Resa till och från skolan – grundskola

 1. I korthet


  I vissa fall har du rätt till skolskjuts eller elevresa mellan hemmet och skolan. Skolskjuts kan ske med skolbuss, ordinarie linjetrafik eller taxi. Elevresa sker alltid med ordinarie linjetrafik.

  Fäll ihop
 2. Rätt till skolskjuts


  Skollagen styr vem som har rätt att få skolskjuts.

  Om du är folkbokförd i Uppsala kommun och går i en kommunal grundskola i ditt skolskjutsområde, kan du ha rätt till skolskjuts om du

  • går i förskoleklass eller årskurs 1–3 och har minst två kilometer till skolan
  • går i årskurs 4–9 och har minst fyra kilometer till skolan.

  Rätten till skolskjuts beror också på andra omständigheter, som till exempel trafiksäkerheten längs din skolväg. Beslut om skolskjuts fattas efter individuell prövning inför varje nytt läsår.

  Du kan inte få skolskjuts för att resa till och från fritids.

  Om du bor i en annan kommun, men går i skolan i Uppsala, ska du ansöka om skolskjuts i din hemkommun.

  Läs reglerna för skolskjuts och elevresor i sin helhet i skolskjutsreglementet.

  Särskilda skäl

  Om du har särskilda skäl kan du ansöka om skolskjuts. Exempel på särskilda skäl är exempelvis om du har

  • en funktionsnedsättning
  • en särskilt svår trafiksituation längs din skolväg.

  Skolskjuts kan ske med linjetrafik, taxi eller specialfordon. Skolskjuts med taxi likställs med skolskjuts med buss. Därför samplaneras alla taxiresor. Det innebär att du som har beviljats skolskjuts med taxi kommer att samåka med andra elever.

  Skoltransporter med taxi hanteras av Trafikcentralen. De har en handläggningstid på sju arbetsdagar. Kontaktuppgifter till Trafikcentralen hittar du på utförare.uppsala.se.

  Du kan inte få skolskjuts med taxi för resor till och från fritids före eller efter skoldagens slut. Vårdnadshavare till barn som är på fritids efter skoldagen är ansvarig för transporten hem.

  Du kan som mest ansöka om skolskjuts för ett läsår i taget.
  Ansök om skolskjuts. (PDF, 2 MB)

  Om du har en funktionsnedsättning ska du bifoga ett utlåtande till din ansökan.
  Blankett för utlåtande. (PDF, 560 KB)

  Fäll ihop
 3. Rätt till elevresa – om du valt en fristående skola eller en skola som ligger längre bort


  Om du inte har rätt till skolskjuts, till exempel om du valt en fristående skola eller en kommunal grundskola utanför ditt skolskjutsområde, kan du få ett skolkort för resa med ordinarie linjetrafik. Det kallas elevresa och gäller om du

  • går i förskoleklass eller årskurs 1–3 och har minst två kilometer till skolan
  • går i årskurs 4–9 och har minst fyra kilometer till skolan.

  Elevresor styrs till skillnad mot skolskjuts inte av skollagen. Vid elevresor är det vårdnadshavare som är ansvarig för resan, inte kommunen.

  Avståndet styr om du har rätt till skolkort för elevresa

  Vid avståndsmätningar för elevresor tar vi ingen hänsyn till trafikförhållanden eller andra faktorer som kan ge rätt till skolskjuts. Du har bara rätt till skolkort för elevresa om du uppfyller avståndskravet.

  Fäll ihop
 4. Skolkort


  Om du uppfyller avståndskravet behöver du inte ansöka om skolskjuts eller elevresa. Du får ett skolkort med posten innan skolan startar. Skolkortet gäller för resor till och från skolan under skoldagar. 

  Läs mer om hur skolkortet fungerar på ul.se.

  Tappat eller skadat kort

  Om du tappar bort eller skadar ditt skolkort ska du anmäla det på ul.se. Du får ett nytt skolkort inom sju vardagar. Innan du fått ditt nya kort får du betala dina resor själv.

  Anmäl borttappat eller trasigt skolkort till ul.se.

  Om du flyttar eller byter skola

  Om flytten eller bytet gör att du inte längre uppfyller avståndskravet, spärrar vi ditt skolkort och informerar dig om det.

  Om du efter flytt eller byte av skola uppfyller avståndskravet får du ett skolkort hemskickat. Innan du får ditt skolkort behöver du betala dina resor själv. 

  Sena eller inställda bussturer

  Under vintern kan bussarna vara sena på grund av oväder eller dåligt väglag. I värsta fall ställs bussresan in. Du kan få aktuell information genom att ringa UL:s kundtjänst.

