Information

Beslut och skötselplan naturreservatet Hågadalen-Nåsten

Kommunstyrelsen har förklarat området Hågadalen–Nåsten som naturreservat.

Sammanfattning

Naturreservatet Hågadalen-Nåsten omfattar biotoprika jordbrukslandskap och ett större sammanhängande skogsområde med många våtmarker.

Kommunstyrelsen har förklarat området på beslutskartan över Hågadalen–Nåsten som naturreservat.

Skötelsplan

I skötselplanen för området finns information om bland annat

  • befintliga planer och markanvändningsbestämmelser
  • beskrivning av befintliga förhållanden i området
  • disposition och skötsel av mark och vatten
  • anordningar för rekreation och friluftsliv
  • tillsyn.