Riktlinje

Riktlinjer för särskilt stöd

Gemensamma riktlinjer för Uppsala kommun och Region Uppsala när det gäller arbetet med barn och ungdomar som är i behov av särskilt stöd.

Sammanfattning

Riktlinjer har tagits fram gemensamt av Region Uppsala och Uppsala kommun. Arbetet utgår från lagstiftningen och från huvudmännens gemensamma avtal om samverkan.

De gemensamma riktlinjerna har fokus på de barn och ungdomar som har behov av stöd och insatser från olika verksamheter och huvudmän. Riktlinjernas syfte är att tydliggöra samverkan och ansvarsområde för barn och ungdomar 0–20 år som behöver tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter.

Dokumentet innehåller riktlinjerna om

  • samverkansskyldighet
  • informationsskyldighet
  • samsyn
  • gemensam kompetensutveckling
  • samarbete kring det enskilda barnet
  • gemensamt ansvar vid placering utanför hemmet
  • förtydligande av ansvar vid placering
  • kostnadsansvar.