Riktlinje

Riktlinjer för parkering i Uppsala kommun

Uppsala kommuns riktlinjer för parkering beskriver hur en attraktivare stadsmiljö samt en ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik ska skapas.

Sammanfattning

Målen för parkering i Uppsala utgår från kommunens övergripande mål om att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik samt målet om att trafikens miljöbelastning ska minska.

Fem mål

Allt arbete med att hantera och planera parkering i Uppsala kommun ska verka i riktning mot att uppnå fem mål. För varje mål finns riktlinjer som beskriver vad som avses med respektive mål. 

Attraktivare stadsmiljö

Riktlinjer för målet:

 • Markparkeringsytornas andel av centrala staden ska minska.
 • Parkering (bil, MC och cykel) för boende och arbetsplatser ska i första hand placeras på kvartersmark.
 • Andelen gång- och cykelresor till, från och inom centrala staden ska öka.
 • Planering och styrning av parkering ska stödja kommunens samhällsbyggnadsambitioner.

Minska biltrafikens miljöpåverkan

Riktlinjer för målet:

 • Biltrafikens andel av resor till Uppsala tätort ska minska.
 • Biltrafikarbetet inom Uppsala tätort ska minska.
 • Söktrafiken efter lediga parkeringsplatser ska minska.
 • Antalet bilrörelser i centrum ska minska.
 • Biltrafikandelen vid arbetspendling ska minska.

Skapa en god sammanvägd tillgänglighet för samtliga trafikslag

Riktlinjer för målet:

 • Ökad tillgänglighet till centrum för gång, cykel och kollektivtrafik.
 • Cykeltrafikens tillgänglighet till målpunkter ska öka.
 • En beläggning på 80-85 % på bilparkering på gatumark ska eftersträvas.
 • Längre gångavstånd till bil- och MC-parkering i centrum och vid andra handelsetableringar ska accepteras.
 • Antalet bilrörelser i centrum ska minska för att öka tillgängligheten för övriga trafikslag.
 • Pendlarparkeringar/bytespunkter/samåkningsparkeringar ska identifieras och iordningsställas.

Effektiviserad markanvändning

Riktlinjer för målet:

 • Eftersträva ett ökat antal parkeringsköp.
 • Samnyttjande av parkeringsanläggningar ska eftersträvas.
 • Samla parkering i parkeringsanläggningar och effektivisera utnyttjandet av dessa.
 • En beläggningsgrad på 80-85 % på bilparkering på gatumark ska eftersträvas.
 • Beläggningsgraden i parkeringsanläggningar ska öka från dagens nivå.
 • Utveckla kommunens parkeringsbolag.

Bidra till en fortsatt stark centrumhandel

Riktlinjer för målet:

 • Parkering i centrala Uppsala ska prioriteras i första hand för besökare och angöringstrafik, i andra hand för boende i innerstaden.
 • Arbetsplatsparkering bör inte ske på gatumark.