Riktlinje

Riktlinje för rekrytering av verkställande direktörer i Uppsala Stadshus dotterb

Riktlinjen ska säkerställa att kommunkoncerngemensamma rekryteringsprinciper följs vid rekrytering av verkställande direktörer i de kommunala bolagen.

Sammanfattning

Syftet är att säkerställa

  • att rekryteringsförfarandet av direktörer i bolag håller hög och jämn kvalitet samt
  • att regelbundna avstämningar med och involvering av kommunstyrelsens presidium, tillika ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande i Uppsala Stadshus AB sker inför beslut när direktörer rekryteras.