Affärs- och verksamhetsplan

Verksamhetsplan och budget plan- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2017–2019.

Sammanfattning

Plan- och byggnadsnämnden ansvarar för uppgifter enligt plan- och bygglagen, inklusive de lagar och andra föreskrifter som hör till denna lag, med undantag för översiktsplanering. Andra lagar och föreskrifter är exempelvis lagen om byggfelsförsäkring och energideklaration för byggnader.

Plan- och byggnadsnämnden planerar för, och ger förslag till, inrättande av områdesskydd såsom natur- och kulturreservat. Nämnden har också ansvar för uppgifter om bostadsanpassningsbidrag.

Inriktningsmål 

Inriktningsmålen är kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. Nämnden konkretiserar inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med egna nämndmål och strategier. 

Verksamhetsplanen innehåller följande inriktningsmål:

 • Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi
 • Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i
 • Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart
 • Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna
 • Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete
 • Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande
 • I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov
 • Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället
 • Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala.

Nämndmål

Nämnden kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera inriktningsmålen genom att formulera egna nämndmål, strategier och åtgärder. Nämndmål baseras på exempelvis statliga krav eller kommunala program och policier. 

Verksamhetsplanen innehåller följande nämndmål:

 • En samordnad och ekonomiskt hållbar stads- och landsbygdsutveckling med tydliga prioriteringar.
 • Dra nytta av ny teknik för att skapa effektivisering.
 • Offentliga platser som är trygga och flexibla.
 • Ett långsiktigt robust trafiksystem.
 • Hållbart resande.
 • Säker långsiktig vattentillgång.
 • 2000 nya arbetsplatser årligen.
 • 3000 nya bostäder årligen.
 • Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet.
 • Bra utbildningslokaler för ett växande Uppsala.
 • En tillgänglig kommun för alla
 • De som bor och verkar i Uppsala kommun ska vara delaktiga i utformningen av den fysiska miljön.
 • Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig.
 • Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra, växer och utvecklas tillsammans.
 • Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande.
 • Kommunens medarbetare ska få, kunna och vilja ta ansvar.
 • Kommunen ska erbjuda rättvisa, jämställda och attraktiva villkor.

Uppdrag 

Uppdrag handlar om kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i Mål och budget. Nämnden tar fram åtgärder för att beskriva hur nämnden genomför uppdraget.

Verksamhetsplanen innehåller följande uppdrag:

 • Aktivt och strategiskt söka extern finansiering.
 • Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet.
 • Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer.
 • Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala.
 • Ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet. 
 • Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom the Rise of systematic biology för Linnés vetenskapliga gärning, exempelvis genom att inrätta naturreservatet Årike Fyris.
 • Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden. 
 • Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling.
 • Utveckla strategin för markförvärv.
 • Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro.
 • Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.
 • Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050.
 • Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad.
 • Bidra till ökad tillgång på mark och lokaler i olika prisklasser och lägen för företag som behöver växa eller önskar etablera sig i Uppsala. 
 • Fortsätta genomförandet av heltidsreformen.
 • Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.
 • Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken.
 • I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete.