Konsultativt stöd

Konsultativt stöd är ett resursteam med tjänster som vänder sig till personal på fristående och kommunala skolor. Tjänsterna riktar sig till barn och elever 0-19 år som är i behov av särskilt stöd.

Resursteamets tjänster

Konsultativt stöd inom utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun är ett resursteam som finns till för dig som arbetar med barn och elever 0-19 år i behov av särskilt stöd. Stödet ges till medarbetare i både kommunala och fristående verksamheter, i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

I det övergripande uppdraget ingår att arbeta förebyggande, främjande samt stöttande vid extraordinära behov i verksamheten. Tjänsterna kompletterar de lokala elevhälsoteam som finns ute på skolorna.

Teamet har spetskompetenser

Resursteamet består av kompletterande spetskompetenser som arbetar proaktivt med utbildning och handledning till medarbetare ute på skolorna. Inom teamet finns specialpedagoger, koordinatorer för ökad skolnärvaro för hemmasittare, logopeder, psykologer, IKT-pedagoger, hörselpedagoger, synpedagog, språk- och kulturpedagoger, gymnasiesamordnare, studie- och yrkesvägledare för det kommunala aktivitetsansvaret, samordnare för särskild begåvning samt skolgångssamordnare för samhällsplacerade barn, Skolsam.

Inom teamet finns medarbetare som har spetskompetenser kring bland annat dyslexi och selektiv mutism samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF som adhd/damp, tourettes syndrom, aspergers syndrom och autismspektrumtillstånd.

Arbetet sker tillsammans med förskolor och skolor och präglas av ett tvärprofessionellt synsätt där våra olika spetskompetenser samverkar för våra barn och elevers bästa.

Konsultativt stöds webbplats