Affärs- och verksamhetsplan

Uppdragsplan 2014-2017 gatu- och samhällsmiljönämnden

I planen redovisar nämnden hur den tolkat och brutit ned inriktningsmålen i IVE och hur den tänker ta hand om de uppdrag nämnden fått. 

Sammanfattning

I uppdragsplanen utgår nämnden ytterst från Uppsala kommuns vision och de åtta hållbarhetsmålen – de som sammantaget utgör det uppdrag som är gemensamt för alla kommunens nämnder, styrelser och bolag.

I uppdragsplanen redovisas, för respektive politikområde, de effekt- och organisationsmål som gatu- och samhällsmiljönämnden formulerat utifrån inriktningsmålen som kommunfullmäktige beslutat om och som ska styra verksamheten inom nämnden och KSU.

Effektmålen beskriver sådana önskvärda framtida tillstånd som eftersträvas i samhället eller
beträffande uppsalabornas upplevelser, beteenden, kännedom etcetera medan organisationsmålen främst beskriver sådana förändringar som förväntas ske i organisationen (nämnder och/eller kontor).

Utöver effektmålen redovisas också hur nämnden avser att ta hand om de uppdrag som finns i IVE.