Samverkan med föreningslivet

 1. Kort om samverkan med föreningslivet


  Idag finns det fler än 3 000 föreningar i Uppsala kommun. Verksamheten bygger till stor del på frivilligt engagemang med medlemmar som ofta arbetar helt ideellt.

  Föreningarna har en viktig roll i samhällsutvecklingen. Bland annat bidrar föreningslivet till en bättre folkhälsa, ett bredare kulturliv och en ökad delaktighet. Många får lära sig de demokratiska spelreglerna inom föreningslivet.

  Fäll ihop
 2. Lokal överenskommelse med föreningslivet (LÖK)


  Kommunen och föreningslivet i Uppsala har tagit fram en överenskommelse för hur samverkan mellan parterna ska gå till. Alla föreningar är välkomna att skriva under överenskommelsen.

  Läs överenskommelsen mellan Uppsala kommun och föreningslivet

  Fäll ihop
 3. Ny överenskommelse tas fram


  Nu pågår arbete med att revidera överenskommelsen. Arbetet påbörjades under våren 2017 i samband med den årliga dialogkonferensen. Till konferensen bjöds hela föreningslivet i Uppsala kommun in att medverka. I samband med konferensen kom föreningslivet in med förslag på åtaganden och aktiviteter som de vill att kommunen ska arbeta med och genomföra de kommande fem åren.

  Efter att ha sammanställt inkommit materialet från dialogkonferensen anordnade Uppsala kommun fyra dialogmöten med föreningslivet. Dessa ägde rum i Gottsunda, City, Stenhagen och Björklinge. Resultatet av föreningsdialogerna har bearbetats av föreningslivets representationsgrupp och ett förvaltningsövergripande nätverk inom kommunen. Resultatet blev ett förslag till en ny lokal överenskommelse med tillhörande handlingsplan.

  Kommunfullmäktige beslutar om den nya överenskommelsen i maj 2018.

  Förslag till ny överenskommelse

  Förslaget innehåller ett antal punkter som ska skapa ett bra samarbete mellan kommunen och föreningslivet.

  Kommunen åtar sig att

  1. sprida kunskap om överenskommelsen. Dels till sin egen organisation, (vilket inkluderar kommunalt finansierad, reglerad eller ägd verksamhet) och till samverkansparter
  2. det genom en funktion ska vara lätt att komma i kontakt med kommunen, få information och ansöka om föreningsbidrag
  3. utveckla former för samverkan mellan kommunens nämnder och föreningslivet samt att en gång per år bjuda in till en kommunövergripande dialogkonferens, där avstämning sker av överenskommelsen och andra utvecklingsfrågor
  4. styrdokument utformas i samråd med berörda föreningar
  5. föra en dialog med berörda föreningar när investeringar som direkt påverkar föreningslivet och dess intressen görs
  6. inte ta över verksamhet som föreningar driver utan föregående dialog med berörda parter
  7. aktivt underlätta utveckling och stimulera tillväxten av sociala företag
  8. upphandlingar genomförs på ett sätt som möjliggör för föreningslivet att delta
  9. medverka till att skapa arenor för samverkan och kompetensutbyte för föreningslivet
  10. i samverkan med föreningslivet utreda möjligheten att inrätta en mikrofond utifrån nationella exempel och erfarenheter
  11. stötta de föreningar som tar ett övergripande ansvar för sin bygds utveckling
  12. verka för ökat nyttjande av kommunens lokaler för föreningslivet.

  Föreningslivet åtar sig att

  1. delta på dialogmöten
  2. bidra med kompetens och erfarenhet till en utveckling av de mötesplatser och andra stödfunktioner som finns
  3. föra en löpande dialog med kommunen om kommunens åtaganden och ansvar
  4. bjuda in kommunen till föreläsningar, utbildningar och seminarier när så är aktuellt samt tillvarata kommunens kompetens i sina utbildningar
  5. utveckla samarbetsformer mellan kommunens nämnder och föreningslivet. Exempelvis dialogmöten och forum för information
  6. sprida kunskap om överenskommelsen i sina föreningar
  7. hitta former för att följa upp och levandegöra överenskommelsen från föreningslivets sida
  8. tillhandahålla relevant information om sin förening för att öka tillgängligheten
  9. delta i relevanta arbetsgrupper som upprättas.
  Fäll ihop
 4. Anslut din förening till överenskommelsen


  Om din förening vill ställa sig bakom principerna och åtagandena i överenskommelsen skriver ni under signeringsdokumentet och skickar det till:

  Daniel Nilsson
  Uppsala kommun, kommunledningskontoret
  753 75 Uppsala

  Signeringsdokument för överenskommelsen (PDF, 576 KB)

  Fäll ihop
 5. Föreningslivets dialoggrupp


  Föreningar som har skrivit under överenskommelsen har startat en dialoggrupp. I gruppen samverkar föreningarna för att aktivt följa överenskommelsens principer och åtaganden i dialog med kommunen.

  Dialoggruppen består av alla föreningar som är anslutna till överenskommelsen.

  Fäll ihop
 6. Föreningar som skrivit under överenskommelsen


  • Afasiföreningen i Uppsala län
  • Afganska föreningen
  • Aktiv Ungdom Uppsala
  • Almtuna IS
  • Almunge Jaktskytteklubb
  • Amhara Development Ass.
  • ASCU – African Student Community in Uppsala
  • Astma- och Allergiföreningen i Uppsala och Knivsta
  • ASUT – Arabiska och Svenska Under ett Tak
  • Autism och Aspbergerföreningen Uppsala län
  • Bahaí samfundet i Uppsala
  • Barnombudet i Uppsala län
  • Blommorna
  • Bolivia Chasqui
  • Brottsofferjouren Uppsala – Knivsta
  • Centrum för Integration och Mångfald
  • Din Företagspartner i Sverige Ekonomisk Förening
  • Eritrianska förbundet
  • Eritrianska förbundet i Uppsala
  • Etiopiska (ERDAU)
  • Etiopisk-Tigrianska föreningen
  • Friluftsfrämjandet – Uppsala lokalavdelning
  • FUB – föreningen för barn, ungdom och vuxna med utvecklingsstörning
  • Fyrisgården
  • Föreningen Aktiva Seniorer i Uppsala
  • Föreningen FUB-gården
  • Föreningen HjärtLung Uppsala
  • Föreningen ISAK – Integration, STI, Antivåld, Kunskap
  • Föreningen Ljusare Framtid
  • Föreningen poesi utan gränser
  • Föreningen Verkstan
  • Föräldraföreningen mot narkotika i Uppsala (FMN)
  • Hela Sverige ska leva – Uppsala län
  • Hopp Uppsala
  • HSO - Handikappföreningarnas samarbetsorg i Uppsala kommun
  • Idrottsföreningen Thor
  • IKF – Internationella Kvinnoföreningen i Uppsala
  • Initcia
  • Initiativbyrån
  • Järlåsa IF
  • KCDIK - Kafeero Community Development Initiative Kiwoko
  • Korpen Uppsala
  • Kulturföreningen Fyrisgillet
  • Kulturkaféerna i Uppland
  • Kurdiska föreningen i Uppsala
  • Kurdiska Kulturcenter
  • Kurdiska vänskapsföreningen
  • Kurdistan förening i Uppsala
  • Lions zon 2
  • Livets ord
  • Lut-Erik
  • Länsbygderådet Hela Sverige Ska Leva – Uppsala Län
  • Naturjouren ekonomisk förening
  • Nybyvision
  • Odlarföreningen Nybyplantan
  • Palestinska folkets förening (PFF)
  • Permakultur Uppsala Ek förening
  • Positiva framtidsvisioner
  • PRO Björklinge
  • PRO Fålhagen
  • PRO Gottsunda – Sunnersta
  • PRO Samarbetsorganisationen i Uppsala kommun
  • Refugees Welcome Uppsala
  • RFSL Uppsala
  • RFSU
  • Riksf för Hjälp Narkotika- och Läkemedelsberoende – Uppsala län
  • RIS - Rasbo i Samverkan
  • Ronja FK
  • Rädda Barnens lokalförening i Uppsala
  • Salsal föreningen i Sverige
  • Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala
  • Schysst Framtid Sverige
  • Segelflygarna Uppsala FK
  • Sensus studieförbund
  • SMU i Uppsala – En del av Equmenia
  • Social ekonomi Uppsala
  • Somaliska hjälpkommittén
  • Stefanushjälpen 
  • Stenhagens KK
  • Storvreta IBK
  • Storvreta IK
  • Studiefrämjandet
  • Svenska kyrkan Uppsala pastorat
  • Tamam Uppsala
  • Team Jackdaws Uppsala HC
  • Ting & kaka
  • TRIS – tjejers rätt i samhället
  • ULVIS – Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk
  • Uppsala Allians för bandyhallar
  • Uppsala Bouleallians
  • Upplands Idrottsförbund & SISU idrottsutbildning Uppland
  • Upplands Modelljernvägs Förening
  • Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling
  • Uppsala 4 H
  • Uppsala Föreningar
  • Uppsala Handikapp Idrott (UHI)
  • Uppsala HK
  • Uppsala kristna råd
  • Uppsala Kvinnojour
  • Uppsala Läns Bildningsförbund
  • Uppsala Modern Femkamp
  • Uppsala Paddlarklubb
  • Uppsala Rödakorskrets
  • Uppsala Stadsmission
  • Uppsala Tyngdlyftningsklubb
  • Uppsala Utvecklings Centrum för Social Ekonomi
  • Uppsala Unga Muslimer
  • Uppsala Young Hockey Club
  • UPS – Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd
  • Vaksala SK
  • Vattenfallsveteranerna inom Uppsalaområdet
  • Österledskyrkan i Gamla Uppsala.
  Fäll ihop
 7. Kontakt


  Kontakta avdelningen för social hållbarhet

  Kontaktperson: Daniel Nilsson

  Telefon: 018-727 59 17
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Fäll ihop