Riktlinje

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att nuvarande och kommande invånare lever i bra bostäder och boendemiljöer. Riktlinjerna ger en övergripande bild över kommunens målsättning och inriktning för bostadsförsörjning och bostadsplanering samt vilka utmaningar kommunen står inför och kommunens förutsättningar.

Sammanfattning

Riktlinjerna ska ligga till grund för nämndernas och kommunala bolags arbete och visa kommunens intentioner gentemot externa aktörer och fungera som ett informationsmaterial för olika intressenter på bostadsmarknaden. Vidare ska riktlinjerna användas som underlag i kommunens arbete med marknadsförsörjning och detaljplanearbetet samt fungera som ett underlag vid framtida förhandlingar med tilltänka byggherrar. Riktlinjer ska även ge stöd till kommunens framtida arbete med övergripande affärslogik och markaffärer.