Antagningsregler, rättigheter och regler i förskola och pedagogisk omsorg

 1. I korthet


  Barn som har fyllt ett år har rätt till plats på förskola eller i annan pedagogisk omsorg, till exempel familjedaghem. Rätten gäller alla barn som har föräldrar som arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldralediga för ett syskon till barnet.

  Kommunens utgångspunkt är att alla barn ska få plats på en förskola som ligger så nära hemmet som möjligt. 

  Förskolan är en egen skolform för barn från ett år fram till förskoleklass. Den nationella läroplanen fastställer vad utbildningen ska innehålla och Skollagen är ramverket för hur utbildningen bedrivs. Förskollärare leder undervisningen och det kan också finnas annan personal på förskolan för att främja barnens utveckling och lärande.

  I Uppsala kommun finns både kommunala och fristående förskolor.

  Hitta och jämför förskolor i Uppsala kommun.

   

  Familjedaghem innebär att en dagbarnvårdare tar hand om ett antal barn i sitt hem. Barngruppen består av barn i olika åldrar. Det är vanligt att flera dagbarnvårdare träffas regelbundet för att barnen ska få leka i större grupper. Det gör att dagbarnvårdarna känner barngrupperna väl och kan vikariera för varandra vid behov.

  Du kan söka förskoleplats när barnet är en månad gammalt. Kom ihåg att ansöka om en plats senast fyra månader innan barnet ska börja, det vill säga placeringsmånaden. Det är obligatoriskt att ange tre alternativ. Du kan rangordna upp till nio alternativ. Ju fler alternativ du anger desto större är möjligheten att du får plats på en förskola eller ett familjedaghem som du vill ha.

  Läs mer om att söka eller säga upp en plats i förskola och pedagogisk omsorg.

  Läs reglerna för förskola och pedagogisk omsorg.

  Se film om hur du söker plats på förskola och familjedaghem.

  Watch a movie about how you apply to preschool or family day nursery.

  Fäll ihop
 2. Antagningsregler förskola


  När det är kö till platser på en förskola gäller kommunens prioriteringsordning. Reglerna gäller både när du för första gången söker plats till ditt barn och när du vill byta plats.

  1. Syskon till barn som redan har plats på den aktuella förskolan. Med syskon menas här samtliga barn folkbokförda i samma hushåll oavsett vårdnadshavare.
  2. Barn som har längst relativt avstånd till en annan förskola i närheten, så kallad relativ närhet.
  3. Barn vars vårdnadshavare sökt plats senare än fyra månader innan barnet ska börja på förskolan.
  4. Barn som är folkbokförda i annan kommun.

  Läs antagningsreglerna i sin helhet i reglerna för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

  Om du vill ha information om reglerna för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som gällde fram till 31 juli 2018 kan du kontakta antagningen för förskola.

  Om barnet är folkbokfört och bor i annan kommun måste ett yttrande från hemkommunen hämtas. Yttrande från hemkommun (PDF, 268 KB).

  Relativ närhet

  Om en förskola inte har plats för alla som valt den, gör vi ett urval utifrån relativ närhet. Relativ närhet använder vi för att det ska vara möjligt för alla barn att få plats på en förskola nära hemmet. 

  Det som räknas är skillnaden i avstånd till den valda förskolan jämfört med en alternativ förskola i närheten. 

  Så här räknar vi ut relativ närhet:

  • Vi mäter avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den valda förskolan.
  • Vi jämför avståndet till den valda förskolan med avståndet till den närmaste eller näst närmaste förskolan för att få fram skillnaden i avstånd. Skillnaden är den relativa närheten.

  Därefter jämför vi den relativa närheten för alla som har sökt samma förskola.

  Om två barn valt samma förskola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd till den alternativa förskolan som har rätt till platsen.

  Illustration som visar hur relativ närhet fungerar.Exempel: Sam har 700 meter till den förskola han valt och 850 meter till sin näst närmaste förskola (850-700=150 meter). Mira har 500 meter till förskolan hon valt och 600 meter till sin näst närmaste förskola (600-500=100 meter). I det här fallet blir det Sam som får platsen på den valda förskolan eftersom han skulle få längre till den alternativa förskolan.

  Se fler exempel på hur relativ närhet fungerar. (PDF, 36 KB)

  Så mäter vi avstånd

  För att mäta avstånd till förskolan använder vi oss av datoriserade beräkningar som använder ett adressregister och digitalt vägnät som grund. Beräkningen görs på samma sätt för alla barn vilket säkerställer att alla behandlas lika. Det är det beräknade avståndet som gäller och detta justeras inte utifrån vårdnadshavares egna mätningar. Om du gör en egen mätning i exempelvis Eniro eller Google kan du få andra avstånd än kommunen.

