Affärs- och verksamhetsplan

Verksamhetsplan och budget idrotts- och fritidsnämnden

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2017–2019. Nämnden konkretiserar inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med egna nämndmål och strategier.

Dokument

Sammanfattning

Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för planering och utveckling av bredd- och elitidrott samt fritidsverksamhet. Nämnden löser sitt uppdrag huvudsakligen genom inhyrning och uthyrning av anläggningar samt genom att ha en långsiktig planering för lokalförsörjning avseende idrotts- och fritidsanläggningar. Samverkan sker med föreningar och andra aktörer inom nämndens ansvarsområde som en del i arbetet med att forma och upprätthålla riktlinjer och mål för föreningsstöd inom nämndens ansvarsområde. 

Inriktningsmål

Inriktningsmål är kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. Nämnden konkretiserar inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med egna nämndmål och strategier.

Verksamhetsplanen innehåller följande inriktningsmål:

 • Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.
 • Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i.
 • Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart.
 • Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna.
 • Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete.
 • Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande.
 • I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov.
 • Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället.
 • Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala.

Nämndmål

Nämnden kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera inriktningsmålen genom att formulera egna nämndmål, strategier och åtgärder. Nämndmål baseras på exempelvis statliga krav eller kommunala program och policier.

Verksamhetsplanen innehåller följande nämndmål: 

 • En samordnad och ekonomiskt hållbar stads- och landsbygdsutveckling med tydliga prioriteringar.
 • Dra nytta av ny teknik för att skapa effektivisering.
 • Offentliga platser som är trygga och flexibla.
 • En stads- och landsbygdsutveckling som bidrar till social hållbarhet.
 • Bra utbildningslokaler för ett växande Uppsala.
 • En tillgänglig kommun för alla.
 • De som bor och verkar i Uppsala kommun ska vara delaktiga i utformningen av den fysiska miljön.
 • Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig.
 • Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra, växer och utvecklas tillsammans.
 • Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande.
 • Kommunens medarbetare ska få, kunna och vilja ta ansvar.
 • Kommunen ska erbjuda rättvisa, jämställda och attraktiva villkor.

Uppdrag 

Uppdrag handlar om kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i Mål och budget. Nämnden tar fram åtgärder för att beskriva hur nämnden genomför uppdraget.

Verksamhetsplanen innehåller följande uppdrag: 

 • Aktivt och strategiskt söka extern finansiering. 
 • Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet.
 • Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar.
 • Ta fram en långsiktig investeringsplan.
 • Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar.
 • Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer.
 • Ta fram en plan för infrastruktur för kultur-, idrott- och fritidsverksamhet i Södra staden. (KTN och IFN)
 • Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala.
 • Fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för jämlik, jämställd och tillgänglig kultur, idrott och fritid. (KTN, IFN, Sportfastigheter, Fyrishov, UKK och Stadsteatern)
 • Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbyggsutveckling.
 • Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro.
 • Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.
 • Utred för- och nackdelar med att låta andra aktörer investera, bygga och drifta lokaler. (KS, UBN, KTN, IFN, Sport- och rekreationsfastigheter, Uppsalahem, IHUS, UKFAB och Skolfastigheter)
 • Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för ett fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050.
 • Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad.
 • Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar.
 • Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga. (KS, SCN, OSN, AMN, UBN, KTN och IFN)
 • Flera ungdomar ska erbjudas feriearbete.
 • Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla. (KS, UBN och Skolfastigheter)
 • Utred villkor samt finansiering för, möjliga partnerskap och tillgänglighet till anpassad friskvård. (ÄLN, OSN och IFN)
 • Utveckla fler aktiviteter till unga vuxna i kommunens stadsdelar.
 • Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet – LÖK.
 • Fortsätta genomförandet av heltidsreformen.
 • Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.
 • Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken.
 • I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete.