valet av skola innebär. Det kan till exempel handla om avstånd till skolor, bostadens närhet till ordinarie busslinjer eller en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, 

  Läs om att resa till och från skolan.

  Läs om vad ett skolskjutsområde är och se skolskjutskarta.

  Fäll ihop
 8. Antagningsprinciper


  Kommunens utgångspunkt är att så många som möjligt ska få plats på den skola de har valt för sitt barn.

  Läs om Uppsala kommuns antagningsprinciper för förskoleklass och grundskola

  Fäll ihop
 9. Besked om placering


  Under perioden 1–12 mars 2019 får du som har sökt skola för ditt barn besked om placering i eBarnUngdom. Logga in för att se beskedet under "Mina ärenden".

  Placeringsbeskedet skickas också med e-post eller post.

  Fäll ihop
 10. Sök fritidshem eller fritidsklubb


  Om du har behov av barnomsorg för ditt barn på grund av att du arbetar eller studerar söker du plats på fritidshem. Sök när du fått besked om vilken skola ditt barn fått plats på, i god tid så att placeringen är klar till skolstarten.

  Alla barn i årskurs 4-6 har rätt att söka plats i fritidsklubb.

  Sök plats på fritidshem eller fritidsklubb.

  Fäll ihop
 11. Omval


  Efter skolvalet finns möjlighet att göra ett omval om du vill byta skolplacering. Omvalsperioden för 2019 som pågått 15-25 mars är nu avslutad. Besked om placeringar kommer i eBarnUngdom under april. Skolval 2019 avslutas 30 april.  

  Kommunala grundskolor förskoleklass och årskurs 4, 6 och 7 har färgkodats för att visa antal tillgängliga platser inför omvalet. Färgkodningen visar antal platser 14 mars 2019, däremot inte söktryck, och kommer inte att uppdateras under omvalsperioden. 

  Se färgkodningarna här (PDF, 182 KB)

  Logga in i e-tjänsten eBarnUngdom och ansök om byte utifrån den placering du fått. Vid ett byte behöver du inte välja tre skolor. Båda vårdnadshavarna måste logga in och godkänna ansökan om byte för att den ska vara giltig.

  Om du söker ett skolbyte och ditt barn får någon av de sökta skolorna gör vi en direktplacering. Det innebär att vi inte skickar ut något erbjudande du ska besvara. Du får i stället ett beslut direkt om ny skolplacering och ditt barn mister sin nuvarande skolplats inför nästa läsår.

  Besked om placering efter omvalet får du i eBarnUngdom under april månad. Sista april är årets skolval över. 

  Vi hanterar bytesansökningar utifrån antagningsprincip om relativ närhet. 

  Ansök om att byta skola i eBarnUngdom.

  Fäll ihop
 12. Överklaga skolplacering


  Placeringen bygger på kommunens regler som är beslutade av utbildningsnämnden. Om du får ett avslag på en ansökan om skolplacering eller inte får den plats du önskat och vill överklaga det ska du följa den besvärshänvisning som står i ditt beslut.

  Fäll ihop
 13. Kontakt


  Kontakta antagning för grundskola

  Vänd dig till antagning grundskola om du har frågor om att söka skola.

  Få hjälp med din ansökan på kommuninformationen måndagar, onsdagar, fredagar 9.00–17.00. Plats: Stationsgatan 12. Lunchstängt 13.00–13.30. 

  Telefon: 0771-72 70 01, menyval 2, telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30
  Postadress: Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen, antagning grundskola, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop