Information

Samverkansavtal gymnasieskola Uppsala–Tierp

Huvudsyftet med avtalet är att ge berörda ungdomar ett så brett utbildningsutbud som möjligt.

Dokument

Justering av samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tierps kommun

PDF, 313 KB | Lyssna

Ändring av paragraferna 4 och 9 i avtalet, december 2014. 

Sammanfattning

Avtalet innehåller information om 

 • parter
 • ändramål/syfte
 • avtalstid 
 • omfattning
 • åtagande
 • avgifter
 • fullföljande av utbildning 
 • former för samråd
 • ekonomiska förpliktelser 
 • resekostnad och inackorderingstillägg
 • försäkringar 
 • information 
 • speciella överenskommelser 
 • omförhandling
 • tvist
 • ändring och tillägg.