Rapport

Strategisk försörjning av pedagogiska lokaler

Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2019 till och med läsåret 2022/2023 med utblick mot 2030.

Sammanfattning

Lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler är Uppsala kommuns sammanhållna strategiska planering för att tillgodose behovet av lokaler till, i första hand, förskola och grundskola, men pedagogiska lokaler för gymnasieskola och vuxenutbildning behandlas också.

Planens syfte är att möta de krav som ställs på kommunens planering i ett växande Uppsala.

Planeringsperioden i aktuell plan omfattar åtgärder våren 2019 till och med läsåret 2022/2023, med utblick mot 2030.

Målbilden är densamma i de flesta kommuner. Pedagogiska lokaler ska vara

  • kostnadseffektiva
  • ändamålsenliga
  • placerade där behoven finns
  • förverkligade i rätt tid.

I kommunprognosen från 2017 är det förväntade antalet barn och ungdomar under perioden fram till 2021 högre jämfört med i tidigare prognoser. Antalet barn och ungdomar i åldrarna 1–18 år antas öka mellan 2017–2021 med cirka 4 600 personer till 48 500. Ökningen antas bli störst i grundskolans mellan- och högstadieåldrar samt i gymnasieåldrarna. Befolkningsprognoserna innehåller alltid en osäkerhet och revideras årligen utifrån förändrade förutsättningar.

Antalet bostäder som kommer att byggas, inflödet av asylsökande samt sekundärmigrationen är osäkerhetsfaktorer i årets prognos.

De flesta fristående grundskolor i Uppsala kommun har redan idag ett optimerat intag. Det ökade behovet av grundskoleplatser antas därför ske i kommunal regi. I förskola och i gymnasieskola antas tillkommande platser komma att bedrivas både i kommunal regi och i fristående regi.

Elevantalet inom vuxenutbildningen är mycket svårt att förutsäga. Det varierar bland annat på grund av arbetsmarknadsläget och statligt riktade satsningar. Elevantalet inom svenska för invandrare (SFI) har under flera år ökat kraftigt, och förväntas även fortsättningsvis att öka.

Under denna planperiod kommer fastigheter i Uppsala, som idag används till annat än skolverksamhet, att sökas för anpassning till fullgoda skollokaler. Det kan både röra sig om kommunala fastigheter och fastigheter med annan ägare.