Policy

Upphandlingspolicy för Uppsala kommun med bolag

Denna policy omfattar all upphandling och all användning av ingångna avtal för varor, tjänster och byggentreprenader och gäller för hela Uppsala kommun som koncern. Det innebär att policyn gäller för samtliga nämnder, kommunala bolag och stiftelser.

Sammanfattning

Till denna policy hör riktlinjer som beskriver hur upphandlingsverksamheten och avtals- arbetet genomförs i kommunen. De kommunala bolagen och stiftelserna ska anta egna riktlinjer.

Mål 

Uppsala kommuns upphandlingar

  • leder till ekonomisk hushållning
  • är rättsäkra och kännetecknas av avtalstrohet
  • bidrar till ansvarsfullt resursutnyttjande och en hållbar utveckling
  • har medborgar- och brukarperspektiv
  • stödjer andra av fullmäktige antagna styrdokument.

Upphandlingsverksamheten kännetecknas av

  • effektiva upphandlingsprocesser
  • effektiva avtals- och beställarstöd
  • resurser, kompetens och samverkan.

Upphandlingar genomförs i enlighet med upphandlingslagstiftningen och leder till för kommunen väl fungerande avtal för varor, tjänster och byggentreprenader med hög kvalitet till lägsta möjliga kostnad.