Affärs- och verksamhetsplan

Verksamhetsplan och budget räddningsnämnden

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga det uppdrag nämnden fått av Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats av kommunerna.

Sammanfattning

Värdkommunen Uppsala kommuns styrdokument Mål och budget anger ytterligare mål och uppdrag som nämnden hanterar i verksamhetsplanen.

I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget vid delårsuppföljningarna per april, per augusti och vid årsbokslutet.