Riktlinje

Riktlinje för styrdokument

Syftet med den här riktlinjen är att det ska vara tydligt vad som är ett styrdokument, vilket slags styrdokument som styr vad, hur olika styrdokument relaterar till varandra och vem som får fatta beslut om dem.

Dokument

Sammanfattning

Styrdokument är ett stöd för att se till att den politiska styrningen får genomslag och att verksamheterna möter de som lever, verkar och vistas i kommunen på ett bra sätt.

Utgångspunkten för denna riktlinje är att verksamheten ska ha de styrdokument som behövs. För många eller för få styrdokument gör styrningen otydlig.

För att ge effekt behöver styrdokumenten vara:

  • lästa, förstådda och så långt som möjligt tolkade på samma sätt,
  • enkla att känna igen och använda,
  • tillgängliga (elektroniskt eller fysiskt), samt
  • accepterade.