Affärs- och verksamhetsplan

Verksamhetsplan och budget miljö- och hälsoskyddsnämnden

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2017–2019.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden svarar för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, alkohollagen, lotterilagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och för den kommunala lantmäterimyndigheten.

Inriktningsmål 

Inriktningsmålen är kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. Nämnden konkretiserar inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med egna nämndmål och strategier. 

Verksamhetsplanen innehåller följande inriktningsmål:

 • Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.
 • Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i.
 • Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart.
 • Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna.
 • Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete.
 • Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande.
 • I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov.
 • Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället.
 • Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala.

Nämndmål

Nämnden kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera inriktningsmålen genom att formulera egna nämndmål, strategier och åtgärder. Nämndmål baseras på exempelvis statliga krav eller kommunala program och policier. 

Verksamhetsplanen innehåller följande nämndmål:

 • Nämnden ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.
 • Vi har en god livsmiljö och god hälsa i Uppsala kommun.
 • Vi har ett hållbart samhällsbyggande i Uppsala kommun.
 • Nämndens verksamhet utvecklas i dialog med de vi möter i tillsyn och förrättningar.
 • Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig.
 • Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra, växer och utvecklas tillsammans.
 • Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande.
 • Kommunens medarbetare ska få, kunna och vilja ta ansvar.
 • Kommunen ska erbjuda rättvisa, jämställda och attraktiva villkor.

Uppdrag 

Uppdrag handlar om kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i Mål och budget. Nämnden tar fram åtgärder för att beskriva hur nämnden genomför uppdraget.

Verksamhetsplanen innehåller följande uppdrag:

 • Aktivt och strategiskt söka extern finansiering.
 • Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet.
 • Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar.
 • Ta fram långsiktig investeringsplan.
 • Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar.
 • Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer.
 • Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala.
 • Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom Rise of systematic biology för Linnés vetenskapliga gärning, exempelvis genom att inrätta naturreservat Årike Fyris.
 • Utveckla arbetet med synsätt gällande nedskräpning och förstörelse och i samverkan med andra aktörer verka för att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun.
 • Fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutvecklingen.
 • Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro.
 • Öka återvinningen och en säker återanvändning.
 • Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.
 • Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050.
 • Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad.
 • Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar.
 • Stödja det tobakspreventiva arbetet inom skolan genom att utföra tillsyn av skolgårdar och handlare.
 • Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet – LÖK.
 • Fortsätta genomförandet av heltidsreformen.
 • Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.
 • Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken.
 • I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete.