Rapport

Uppföljning av åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet

Uppsala kommun har ett åtgärdsprogram för hur vi arbetar med att förbättra luftkvaliteten i staden. Varje år skickar vi en rapport till länsstyrelsen där vi beskriver vilka åtgärder som gjorts och hur luftkvaliteten har varit.

Sammanfattning

Sammanfattning av Uppföljning av åtgärdsprogram för 2016

Miljökvalitetsnormerna för luft som mäts vid Kungsgatan klarades 2016. Av längre tidsserier framgår det att årsmedelvärdena för både partiklar och kvävedioxider sjunker och närmar sig miljökvalitetsmålen. Dygnsmedelvärdena som i hög grad påverkas av tillfälliga väderskiftningar är däremot fortfarande en utmaning.

Genomförda åtgärder i programmet

Kommunen har i sitt åtgärdsprogram föreslagit 31 åtgärder. I bilaga 1 redovisas åtgärderna och status vid utgången av 2016.

Sammantaget är de flesta åtgärder pågående eller genomförda. Några få undantag av mindre betydelse för luftkvaliten finns. Sammantaget bedöms de genomförda åtgärderna ha haft effekt på luftkvaliten och det fortsatta arbetet bör leda till fortsatt förbättring. I fortsättningen av arbetet ska det dessutom tas ett mer samlat grepp om luft och buller.

Behov av revidering

Kommunen anser inte att det finns något behov av revidering eller komplettering av programmet.