Riktlinje

Riktlinjer för representation och gåvor

Ett normerande styrdokument som kommunstyrelsen beslutade om 2019-02-06 Se även Policy för representation och gåvor

Sammanfattning

Riktlinjen för representation och gåvor utgår ifrån den av fullmäktige antagna policyn för representation och gåvor. Uppsala kommun är en central aktör i näringslivet och i regionen och allmänhetens förtroende är av största betydelse för alla företrädare för Uppsala kommun. Det är därför viktigt med tydliga riktlinjer för medarbetare och förtroendevalda i dessa sammanhang.