Affärs- och verksamhetsplan

Verksamhetsplan och budget kulturnämnden

Verksamhetsplanen beskriver nämndens ansvarsområden och ekonomiska förutsättningar. Den visar vilka åtgärder nämnden kommer att genomföra för att uppfylla inriktningsmål och uppdrag från kommunfullmäktiges Mål och budget 2018-2020.

Sammanfattning

Kulturnämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamhet. Nämnden fördelar stipendier, bidrag och annat stöd till kulturliv, kulturevenemang, folkbildning, nationella minoriteter och ansvarar för folkbiblioteksverksamhet, kommunens museer och kulturscener, konstnärliga gestaltningsprojekt, konstinköp och konstsamlingar. Nämnden stödjer ungdomars egna initiativ och ansvarar för fritidsgårdar, öppen fritidsverksamhet, övrig fritidsverksamhet för barn och unga och kultur- och musikskola. Kulturmiljö- och kulturarvsfrågor och stöd till bygdegårdar ingår också i nämndens ansvarsområde.

Inriktningsmål

Inriktningsmål är kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. Nämnden konkretiserar inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med egna nämndmål och strategier.

Verksamhetsplanen innehåller följande inriktningsmål:
 • Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.
 • Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i.
 • Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart.
 • Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna.
 • Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete.
 • Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande.
 • I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov.
 • Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället.
 • Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala.

Uppdrag 

Uppdrag handlar om kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i Mål och budget. Nämnden tar fram åtgärder för att beskriva hur nämnden genomför uppdraget.

Verksamhetsplanen innehåller följande uppdrag: 

 • Aktivt och strategiskt söka extern finansiering.
 • Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet.
 • Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar.
 • Ta fram en långsiktig investeringsplan.
 • Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar.
 • Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer.
 • Ta fram en plan för infrastruktur för kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet i Södra staden. 
 • Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala.
 • Ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet. 
 • Fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för jämlik, jämställd och tillgänglig kultur, idrott och fritid.
 • Utveckla kulturcentrum i Gränbyområdet som försörjer de nordöstra stadsdelarna.
 • Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom the Rise of systematic biology för Linnés vetenskapliga gärning, exempelvis genom att inrätta naturreservatet Årike Fyris.
 • Uppmärksamma och samordna Stadsodlingsåret samt Linnéjubileet ur ett barnperspektiv i biblioteks- och fritidsverksamheter. 
 • Utveckla hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter. 
 • Utveckla arbetet med synsätt gällande nedskräpning och förstörelse och i samverkan med andra aktörer verka för att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun.
 • Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden. 
 • Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling.
 • Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro.
 • Öka återvinningen och en säker återanvändning.
 • Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.
 • Ta fram en strategisk plan för att växla till närodlade råvaror och ekologisk mat i kommunens verksamhet. 
 • Utred för- och nackdelar med att låta andra aktörer investera, bygga och drifta lokaler. 
 • Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050.
 • Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad.
 • Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar.
 • Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga.
 • Utveckla barn- och ungas möjlighet att utöva och uppleva kultur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kulturell allemansrätt/kulturgaranti.
 • Implementera biblioteksplan för att stärka barns egna språk.
 • Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet – LÖK.
 • Fortsätta genomförandet av heltidsreformen.
 • Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.
 • Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken.
 • I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete.