Rättigheter och regler inom förskoleverksamhet

 1. Olika typer av förskoleverksamhet


  Förskola

  Förskolan är en pedagogisk gruppverksamhet för barn från ett år fram till skolstarten. Den nationella läroplanen fastställer vad utbildningen ska innehålla och Skollagen är ramverket för hur utbildningen drivs.

  I Uppsala kommun finns både kommunala och fristående förskolor.
  Se alla förskolor på hittaochjamfor.se

  Familjedaghem (dagmamma)

  Familjedaghem innebär att en dagbarnvårdare tar hand om ett antal barn i sitt hem. Barngruppen består av barn i olika åldrar. Det är vanligt att flera dagbarnvårdare träffas regelbundet för att barnen ska få leka i större grupper.
  Se alla familjedaghem på hittaochjamfor.se

  Flerfamiljssystem

  Flerfamiljssystem är förskoleverksamhet i hemmiljö, där barngruppen vistas i de olika barnens hem enligt ett schema. Föräldrarna ställer sitt hem till förfogande och köper in och förbereder mat.

  Nattförskola

  Ditt barn kan ha rätt till nattförskola (nattis) om du arbetar kvällar och nätter. Det är antagning förskola som i så fall fattar beslut om till exempel nattförskola.

  Fäll ihop
 2. Rätt till plats


  Barn som har fyllt ett år har rätt till plats på förskola eller i familjedaghem. Det gäller alla barn som har föräldrar som arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldralediga för ett syskon till barnet.

  Hur mycket tid barnet har rätt till varierar. Läs mer om omsorgstid.

  Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling och har rätt till förskoleverksamhet oberoende av föräldrarnas sysselsättning. Det gäller också barn som har eget behov av omsorg. Om barnet har eget behov av omsorg ska du kontakta antagning förskola för att göra en särskild ansökan, i annat fall kan du ange behov av särskilt stöd när du söker förskoleplats.

  Allmän förskola

  Alla barn har rätt till avgiftsfri allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Läs mer om allmän förskola.

  Fäll ihop
 3. Omsorgstid


  Om du arbetar eller studerar

  Barnet har rätt att vara på förskolan eller familjedaghemmet så lång tid som du arbetar eller studerar plus restid. Rätten till plats gäller normalt från morgon till kväll, 6.30–18.30.

  Om du arbetar kvällar, nätter eller helger och saknar barnomsorg under den tiden, är det din sysselsättningsgrad som avgör hur lång tid ditt barn får vara på förskolan eller familjedaghemmet.

  Kommunen kan begära att du lämnar intyg på dina arbets- eller studietider.

  Nattförskola – nattis 

  Vid behov kan ditt barn få omsorg på kvällar, nätter och helger. Det är Antagning förskola som i så fall fattar beslut om till exempel nattförskola.

  Om du är arbetssökande

  Om någon av vårdnadshavarna är aktivt arbetssökande har barnet rätt att vara på förskolan eller familjedaghemmet upp till 20 timmar per vecka. 

  Om du arbetar enstaka dagar kan ditt barn vara på förskolan den tid du behöver för arbete och resor under dessa dagar.

  Om ditt barn redan går på förskola eller familjedaghem när du blir arbetslös gäller den begränsade vistelsetiden från och med en månad efter att du blivit arbetslös.

  Om du är föräldraledig

  Om någon av vårdnadshavarna är föräldraledig för ett syskon till barnet, har barnet rätt att vara på förskolan eller familjedaghemmet upp till 20 timmar per vecka. 

  Om ditt barn redan går på förskola eller familjedaghem gäller den begränsade vistelsetiden från och med en månad efter syskonets födelse.

  Om du som mamma tar ledigt i samband med din graviditet har ditt barn rätt att behålla sin aktuella vistelsetid en månad före beräknat födelsedatum.

  Om ditt barn behöver mer tid 

  Om ditt barn har eget behov av mer tid än vad han eller hon har rätt till kan du söka utökad tid. Det är myndighetsenheten på utbildningsförvaltningen som utreder och beslutar om rätt till utökad tid utifrån särskilda skäl.

  Anmäl ändrad omsorgstid (vistelsetid)

  Anmäl ändrad omsorgstid

  Kom ihåg att ändra ditt barns omsorgstid i så god tid som möjligt.

  Fäll ihop
 4. Turordningsregler


  När det är kö till platser på en förskola eller ett familjedaghem gäller kommunens prioriteringsordning. Reglerna gäller både när du för första gången söker plats till ditt barn och när du vill byta plats. 

  Turordningsregler

  1. Barn som behöver omsorg under kvällar och helger. Det gäller om aktuell förskola har öppet dessa tider.
  2. Barn med fysiskt funktionshinder som kräver speciell lokalanpassning.
  3. Syskon till barn som redan går på samma förskola. Med syskon menas alla barn i samma hushåll.
  4. Ålder: äldre barn går före yngre.

  Förskolan har rätt att påverka ålder och kön av barn som tas emot utifrån att barngruppen ska ha en lämplig sammansättning.

  Fäll ihop
 5. Erbjudande om plats


  När det finns en ledig plats får ni vårdnadshavare ett erbjudande med e-post eller post. Om det inte finns plats på önskad förskola får barnet plats på en annan förskola, så nära hemmet som möjligt. 

  Båda vårdnadshavarna måste svara på erbjudandet inom sju dagar. Om ni inte svarar inom sju dagar räknar vi med att ni tackat nej till platsen och tar bort er ur kön. Detsamma gäller om ni tackar nej till erbjuden plats.

  Fäll ihop
 6. Öppettider och stängda dagar


  Öppettider

  Förskolor med 60 barn eller fler ska ha öppet vardagar mellan 6.30 och 18.30 om föräldrar har behov av det.

  Förskolor och familjedaghem med 59 barn eller färre ska ha öppet tio timmar per dag om föräldrar har behov av det. Om behovet inte finns kan förskolan eller familjedaghemmet välja att ha kortare öppettider. Enheten kan också själv välja att ha öppet mer än tio timmar per dag.

  Kontaktuppgifter till alla förskolor och familjedaghem finns på hittaochjamfor.se

  Stängt för planering och under lov

  En förskola eller ett familjedaghem har rätt att stänga fyra dagar per läsår för planering och fortbildning. Under sommaren har en del enheter stängt några veckor. Om föräldrar har behov av omsorg då måste förskolan eller familjedaghemmet ordna det. Ofta sker det genom samarbete med en annan förskola eller ett annat familjedaghem. 

  Fäll ihop
 7. Allmän förskola


  Alla barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Allmän förskola är avgiftsfri. Barnet får gå 3 timmar per dag och som mest 525 timmar under ett år.

  De flesta förskolor i kommunen erbjuder allmän förskola. Verksamheten följer grundskolans terminer och barnet är ledigt på skolans utbildnings- och lovdagar. Lunch ingår inte.

  Anmäl ditt barn till allmän förskola i eBarnUngdom

  Blankett för anmälan till allmän förskola (PDF, 51 KB)

  Om ditt barn redan har plats på en förskola eller ett familjedaghem får du betala 25 procent lägre avgift under perioden september till maj eftersom ditt barn då har rätt till allmän förskola. 
  Beräkna avgift för förskola och familjedaghem.

  Fäll ihop
 8. Finskspråkig förskola


  Uppsala kommun är förvaltningsområde för finska. Det betyder bland annat att kommunen ska erbjuda plats på en finskspråkig avdelning inom förskola om du som är finskspråkig vill ha det. 

  Om du vill att ditt barn ska gå i finskspråkig förskola ska du välja Hällby förskola när du ansöker om förskoleplats. Information om förskola på finska.

  Fäll ihop
 9. Kompletterande barnomsorg


  Familjenätverk

  Familjenätverk ger familjer möjlighet att vara hemma med sina barn och samtidigt ta hand om andras barn. 

  Familjenätverket erbjuder omsorg i hemmiljö för barn från ett års ålder till och med juli månad det år barnet fyller fem år. Familjerna väljer aktivt vem de ska samarbeta med och kommer överens om vistelsen i familjenätverket. 

  För att ditt barn ska få plats i ett familjenätverk måste ni föräldrar arbeta eller studera minst på halvtid.

  Föräldrarna till barn i familjenätverk ska vara medlemmar i en ekonomisk förening. Den ekonomiska föreningen anställer den förälder som tar hand om barnen. 

  Avgiften för familjenätverk är densamma som för förskola och familjedaghem.

  Fäll ihop
 10. Inkomstanmälan och avgiftskontroll


  Inkomstanmälan

  Du ska anmäla din inkomst till kommunen när

  • du tackar ja till plats i förskoleverksamhet eller på fritidshem
  • kommunen begär det
  • din inkomst förändras 
  • hushållet sammansättning förändras, till exempel om ni flyttar ihop eller isär.

  Du behöver inte lämna någon inkomstanmälan om det gäller placering i fritidsklubb eller i allmän förskola.
  Anmäl din inkomst i eBarnUngdom

  Anmäl din inkomst via blankett (PDF, 156 KB)

  Avgiftsgrundande inkomst

  Den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt.

  Som avgiftsgrundande inkomst räknas

  • lön och andra ersättningar i anslutning till din anställning, till exempel ob-tillägg, semesterersättning, bilförmån och bonus
  • inkomst av näringsverksamhet för egen företagare
  • familjehemsersättning
  • ålderspension, änkepension eller omställningspension
  • livränta
  • föräldrapenning
  • vårdbidrag
  • aktivitetsersättning
  • sjukersättning
  • sjukpenning
  • arbetslöshetsersättning
  • aktivitetsstöd
  • utbildningsbidrag.

  Vissa inkomster och bidrag är inte avgiftsgrundande, till exempel

  • studiemedel från CSN
  • stipendier
  • bostadsbidrag
  • barnbidrag
  • försörjningsstöd.

  Avgiftskontroll

  Kommunen jämför i efterhand din lämnade inkomstuppgift med din inkomstdeklaration. Det gör vi med två års fördröjning.

  Om kontrollen visar att du betalat fel barnomsorgsavgift justerar vi den. Har du betalt för låg avgift får du en faktura. Har du istället betalat för mycket får du pengarna utbetalda. 

  Läs om kontroll av barnomsorgsavgift.

  Fäll ihop
 11. Kontakt


  Kontakta antagning för förskola och fritids

  Du kan träffa handläggare från antagningsenheten på kommuninformation på måndagar, onsdagar och fredagar 9.00–17.00. Där kan du få svar på frågor om bland annat förskola, fritidshem/fritidsklubb och grundskola/skolval. Du kan också få hjälp i eBarnUngdom.

  Telefon: 0771-727 001 Telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30
  Fäll ihop