Riktlinje

Riktlinjer för styrdokument

Syftet med riktlinjerna för styrdokument är att skapa en enhetlighet i hanteringen av styrdokument och göra det lättare att genomföra och följa upp politiska beslut.

Dokument

Sammanfattning

Styrdokument är ett verktyg för att förverkliga politiska mål och beslut. Grundläggande förutsättningar för att styrdokument ska ha den tänkta effekten är bland annat

  • att de är kända av dem som arbetar i och för organisationen,
  • att de är tillgängliga (elektroniskt eller fysiskt),
  • att det är lästa, förstådda och så långt möjligt lika tolkade,
  • att de är enkla att använda i det dagliga arbetet och
  • att det är tydligt vilket styrdokument som styr vad.