Avgifter

Taxebestämmelser för plan- och byggnadsnämndens verksamhet

Taxebestämmelser för plan- och byggnadsnämndens verksamhet, beslutade av kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Dokumenten innehåller bestämmelser och tabeller för de avgifter du betalar för handläggning av olika ärenden inom bygglovsenhetens verksamhetsområde. Beloppen justeras med utgångspunkt från arbetskostnadsindex varje år.