Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Om förskolan

Förskolan är första delen i det svenska skolsystemet och har en egen läroplan. De flesta barn i Sverige går i förskolan. Att låta sitt barn gå i förskolan är en bra start för ditt barn och ett sätt att förbereda barnet för skolan.

I förskolan kan barnen vara den tid som föräldrarna arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldralediga med yngre barn. Förskolan är frivillig och till för barn mellan 1 och 5 år. Alla barn har rätt till förskola från att de fyller 1 år. Det finns både kommunala förskolor och fristående (privata) förskolor, och du kan söka till vilken förskola du vill.

På förskolan serveras frukost, lunch och mellanmål. Ditt barn får även vila eller sova efter lunchen om de behöver. Förskolan har verksamhet både inne och ute och barnet behöver kläder som passar vädret för dagen och årstiden, till exempel ytterkläder för både regn och kyla. Fråga på förskolan om du har frågor om vilka kläder som behövs för olika väder.

Här kan du läsa om maten på förskolan 

Här kan du titta på en film om förskolan från Skolverket.  

Om personalen på förskolan

I förskolan arbetar en rektor, förskollärare och barnskötare. De högskoleutbildade förskollärarna leder undervisningen och ansvarar för att arbetet i förskolan följer läroplanen. Arbetet i förskolan leds av en rektor som har det övergripande ansvaret för utbildningen.

Om samarbete med föräldrar

Du som förälder känner ditt barn bäst och är viktig i förskolan. Att skapa trygghet och goda relationer med både barn och föräldrar är en viktig uppgift för förskolan.

När barnet ska börja i förskolan är en förälder med tills barnet känner sig trygg. Det kallas för introduktion och brukar pågå under cirka två veckor. Under introduktionen finns det gott om tid att lära känna varandra. Då kan du som förälder berättar vad ditt barn tycker om och är van vid och annat som förskolans personal behöver veta.

De dagliga mötena vid hämtning och lämning är viktiga. Utöver de träffarna kan föräldrar och personalen träffas på ett utvecklingssamtal. På utvecklingssamtalet berättar personalen om hur barnet trivs på förskolan och hur det utvecklas. Då kan du som är förälder också berätta om hur du tycker att det fungerar på förskolan och ställa frågor.

Om förskolans öppettider och vistelsetider

Förskolan är öppen måndag till fredag på dagtid. Alla röda helgdagar är förskolan stängd. Förskolan har rätt att stänga fyra dagar per läsår för planering och utbildning. Om du har behov av barnomsorg på dessa dagar får ditt barn vara på en annan förskola då.

På sommaren har endast några få förskolor öppet. Om ditt barns förskola är stängd och du har behov av barnomsorg får barnet vara på en annan förskola.

Hur mycket ditt barn får vara på förskolan beror på hur mycket du arbetar, studerar eller om du är arbetssökande eller föräldraledig. Barnet har rätt att vara på förskolan så lång tid som du arbetar eller studerar plus restid. Du har alltså inte rätt att ha barnet på förskolan medan du utför andra saker som exempelvis handling eller fritidsaktiviteter.

Om du arbetar kvällar, nätter eller helger och saknar barnomsorg under den tiden, kan ditt barn ha rätt till omsorg utanför ordinarie öppettider. Det är antagningen för förskolan som beslutar om ditt barn har rätt till barnomsorg utanför ordinarie öppettid.

Om avgifter

För barnets plats i förskolan tas en avgift ut varje månad. Kommunen har ett system med maxtaxa som innebär en gräns för hur hög avgiften får bli för olika familjer. Du betalar avgiften tolv gånger per år, alltså en gång i månaden. Du betalar samma summa även om ditt barn är sjuk eller ledig. Avgiften är alltså samma oavsett hur mycket ditt barn är på förskolan.

Måltider ingår på förskolan och är en del av den pedagogiska verksamheten. Det innebär att pedagogerna äter tillsammans med barnen.

Särskilda regler om allmän förskola gäller för barn som fyllt 3 år och barn under 3 år i särskilt behov av stöd. Om barnet är 3 år och går 15 timmar på förskolan eller under 3 år och har behov av särskilt stöd kan barnet gå på förskolan utan att någon avgift tas ut.
Läs mer om det under rubriken Det här gäller alla barn från 3 år (allmän förskola).

Här kan du läsa om regler kring avgiften för förskolan

Om förskolans läroplan

Förskolans läroplan är fastställd av regeringen och måste följas av alla förskolor. Läroplanen beskriver förskolans värdegrund och uppdrag och innehåller mål och riktlinjer för arbetet i förskolan. Målen i läroplanen beskriver vad förskolan ska erbjuda barnen för att stimulera deras utveckling och lärande. Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska ha uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar.

Utbildningen i förskolan ska utgå från en helhetssyn på barn och barns behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Barnen i förskolan ska få stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En av förskolans viktigaste uppgifter är att ge barnen omsorg och trygghet.

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för varje barn. Här ska barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse uppmuntras. Leken har en central plats i förskolans utbildning. Varje barn ska få förutsättningar att utvecklas och lära sig genom att leka, att skapa och utforska på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Förskolan ska stimulera barnen i deras språkliga, motoriska och sociala utveckling. Förskolan ska också ge barnen möjlighet att lära sig om matematik, naturvetenskap, teknikskapande och andra områden.

Barn med andra modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Här kan du läsa förskolans läroplan

Det här gäller om rätten till förskola

Alla barn får gå i förskolan

Förskolan är frivillig. Det innebär att inga barn måste gå i förskolan. Men alla barn får börja i förskolan från att de är 1 år om föräldrarna arbetar, studerar, är arbetssökande eller är föräldraledig med ett yngre syskon till barnet.

Man kan välja att gå i en kommunal förskola eller i en fristående förskola. Samma regler gäller för både kommunala och fristående förskolor. Du får söka vilken förskola du vill till ditt barn.

Sök förskoleplats tre eller fyra månader innan

Du kan söka förskoleplats när barnet är en månad gammalt. Kom ihåg att ansöka om en plats senast tre månader innan du vill att barnet ska börja i förskolan. Det gäller alla månader utom augusti, då måste du söka senast fyra månader innan. Om det inte finns plats på önskad förskola får barnet plats på en annan förskola så nära hemmet som möjligt.

Det här gäller när du som förälder är arbetssökande eller föräldraledig

Om någon av vårdnadshavarna är aktivt arbetssökande eller föräldraledig för ett syskon till barnet, har barnet rätt att vara på förskolan upp till 20 timmar per vecka. 

Det här gäller alla barn från 3 år (allmän förskola)

Kommunen måste erbjuda en plats på en förskola till alla barn det året som barnet fyller 3 år. Det kallas för allmän förskola och innebär att 3 timmar/dag är avgiftsfria. Om föräldrarna arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig med ett yngre syskon till barnet har barnet rätt till fler timmar. För dessa timmar tar man då ut en avgift ut enligt gällande maxtaxa, alltså det högsta beloppet för ert hushåll.

Det här gäller för barn i behov av särskilt stöd

Om du har barn under tre år som av fysiska, psykiska eller av andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling har ni rätt till allmän förskola eller familjedaghem i maximalt 15 timmar per vecka. Stödet kan ni få även om föräldrarna inte arbetar eller studerar. Även i andra fall kan en förskola eller familjedaghem erbjudas i den omfattning som behövs, utifrån familjens situation. Exempelvis när vårdnadshavare är långtidssjukskriven eller har sjukersättning och av den anledningen behöver stöd.

Det här gäller för barn som söker asyl

Barn som söker asyl har rätt att gå på en förskola, precis som alla andra barn i Sverige.

Här kan du läsa om ansökan till förskola för nyanlända

Mer om modersmålsstöd och nationella minoriteter

Läs om modersmålsstöd

Om ditt barn tillhör minoriteten sverigefinnar

Så ansöker du

Så går det till – från ansökan till att du har en plats på förskolan

 1. Du som är förälder ansöker om en förskoleplats i e-tjänsten eBarnUngdom.
  Du hittar den genom att söka på ordet ebarnungdom på uppsala.se. Du kan ansöka om att börja från den dagen som ditt barn fyller 1 år. Du måste ansöka minst tre månader innan du vill att ditt barn börjar på förskolan. Undantaget är om du vill att ditt barn ska börja i augusti, då måste du söka fyra månader innan.
 2. När det finns en ledig plats får du som vårdnadshavare ett erbjudande med e-post eller post. Om det inte finns plats på önskad förskola får barnet plats på en annan förskola så nära hemmet som möjligt.
 3. Du kommer att bli kontaktad av förskolan för att få information om barnets introduktion. Du kan även själv kontakta förskolan när du har fått besked om plats.
 4. Introduktionen på förskolan pågår till exempel under två veckor. Det är enligt överenskommelse mellan föräldrarna och förskolan.

Läs mer om antagningsregler och hur du ansöker till en förskoleplats

På sidan Hitta förskola listas alla förskolor i Uppsala kommun. Där finns även en länk till karta som visar var de ligger.

Nyheter om förskola och familjedaghem

 • Höjda ersättningar till Uppsalas skolor och förskolor nästa år

  Uppsala kommun har beslutat om de ersättningar som fristående och kommunala skolor och förskolor får för att bedriva pedagogisk verksamhet under år 2022. Grundbeloppet som betalas ut per barn och elev höjs med över två procent, beroende på skolform. Extra resurser tillförs för att kompensera för pandemins effekter och strukturersättning införs för fritidshem.

 • Öppna förskolorna stänger för att stoppa RS-viruset

  Samtliga öppna förskolor som Uppsala kommun driver kommer att hålla stängt under perioden 8 november 2021 till 3 december 2021. Digitala aktiviteter kommer att hållas under tiden.

 • Bättre stöd till barn och elever med NPF

  Kommunen har sedan år 2019 avsatt 10 miljoner kronor extra för att förstärka arbetet för barn och elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Nu har satsningen utvärderats.

Se fler nyheter