  UL:s webbplats: www.ul.se

  UL:s kundtjänst: 077-114 14 14

  Fäll ihop
 5. Tidtabeller


  På ul.se hittar du busslinjer, tidtabeller och hållplatser för skolbussarna till alla kommunala grundskolor i Uppsala län. 

  Läs tidtabellerna för skolbussar till kommunala grundskolor på ul.se

  Fäll ihop
 6. Om du har synpunkter på en skollinje


  Uppsalas skollinjer hanteras av UL på uppdrag av Uppsala kommun. Om du har synpunkter eller vill registrera ett ärende om en skollinje ska du kontakta UL via deras webbplats.

  Lämna synpunkter om UL på ul.se.

  Fäll ihop
 7. Om du bor på två adresser – växelvis boende


  Växelvis boende innebär att ditt barn bor på två adresser. De båda adresserna ska vara vårdnadshavarnas folkbokföringsadresser, och barnet ska vara folkbokfört på en av dem.
  När du ansöker om skolskjuts vid växelvis boende ska du tala om hur barnet bor. Normalt innebär växelvis boende att barnet bor halva tiden vardera i ett regelbundet mönster hos föräldrar som har gemensam vårdnad.

  Du kan som mest ansöka om skolskjuts eller elevresa för ett läsår i taget. Du måste uppfylla kraven för skolskjuts eller elevresa för att ansöka.

  Ansök om skolskjuts eller elevresa. (PDF, 2 MB)

  Om du bor på korttidsboende, familjehem eller hos stöd-/kontaktfamilj

  Ditt barn kan få skolskjuts eller elevresa om barnet bor på korttidshem, familjehem eller hos stöd- eller kontaktfamilj i Uppsala kommun. Detta gäller om villkoren för skolskjuts eller elevresa i övrigt är uppfyllda. Se avsnitten Rätt till skolskjuts och Rätt till elevresa.

  När du skickar in din ansökan måste du skicka med

  • ett underlag som styrker beslutet om boende
  • vilka tidsperioder och datum som ditt barn bor på boendet
  • kontaktuppgifter till boendet.

  Observera att detta endast gäller mellan skolan och boendet, i anslutning till skoldagens början och slut.

  Antagningsenheten beslutar om skolskjuts inom två veckor från att ansökan har kommit in, förutsatt att ansökan är komplett. Om din ansökan berör skolskjuts med taxi tillkommer extra handläggningstid hos Trafikcentralen. 

  Ansök om skolskjuts eller elevresa. (PDF, 2 MB)

  Fäll ihop
 8. Avståndsmätning och skolskjutsområden


  Skolskjutsområden

  Skollinjerna är planerade utifrån skolskjutsområden. Du kan se om du bor inom din skolas skolskjutsområde i kommunens kartsystem. Sök på en adress för att zooma i kartan och se inom vilket skolområde adressen ligger. De röda och blå symbolerna visar vilka grundskolor som finns inom skolskjutsområdet. Om du bara vill se skolskjutsområdet för en viss årskurs klickar du på ikonen Lager och markerar vilka årskurser du vill se på kartan.

  Se skolskjutsområden på en karta.

  Hur vi mäter avstånd

  Avståndet mellan hemmet och skolan mäts i kommunens skolskjutssystem. Avståndet som mäts är den kortast farbara vägen mellan folkbokföringsadress och skolans huvudingång. Vi tar inte hänsyn till att undervisning ibland kan ske i lokaler på annan adress.

  Om du har rätt till skolskjuts mäts avståndet mellan ditt hem och din skola med hänsyn till trafikförhållandena utifrån din ålder.

  Om du inte har rätt till skolskjuts, men utifrån avstånd har rätt till elevresa, mäter vi endast avståndet till skolan, utan hänsyn till trafikförhållanden.

  Kartunderlaget för vägarna hämtas från nationella vägdatabasen (NVDB) och kommunens egna kartor. Om du gör en egen mätning i exempelvis Eniro eller Google kan du få andra avstånd än kommunen. Det är det beräknade avståndet i kommunens skolskjutssystem som gäller. Det justeras inte utifrån vårdnadshavares egna mätningar. Beräkningen görs på samma sätt för alla elever vilket säkerställer att alla behandlas lika.

  Fäll ihop
 9. Överklaga beslut


  Om du ansökt om skolskjuts eller elevresa och inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Med beslutet som skickas till dig med post finns en beskrivning om hur du överklagar.

  Fäll ihop
 10. Kontakt


  Kontakta antagningsenheten – skolskjuts

  Telefon: 0771-72 70 01 måndag–torsdag 9.30-11.30
  Fäll ihop