  Se vägnätet för avståndsmätning

  Du kan se vägnätet som kommunen använder för att mäta avstånd på en karta:
  Se vägnätskarta för hur kommunen mäter avstånd till förskola.

  • Du kan behöva zooma in i kartan för att se vägnätet.
  • Använd i-knappen och klicka i kartan för att få upp en pop up-ruta med de förskolor som finns inom en enkilometersradie. 

  Om du flyttar till eller inom Uppsala

  För att kunna beräkna relativ närhet behöver vi utgå från rätt adress när vi mäter. Om du flyttar till eller inom Uppsala ska du skanna in en kopia på köpekontrakt eller hyreskontrakt och skicka med e-post, som bifogad pdf-fil, tillsammans med barnets namn och personnummer, till antagning.forskola@uppsala.se

  Fäll ihop
 3. Antagningsregler familjedaghem


  När det är kö till platser på ett familjedaghem gäller kommunens prioriteringsordning. Reglerna gäller både när du för första gången söker plats till ditt barn och när du vill byta plats.

  1. Syskon till barn som redan har plats på det aktuella familjedaghemmet. Med syskon menas här samtliga barn folkbokförda i samma hushåll oavsett vårdnadshavare.
  2. Barn i en ålder som passar i barngruppen.
  3. Barn vars vårdnadshavare sökt plats senare än fyra månader innan barnet ska börja.
  4. Barn som är folkbokförda i annan kommun.

  Läs antagningsreglerna i sin helhet i reglerna för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

  Fäll ihop
 4. Omsorgstid


  Om du arbetar eller studerar

  Barnet har rätt att vara på förskolan eller familjedaghemmet så lång tid som du arbetar eller studerar plus restid. Rätten till plats gäller normalt från morgon till kväll, 6.30–18.30.

  Om du arbetar kvällar, nätter eller helger

  Om du arbetar kvällar, nätter eller helger och saknar barnomsorg under den tiden, kan ditt barn ha rätt till omsorg utanför ordinarie öppettider. Det är antagningen för förskola som beslutar om ditt barn har rätt till barnomsorg utanför ordinarie öppettid.

  Ringarens förskola har kväll-, natt- och helgomsorg.

  Kommunen kan begära att du lämnar intyg på dina arbets- eller studietider.

  Om du är arbetssökande

  Om någon av vårdnadshavarna är aktivt arbetssökande har barnet rätt att vara på förskolan eller familjedaghemmet upp till 20 timmar per vecka. 

  Om du arbetar enstaka dagar kan ditt barn vara på förskolan den tid du behöver för arbete och resor under dessa dagar.

  Om ditt barn redan går på förskola eller familjedaghem när du blir arbetslös gäller den begränsade vistelsetiden från och med en månad efter att du blivit arbetslös.

  Om du är föräldraledig

  Om någon av vårdnadshavarna är föräldraledig för ett syskon till barnet, har barnet rätt att vara på förskolan eller familjedaghemmet upp till 20 timmar per vecka. 

  Om ditt barn redan går på förskola eller familjedaghem gäller den begränsade vistelsetiden från och med en månad efter syskonets födelse.

  Om du som mamma tar ut ledighet inom en månad innan syskons födelse så får ditt barn behålla sin aktuella vistelsetid. Om du tar ut ledighet tidigare än en månad innan syskons födelse så gäller vanliga regler för omsorgstid. Då har ditt barn rätt att vara på förskolan eller familjedaghemmet upp till 20 timmar per vecka.

  Anmäl ändrad omsorgstid (vistelsetid)

  Anmäl ändrad omsorgstid i eBarnUngdom.

  Kom ihåg att ändra ditt barns omsorgstid i så god tid som möjligt.

  Fäll ihop
 5. Erbjudande om plats


  När det finns en ledig plats får du som vårdnadshavare ett erbjudande med e-post eller post. Om det inte finns plats på önskad förskola eller önskat familjedaghem får barnet plats på en annan förskola eller annat familjedaghem, så nära hemmet som möjligt. 

  Båda vårdnadshavarna måste svara på erbjudandet inom åtta dagar. Oavsett om du tackar ja eller nej till platsen du erbjudits kan du stå kvar i kön till förskolor eller familjedaghem som du hellre vill ha. Om du inte svarar inom åtta dagar räknar vi med att du tackat nej till platsen och tar bort dig ur kön.

  Fäll ihop
 6. Stängda dagar


  En förskola eller ett familjedaghem har rätt att stänga fyra dagar per läsår för planering och fortbildning. Under sommaren har en del enheter stängt några veckor. Om föräldrar har behov av omsorg då måste förskolan eller familjedaghemmet ordna det. Ofta sker det genom samarbete med en annan förskola eller ett annat familjedaghem. 

  Fäll ihop
 7. Erbjudande om förskola på grund av särskilda skäl


  Om du har barn under tre år som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling har ni rätt till allmän förskola eller familjedaghem i maximalt 15 timmar per vecka. Stödet kan ges oberoende av om föräldrarna arbetar eller studerar.

  Även i andra fall kan förskola eller familjedaghem erbjudas i den omfattning som behövs, utifrån familjens situation. Exempelvis när vårdnadshavare är långtidssjukskriven eller har sjukersättning och av den anledningen behöver stöd.

  Här ansöker du om plats på grund av särskilda skäl

  Fäll ihop
 8. Allmän förskola


  Alla barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Allmän förskola är avgiftsfri. Barnet får gå 3 timmar per dag och som mest 525 timmar under ett år.

  De flesta förskolor i kommunen erbjuder allmän förskola. Verksamheten följer grundskolans terminer och barnet är ledigt på skolans utbildnings- och lovdagar. Lunch ingår inte.

  Anmäl ditt barn till allmän förskola i eBarnUngdom

  Om ditt barn redan har plats på en förskola eller ett familjedaghem får du betala 25 procent lägre avgift under perioden september till maj eftersom ditt barn då har rätt till allmän förskola. 
  Beräkna avgift för förskola och familjedaghem.

  Fäll ihop
 9. Finskspråkig förskola


  Uppsala kommun är förvaltningsområde för finska. Det betyder bland annat att kommunen ska erbjuda plats på en finskspråkig avdelning inom förskola om du som är finskspråkig vill ha det. 

  Om du vill att ditt barn ska gå i finskspråkig förskola ska du välja Hällby förskola när du ansöker om förskoleplats.

  Information om förskola på finska.

  Fäll ihop
 10. Kompletterande barnomsorg


  Familjenätverk

  Familjenätverk ger familjer möjlighet att vara hemma med sina barn och samtidigt ta hand om andras barn. 

  Familjenätverket erbjuder omsorg i hemmiljö för barn från ett års ålder till och med juli månad det år barnet fyller fem år. Familjerna väljer aktivt vem de ska samarbeta med och kommer överens om vistelsen i familjenätverket. 

  För att ditt barn ska få plats i ett familjenätverk måste ni föräldrar arbeta eller studera minst på halvtid.

  Föräldrarna till barn i familjenätverk ska vara medlemmar i en ekonomisk förening. Den ekonomiska föreningen anställer den förälder som tar hand om barnen. 

  Avgiften för familjenätverk är densamma som för förskola och familjedaghem.

  Fäll ihop
 11. Inkomstanmälan och avgiftskontroll


  Inkomstanmälan

  Du ska anmäla din inkomst till kommunen när

  • du tackar ja till plats i förskoleverksamhet eller på fritidshem
  • kommunen begär det
  • din inkomst förändras 
  • hushållet sammansättning förändras, till exempel om ni flyttar ihop eller isär.

  Du behöver inte lämna någon inkomstanmälan om det gäller placering i fritidsklubb eller i allmän förskola.

  Anmäl din inkomst i eBarnUngdom

  Avgiftsgrundande inkomst

  Den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt.

  Som avgiftsgrundande inkomst räknas

  • lön och andra ersättningar i anslutning till din anställning, till exempel ob-tillägg, semesterersättning, bilförmån och bonus
  • inkomst av näringsverksamhet för egen företagare
  • familjehemsersättning
  • ålderspension, änkepension eller omställningspension
  • livränta
  • föräldrapenning
  • vårdbidrag
  • aktivitetsersättning
  • sjukersättning
  • sjukpenning
  • arbetslöshetsersättning
  • aktivitetsstöd
  • utbildningsbidrag.

  Vissa inkomster och bidrag är inte avgiftsgrundande, till exempel

  • studiemedel från CSN
  • stipendier
  • bostadsbidrag
  • barnbidrag
  • försörjningsstöd.

  Avgiftskontroll

  Kommunen jämför i efterhand din lämnade inkomstuppgift med din inkomstdeklaration. Det gör vi med två års fördröjning.

  Om kontrollen visar att du betalat fel barnomsorgsavgift justerar vi den. Har du betalt för låg avgift får du en faktura. Har du istället betalat för mycket får du pengarna utbetalda. 

  Läs om kontroll av barnomsorgsavgift.

  Fäll ihop
 12. Kontakt


  Kontakta antagning för förskola och fritids

  Du kan träffa handläggare från antagningen på kommuninformation, Stationsgatan 12, på måndagar, onsdagar och fredagar 9.00–17.00. Lunchstängt 13.00–13.30. Där kan du få svar på frågor om bland annat förskola, fritidshem/fritidsklubb och grundskola/skolval. Du kan också få hjälp i eBarnUngdom.

  Telefon: 0771-727 001, menyval 1, telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30
  Fäll ihop