Affärs- och verksamhetsplan

Verksamhetsplan och budget överförmyndarnämnden

Verksamhetsplanen beskriver nämndens uppdrag och anger mål och budget för tidsperioden.

Sammanfattning

Den gemensamma överförmyndarnämnden ingår Heby, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammars kommuner. Uppsala kommun är värdkommun för den gemensamma överförmyndarnämnden. 

Inriktningsmål

Inriktningsmål handlar om kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. Nämnden konkretiserar inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med egna nämndmål och strategier. 

Verksamhetsplanen innehåller följande inriktningsmål: 

  • Den gemensamma överförmyndarnämnden ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.
  • I den gemensamma överförmyndarnämndens sex kommuner ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov.
  • Medarbetarna på överförmyndarförvaltningen ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta kommunernas invånare.

Nämndmål

Nämnden kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera inriktningsmålen genom att formulera egna nämndmål, strategier och åtgärder. Nämndmål baseras på exempelvis statliga krav eller kommunala program och policier. 

Verksamhetsplanen innehåller följande inriktningsmål: 

  • Granskningar av årsräkningar ska vara färdiga senast den 1 september.
  • Nämnden ska ha tillräckligt med ställföreträdare.
  • Nämndens servicenivåer ska upprätthållas.
  • Arkivering och dokumenthantering ska ske i enlighet med överförmyndarnämndens arkivplan.
  • En större del av nämndens ärenden ska hanteras i e-förvaltning .