Rapport

Samhällsekonomi Uppsala 2050

Underlagsrapport till översiktsplan för Uppsala kommun 2016. Rapporten behandlar den ekonomiska dimensionen av översiktsplanen ur två perspektiv: ett samhällsekonomiskt och ett kommunalekonomiskt.

Sammanfattning

Syftet med uppdraget är att göra ekonomiska bedömningar av de strukturbilder som utgör underlag för den nya översiktsplanen, dels ur ett kommunalekonomiskt, dels ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. I föreliggande analyser är därför två frågeställningar centrala: den ena handlar om de ökade behov av kommunal service som uppkommer på grund av befolkningsutvecklingen och den andra om de ekonomiska effekterna av den geografiska strukturen.

Det är dock viktigt att poängtera att det inte går att skapa en fullständig bedömning av översiktsplanen och det tidsperspektiv som det handlar om. Det finns inte tillräckligt underlagsmaterial och inom vissa områden saknas kunskap, dels i fråga om detaljer dels avseende samband.

Dokumentet är en underlagsrapport till översiktsplan för Uppsala kommun 2016.

Läs alla underlagsrapporter och styrdokument som ligger till grund för översiktsplan 2016.